Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU TIÊU CHUẨN: “TIÊU CHUẨN CỌC VÁN THÉP THEO EN 12048 VÀ EN 12049”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại công văn số 672/ĐHKT-KHCN ngày 19/8/2009 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: "Tiêu chuẩn cọc ván thép theo EN 12048 và EN 12049";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: "Tiêu chuẩn cọc ván thép theo EN 12048 và EN 12049", do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

Hội đồng gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu VP, Vụ KHCN&MT.(3b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH NGHIỆM THU TIÊU CHUẨN "TIÊU CHUẨN CỌC VÁN THÉP THEO EN 12048 VÀ EN 12049"
Kèm theo Quyết định số: 1000 /QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng:

1.TS. Nguyễn Trung Hoà: Vụ trưởng Vụ KHCN&MT

Thư ký Hội đồng:

2.TS. Hoàng Quang Nhu: Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT

Các Uỷ viên phản biện:

3. TS. Trịnh Việt Cường: Phó Viện trưởng Viện KHCN XD

4. TS.Từ Đức Hòa: Tổng GĐ- Cty CP Tư vấn XDCN (THIKECO)

Các uỷ viên khác:

5. GS.TS. Ngô Thế Phong: Hội Kết cấu và Công nghệ XD Việt Nam

6. GS.TS. Vũ Công Ngữ: Trường Đại học Xây dựng

7. PGS. Lê Kiều: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

8. TS. Bùi Trung Dung: Phó Cục trưởng Cục GĐ Nhà nước về CLCTXD

9. GS.TS. Đoàn Định Kiến: Trường Đại học Xây dựng

10. TS. Nguyễn Công Chính: Trưởng phòng Thẩm định- Sở Xây dựng Hà Nội

11. TS Thái Bá Chu: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

12. TS. Phạm Giao Du: Trưởng phòng Kỹ thuật -Tổng Cty Cơ khí XD

13. ThS. Phó Đức Sơn: GĐ Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN

Khách mời:

1. Đại diện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2. ThS Châu Thị Thu Hà: Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT


Văn bản mới