Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1587/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009 - 2010 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt. Những công ty không đủ điều kiện cổ phần hóa, thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp;

b. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty cổ phần hóa.

c. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét:

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để thực hiện được nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1151/TTg-ĐMDN ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi (trong quý I năm 2010).

d. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam theo quy định hiện hành.

đ. Nghiên cứu tiếp tục sắp xếp lại và có biện pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các Nhà xuất bản trực thuộc Bộ.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN NĂM 2009 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 100% VỐN NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TY SAU:

- Nhà xuất bản Văn hóa thông tin;

- Nhà xuất bản Văn học;

- Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc;

- Nhà xuất bản Thế giới;

- Nhà xuất bản Âm nhạc;

- Nhà xuất bản Thể dục thể thao;

- Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo;

- Công ty In Trần Phú.

II. CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA SAU NĂM 2011 CÁC CÔNG TY SAU:

- Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương;

- Hãng phim Hoạt hình;

- Hãng phim Truyện Việt Nam;

- Hãng phim Giải phóng;

- Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam;

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam;

- Công ty Mỹ thuật Trung ương;

- Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam.

III. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA:

- Tổng công ty Sách Việt Nam;

- Hãng phim Truyện I;

- Công ty In và Văn hóa phẩm;

- Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in;

- Công ty Phát triển công nghệ Truyền hình;

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa;

- Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư;

- Công ty Xuất nhập khẩu ngành in;

- Công ty Phát hành Sách và văn hóa phẩm Quảng Ngãi.

IV. BÁN HOẶC GIẢI THỂ:

Công ty Phát hành Sách khu vực II.


Văn bản mới