Tìm kiếm nhanh

Đính chính địa danh quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới