Tìm kiếm nhanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010, thay thế Nghị định 88/2003/NĐ-CP.

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới