Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 22/2009/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truy*k% thông;
Căn cứ Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truy*k% thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ph^* duyệt Quy hoạch truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truy*k% hình @^- nước và quốc tế, đặc biệt là các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truy*k% hình Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi ?/??\ng là nhiệm vụ chính trị) và đảm bảo cung cấp cho đại đa số <#~|> dân @^- nước và cộng đồng <#~|> Việt Nam ở nước ngoài các dịch vụ phát thanh, truy*k% hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi đối tượng.

2. Phát triển hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về ti^*u ?/??\ẩn và công nghệ, đảm bảo có thể ?/??\yển tải được các dịch vụ phát thanh, truy*k% hình, viễn thông và công nghệ thông tin tr^*n cùng /|$\t hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng y^*u cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ.

3. Thúc đẩy việc ?/??\yển đổi hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng k^*nh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguy^*n tần số.

4. Từng bước hình thành và phát triển thị trường truy*k% dẫn, phát sóng tr^*n cơ sở tham gia của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truy*k% hình, phục vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c và đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Đến năm 2010:

a) Phủ sóng truy*k% hình mặt đất tới 95% dân cư;

b) Phủ sóng phát thanh AM-FM tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, nghe được các k^*nh chương trình phát thanh quảng bá.

2. Đến năm 2015:

a) Phủ sóng truy*k% hình mặt đất tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, xem được các chương trình truy*k% hình quảng bá;

b) Mạng truy*k% hình cáp được triển khai tại 100% trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đến năm 2020:

a) Từng bước triển khai lộ trình số hóa mạng truy*k% dẫn, phát sóng truy*k% hình số mặt đất phù hợp với điều kiện thực tế về thiết bị thu truy*k% hình số của <#~|> dân tr^*n từng địa bàn cụ thể. Về cơ bản sẽ ngừng phát sóng truy*k% hình mặt đất công nghệ tương tự để ?/??\yển sang phát sóng truy*k% hình mặt đất công nghệ số khi 95% số hộ gia đình có máy thu hình có khả năng thu được các k^*nh chương trình truy*k% hình quảng bá bằng những phương thức truy*k% dẫn, phát sóng số khác nhau;

b) Ngừng việc sử dụng công nghệ truy*k% hình cáp tương tự trước năm 2020 để ?/??\yển hoàn toàn sang công nghệ số với 100% các mạng cáp dọc các tuyến đường, phố chính tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngầm hoá;

c) Công nghệ số được áp dụng rộng rãi @^- truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh;

d) Đa số các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo có nhu cầu, được cung cấp thiết bị thu các k^*nh chương trình phát thanh, truy*k% hình kỹ thuật số với giá cả phù hợp.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mạng lưới.

a) Mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất.

Thực hiện lộ trình số hóa truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất theo từng giai đoạn:

- Giai đoạn từ nay đến 2010:

Hoàn thành việc phát triển mạng truy*k% dẫn, phát sóng tương tự theo các quy hoạch đã được ph^* duyệt. Ngoài ra, cho phép điều chỉnh công suất đối với các máy phát hiện có hoặc đầu tư th^*m các máy phát có công suất phù hợp nhằm đạt mục ti^*u phủ sóng đã đề ra, đồng thời không gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác;

Triển khai xây dựng chính sách, biện pháp và lộ trình ?/??\yển đổi sang phát thanh, truy*k% hình số; triển khai đầu tư hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng số lần lượt theo từng vùng tr^*n nguy^*n tắc: các khu vực có trình độ phát triển cao, khan hiếm tần số thì triển khai và ?/??\yển đổi trước; các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn hơn sẽ được triển khai và ?/??\yển đổi sau;

Các đài phát thanh, truy*k% hình, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động truy*k% dẫn, phát sóng cùng phối hợp sử dụng ?/??\ng cơ sở hạ tầng bao gồm: nhà, trạm, nguồn điện, cống bể cáp, đặc biệt là các cột anten, nhằm bảo đảm triển khai phủ sóng phát thanh, truy*k% hình /|$\t cách hiệu quả và thuận lợi cho <#~|> dân thu xem được các k^*nh chương trình;

Khuyến khích các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương sử dụng mạng truy*k% dẫn, phát sóng số của các đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai tr^*n địa bàn để truy*k% tải nội dung, chương trình của địa phương đến <#~|> sử dụng.

- Giai đoạn 2010 - 2015:

Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số tiếp tục mở rộng diện phủ sóng phát thanh, truy*k% hình số tại vùng thành thị, đồng bằng và tại các khu vực đông dân, đồng thời tăng cường đầu tư mở rộng vùng phủ sóng số đến các khu vực nông thôn, mi*k% núi;

Các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập mạng lưới và cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số và các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương tiếp tục phát song song các k^*nh chương trình truy*k% hình số và tương tự tr^*n địa bàn. Khuyến khích các địa phương đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định ngừng phát sóng truy*k% hình tương tự và ?/??\yển hoàn toàn sang phát sóng phát thanh, truy*k% hình số tr^*n hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng của các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép;

Đối với vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo và những nơi gặp khó khăn @^- việc xây dựng và phát triển mạng phát thanh, truy*k% hình số mặt đất, cần triển khai các phương án sử dụng phát thanh, truy*k% hình qua vệ tinh kết hợp với các máy phát lại công suất phù hợp để bảo đảm mục ti^*u phủ sóng.

- Giai đoạn 2015 - 2020:

Các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập hạ tầng mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số phối hợp đầu tư, xây dựng hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng số mặt đất tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo;

Từng bước ngừng phát sóng phát thanh, truy*k% hình tương tự mặt đất tại những khu vực đã đáp ứng đủ các điều kiện ?/??\yển đổi sang công nghệ số. Ở các khu vực còn lại vẫn tiếp tục phát sóng phát thanh, truy*k% hình tương tự song song với phát thanh, truy*k% hình số;

Các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số tr^*n địa bàn từng bước ?/??\yển toàn bộ các k^*nh chương trình phát thanh, truy*k% hình sang truy*k% tải tr^*n hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng số;

Triển khai các dự án sản xuất và cung cấp đầu thu truy*k% hình số giá rẻ cho các hộ gia đình. Hạn chế và tiến tới ngừng hẳn việc nhập khẩu và đầu tư mới sản xuất các máy phát tương tự;

Cơ bản chấm dứt việc truy*k% dẫn, phát sóng truy*k% hình mặt đất sử dụng công nghệ tương tự trước năm 2020. Khuyến khích việc ?/??\yển đổi hoàn toàn truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh từ công nghệ tương tự sang công nghệ số trước năm 2020.

- Quy hoạch băng tần cho hệ thống phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất:

+ Băng MF (526,25 - 1606,5 KHz): phát thanh AM, phát thanh số;

+ Băng I VHF (54 - 68 MHz): phát thanh FM công suất nhỏ, phát thanh số;

+ Băng II VHF (87 - 108 MHz): phát thanh FM, phát thanh số;

+ Băng III VHF (174 - 230 MHz): truy*k% hình tương tự, truy*k% hình số và phát thanh số;

+ Băng UHF (470 - 806 MHz): truy*k% hình mặt đất công nghệ tương tự và số. ^_^ lộ trình số hóa thì /|$\t phần băng tần này sẽ được ?/??\yển đổi sang cho các nghiệp vụ thông tin vô tuyến khác;

+ Băng tần L (1.452 - 1.492 MHz): Căn cứ vào điều kiện thực tế, băng tần này có thể được nghi^*n cứu phân bổ cho phát thanh công nghệ số.

b) Mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình cáp.

- Đối với phát thanh, truy*k% hình cáp hữu tuyến:

Mạng phát thanh, truy*k% hình cáp được phát triển theo hướng tăng cường sử dụng cáp sợi quang và nâng cao tỷ lệ cáp ngầm để bảo đảm chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị, đặc biệt là dọc các tuyến đường, phố chính tại các trung tâm đô thị lớn;

Mạng phát thanh, truy*k% hình cáp có khả năng truy*k% tải các tín hiệu phát thanh, truy*k% hình, viễn thông và Internet tr^*n /|$\t hạ tầng thống nhất, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ.

- Đối với truy*k% hình vô tuyến nhiều k^*nh (MMDS):

Ngừng ngay việc đầu tư phát triển th^*m thu^* bao MMDS tr^*n băng tần 2,5 - 2,69 GHz, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng hệ thống truy*k% hình vô tuyến nhiều k^*nh MMDS tr^*n băng tần này vào trước năm 2010 để sử dụng cho các dịch vụ di động và truy nhập vô tuyến băng rộng theo đúng Nghị quyết của Li^*n minh viễn thông quốc tế (ITU) và Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt;

Các tổ chức, các đài phát thanh, truy*k% hình đang khai thác hệ thống MMDS tr^*n băng tần 2,5 – 2,69 GHz phải xây dựng phương án ?/??\yển đổi khách hàng sang sử dụng các phương thức khác để thay thế.

c) Mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình vệ tinh.

- Kết hợp việc truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình qua vệ tinh với các trạm phát lại có công suất phù hợp và sử dụng đầu thu số vệ tinh để đưa các chương trình phát thanh, truy*k% hình đến các vùng lõm sóng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo;

- Ưu ti^*n phát triển mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình vệ tinh ở vùng sâu, vùng xa, bi^*n giới và hải đảo tr^*n băng tần Ku để cung cấp dịch vụ phát thanh, truy*k% hình đến nhà thu^* bao (DTH) với thiết bị thu xem đầu cuối nhỏ gọn, tiện dụng; kết hợp sử dụng các băng tần C, Ku để trao đổi chương trình giữa các đài phát thanh, truy*k% hình;

- Kết hợp việc sử dụng vệ tinh Vinasat của Việt Nam và các hệ thống vệ tinh khu vực, quốc tế để phủ sóng phát thanh, truy*k% hình phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

d) Truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình qua mạng di động và Internet.

Thúc đẩy phát triển phát thanh, truy*k% hình qua mạng di động và mạng Internet để đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của đông đảo các thu^* bao viễn thông, đồng thời phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại, đặc biệt là cộng đồng <#~|> Việt Nam ở nước ngoài.

2. Công nghệ và ti^*u ?/??\ẩn.

a) Nghi^*n cứu và thử nghiệm các công nghệ phát thanh số để đến năm 2010 lựa chọn ?/??\ẩn phát thanh số cho Việt Nam; xây dựng phương án khả thi ?/??\yển đổi từ phát thanh tương tự sang phát thanh số; xây dựng lộ trình ?/??\yển đổi sang phát thanh số của Việt Nam;

b) Xây dựng ti^*u ?/??\ẩn truy*k% hình số mặt đất Việt Nam tr^*n cơ sở áp dụng bộ ti^*u ?/??\ẩn truy*k% hình số mặt đất ti^*u ?/??\ẩn Châu Âu (DVB-T) và các phi^*n bản tiếp theo để triển khai cho truy*k% hình số mặt đất tại Việt Nam; tiếp tục nghi^*n cứu, đánh giá các hệ ti^*u ?/??\ẩn truy*k% hình số mặt đất khác để có những lựa chọn phù hợp đối với hệ thống phát sóng truy*k% hình số của Việt Nam @^- tương lai;

c) Đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ di động băng rộng (IMT-2000) và các công nghệ mới tiếp theo để phát triển các dịch vụ phát thanh, truy*k% hình di động;

d) Từng bước phát triển công nghệ truy*k% hình Internet (IPTV) và công nghệ truy*k% hình có độ phân dải cao (HDTV);

đ) Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập và khai thác hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình phải đảm bảo hệ thống của mình được thiết kế, lắp đặt phù hợp các quy định, ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng dịch vụ và không gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin khác.

3. Dịch vụ.

a) Dịch vụ truy*k% dẫn tín hiệu:

- Các đài phát thanh, truy*k% hình được thu^* dịch vụ truy*k% dẫn qua cáp quang, vi ba, vệ tinh của các đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn để truy*k% chương trình đến các máy phát lại nhằm phủ sóng các vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo và những vùng mà hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất chưa vươn tới được;

- Các đài phát thanh, truy*k% hình được trực tiếp thiết lập và khai thác các phương thức truy*k% dẫn viba, vệ tinh cho các hệ thống thu thập tin tức (SNG).

b) Dịch vụ phát sóng quảng bá:

- Ưu ti^*n phát triển dịch vụ truy*k% hình mặt đất tại các vùng đồng bằng, trung du; phát triển dịch vụ phát thanh, truy*k% hình cáp, truy*k% hình di động tại những vùng thành thị, những vùng có mật độ dân cư cao; tăng cường sử dụng dịch vụ phát thanh, truy*k% hình vệ tinh kết hợp với các trạm phát lại công suất nhỏ và trung bình tại những vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo;

- Các đơn vị, doanh nghiệp đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số mặt đất, phát thanh, truy*k% hình cáp triển khai dự án ở địa phương nào thì phải dành dung lượng để truy*k% tải /|$\t k^*nh chương trình phát thanh, truy*k% hình của địa phương và các chương trình phát thanh, truy*k% hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của đài phát thanh, truy*k% hình quốc gia theo quy định của Nhà nước;

- Các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương có đủ k^*nh chương trình và thời lượng phát sóng theo quy định được cấp phép sử dụng máy phát sóng số và tần số vô tuyến điện để truy*k% tải các k^*nh chương trình của mình đến <#~|> nghe - xem. Các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương chưa đáp ứng điều kiện cấp phép sử dụng máy phát sóng số và tần số vô tuyến điện được quy*k% lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truy*k% hình số mặt đất để truy*k% tải /|$\t k^*nh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định của nhà nước và thu^* dịch vụ phát sóng quảng bá của các đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ phát sóng để truy*k% tải các k^*nh chương trình phát thanh, truy*k% hình khác (nếu có) đến <#~|> nghe-xem thông qua hợp đồng kinh tế giữa hai b^*n;

- Phát triển các dịch vụ phát sóng quảng bá qua vệ tinh, đặc biệt đối với vệ tinh Vinasat, để cung cấp dịch vụ DTH tr^*n w--W--W vi toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước @^- vùng phủ sóng.

4. Thị trường.

a) Từng bước hình thành và phát triển thị trường truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình tr^*n cơ sở phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truy*k% dẫn, phát sóng để đảm bảo thực hiện đúng cơ chế quản lý của Nhà nước:

- Hoạt động cung cấp nội dung thông tin, bi^*n tập, sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truy*k% hình thực hiện theo Luật báo chí và quy hoạch phát thanh, truy*k% hình;

- Hoạt động truy*k% dẫn, phát sóng của các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng thực hiện theo pháp %30%#j= về viễn thông, tần số vô tuyến điện và quy hoạch truy*k% dẫn, phát sóng;

- Các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có thể thực hiện /|$\t hoặc cả hai chức năng tr^*n.

b) Phân định rõ việc sử dụng hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với việc sử dụng hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình đối với các mục đích khác để có cơ chế phù hợp về tài chính, đầu tư, tài nguy^*n tần số nhằm thúc đẩy phát triển thị trường truy*k% dẫn, phát sóng:

- Các k^*nh chương trình phát thanh, truy*k% hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao được phân bổ /|$\t tỷ lệ tài nguy^*n thông tin hợp lý, phù hợp với lộ trình số hóa và được ưu đãi về phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Có chính sách ưu đãi về tài chính và đầu tư phù hợp với quy định của pháp %30%#j= để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số có điều kiện giảm giá cước thu^* k^*nh, đồng thời có biện pháp quản lý, kiểm soát giá cước thu^* k^*nh của các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế.

c) Huy động các nguồn lực từ %z/%%\c để phát triển thị trường truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình theo hướng ?/??\y^*n môn hóa, ?/??\y^*n nghiệp hóa, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng truy*k% tải các k^*nh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đài phát thanh, truy*k% hình quốc gia và địa phương;

d) Xây dựng cơ chế quản lý, hệ thống các điều kiện cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình tr^*n w--W--W vi /|$\t tỉnh, thành phố, /|$\t vùng hay cả nước theo nguy^*n tắc:

- Đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao, an toàn, an ninh mạng truy*k% dẫn, phát sóng, sử dụng hiệu quả tài nguy^*n tần số quốc gia, mức độ cạnh tranh hợp lý và hiệu quả đầu tư của đơn vị, doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2010 -2020, tại Việt Nam có quy mô tối đa từ 07 đến 08 đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát sóng phát thanh, truy*k% hình số mặt đất, @^- đó có 02 đến 03 đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tr^*n w--W--W vi toàn quốc, số đơn vị, doanh nghiệp còn lại chủ yếu cung cấp dịch vụ tr^*n w--W--W vi /|$\t vùng (/|$\t hoặc /|$\t số tỉnh, thành phố);

- Tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng phát thanh, truy*k% hình cáp tr^*n cơ sở ưu ti^*n việc ứng dụng công nghệ số, sử dụng cáp quang và ngầm hoá mạng cáp;

- Thúc đẩy phát triển thị trường truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình qua vệ tinh tr^*n cơ sở bảo đảm giá cước thu^* dung lượng vệ tinh Vinasat của Việt Nam hợp lý, cạnh tranh so với mức giá thu^* dung lượng vệ tinh @^- khu vực; ưu ti^*n cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truy*k% hình qua vệ tinh cho các đơn vị, doanh nghiệp có w--W--W vi hoạt động truy*k% dẫn, phát sóng tr^*n địa bàn cả nước.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuy^*n truy*k%:

a) Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuy^*n truy*k% về các quan điểm, mục ti^*u, định hướng và nội dung của Quy hoạch này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo cho mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động @^- lĩnh vực li^*n quan đến phát thanh, truy*k% hình và mọi <#~|> dân;

b) Bi^*n tập, xây dựng các chương trình, tài liệu nhằm tăng cường phổ biến và thông tin về sự cần thiết, lợi ích, lộ trình và các mô hình ?/??\yển đổi sang phát thanh, truy*k% hình sử dụng công nghệ số tới các cấp quản lý và mọi <#~|> dân.

2. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, %30%#j= pháp:

a) Xây dựng và sửa đổi Luật và các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=, các quy hoạch, quy định có li^*n quan đến lĩnh vực phát thanh, truy*k% hình:

- Xây dựng và sửa đổi Luật Viễn thông, Luật Báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện, Quy hoạch viễn thông, Quy hoạch tần số vô tuyến điện, Quy hoạch phát thanh, truy*k% hình… nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình;

- Sửa đổi các quy định li^*n quan đến việc thu các chương trình phát thanh, truy*k% hình qua vệ tinh theo hướng cho phép <#~|> dân có thể tự mua thiết bị thu vệ tinh (TVRO) để thu các chương trình từ vệ tinh Vinasat nhằm phổ cập các chương trình phát thanh, truy*k% hình quốc gia và địa phương tại những khu vực khó khăn về địa lý.

b) Tr^*n cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp tục có chính sách giảm giá cước các dịch vụ thu^* k^*nh @^- nước và quốc tế bằng hoặc thấp hơn mức trung bình của khu vực và thế giới để phát triển thị trường dịch vụ truy*k% dẫn tín hiệu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi nội dung, chương trình giữa các đài phát thanh, truy*k% hình;

c) Xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ quy*k% lợi <#~|> sử dụng tr^*n cơ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý ti^*u ?/??\ẩn, chất lượng và giá cước.

3. Đổi mới tổ chức hoạt động truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình:

a) Hình thành các doanh nghiệp truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình có cơ sở hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng quy mô lớn, có khả năng cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng cho tất cả các đài phát thanh, truy*k% hình tr^*n cả nước;

b) Các đài phát thanh, truy*k% hình quốc gia và các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương đủ điều kiện được phép thành lập các doanh nghiệp truy*k% dẫn, phát sóng trực thuộc đài để tham gia vào thị trường và cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng tr^*n w--W--W vi cả nước hoặc /|$\t vùng (/|$\t hoặc /|$\t số tỉnh, thành phố);

c) Đổi mới tổ chức hoạt động của các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương đồng bộ với lộ trình số hoá công nghệ truy*k% dẫn, phát sóng theo hướng:

- Các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương vẫn đảm nhiệm chức năng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình tương tự cho đến khi chấm dứt hoàn toàn truy*k% hình tương tự theo lộ trình số hóa;

- Kể từ thời điểm chấm dứt truy*k% hình tương tự, các đài chưa đủ điều kiện cấp phép thiết lập mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số mặt đất tại địa bàn sẽ tập trung chủ yếu vào chức năng sản xuất nội dung chương trình.

4. Phát triển nguồn lực:

a) Chính sách huy động vốn đầu tư:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao được ưu ti^*n sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ và cho vay ưu đãi từ nước ngoài. Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phục vụ các mục ti^*u khác, sử dụng nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, %z/%%\c;

- Nghi^*n cứu bổ sung cơ chế huy động và sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm đẩy mạnh lộ trình số hoá phát thanh, truy*k% hình, đặc biệt là để hỗ trợ thiết bị thu chương trình phát thanh, truy*k% hình số cho <#~|> dân và giải phóng /|$\t phần băng tần đang sử dụng cho truy*k% hình mặt đất để dùng cho các dịch vụ di động và truy nhập vô tuyến băng rộng.

b) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực:

- Đẩy mạnh %z/%%\c hóa việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ kỹ thuật vi^*n, thợ lành nghề để đáp ứng cho y^*u cầu ứng dụng công nghệ cao @^- lĩnh vực truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình;

- Cải tiến phương pháp đào tạo, chương trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật ?/??\y^*n ngành phát thanh, truy*k% hình và tại các khoa điện tử - viễn thông nhằm phát triển đội ngũ kỹ sư có trình độ ?/??\y^*n môn cao.

5. Nghi^*n cứu, phát triển và đổi mới công nghệ:

a) Khuyến khích việc ?/??\yển giao công nghệ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình, mua bản quy*k% để tạo điều kiện cho việc nhập khẩu và triển khai các công nghệ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình ti^*n tiến, hiện đại;

b) Hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất thiết bị truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình, đặc biệt là các thiết bị nghe - xem đầu cuối số thông qua việc nhanh chóng xây dựng và ban hành ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn kỹ thuật cho các loại công nghệ truy*k% dẫn, phát sóng mới.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế:

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế @^- lĩnh vực phát thanh, truy*k% hình, phối hợp trao đổi, đào tạo ?/??\y^*n gia @^- lĩnh vực kỹ thuật và quản lý phát thanh, truy*k% hình;

b) Tranh thủ sự hợp tác quốc tế để huy động các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, nhằm phát triển mạng phát thanh, truy*k% hình tại các vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Thông tin và Truy*k% thông:

a) Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp;

b) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt Đề án số hóa truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất;

c) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cơ chế huy động và sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm đẩy mạnh lộ trình số hoá truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình, đồng thời đảm bảo mục ti^*u phát triển viễn thông công ích;

d) Căn cứ vào tình hình và nhu cầu phát triển của thị trường truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình để xây dựng hệ thống các điều kiện cấp phép thiết lập mạng và cung cấp các dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh, truy*k% hình, lộ trình số hóa và đảm bảo sự quản lý của Nhà nước;

đ) Xây dựng và ban hành quy ?/??\ẩn kỹ thuật quốc gia về truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quy*k% công bố ti^*u ?/??\ẩn kỹ thuật quốc gia về truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình theo quy định của pháp %30%#j=.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truy*k% thông, Bộ Tài chính @^- việc huy động các nguồn vốn cho việc phát triển, hiện đại hóa hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và triển khai các dự án (phụ lục kèm theo) hiện đại hóa mạng lưới truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình và thực hiện lộ trình số hóa.

3. Bộ Tài chính:

Xây dựng cơ chế, chính sách về thuế và tài chính theo quy định của pháp %30%#j= nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các thiết bị thu, phát số và cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình số để thực hiện lộ trình số hoá.

4. Đài Truy*k% hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

a) Xây dựng, hoàn thiện, thống nhất quản lý trực tiếp, toàn diện hệ thống truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình quốc gia trực thuộc đài để phát sóng các chương trình phát thanh, truy*k% hình, đặc biệt là các chương trình thời sự - chính trị, khoa học - giáo dục, văn hóa, dân tộc, đối ngoại… @^- nước và ra nước ngoài;

b) Chủ trì xây dựng và triển khai các dự án mở rộng phủ sóng phát thanh, truy*k% hình quảng bá theo quy hoạch của Đài đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt để cung cấp các chương trình phát thanh, truy*k% hình đến mọi <#~|> dân; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp truy*k% dẫn, phát sóng, các đài phát thanh, truy*k% hình để thực hiện lộ trình số hóa và chia sẻ hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng;

c) Xây dựng quy hoạch truy*k% dẫn, phát sóng, lộ trình số hóa và đổi mới tổ chức, hoạt động của đài phù hợp với quy hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và chỉ đạo các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương triển khai thực hiện quy hoạch, tr^*n cơ sở phối hợp tốt với các đài phát thanh, truy*k% hình quốc gia và các đơn vị, doanh nghiệp truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình tr^*n địa bàn để đạt được mục ti^*u phủ sóng, sử dụng ?/??\ng cơ sở hạ tầng và ?/??\yển đổi sang công nghệ số đối với địa phương.

6. Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép xây dựng hạ tầng mạng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình, các đài phát thanh, truy*k% hình địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch này; phối hợp thực hiện lộ trình số hóa và chia sẻ hạ tầng truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp truy*k% dẫn, phát sóng, các đài phát thanh, truy*k% hình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).M.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHÓM DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUY HOẠCH TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Nhóm Dự án I: “Mở rộng phủ sóng truy*k% hình tới mi*k% núi, vùng sâu, vùng xa”.

Mục ti^*u dự án: mở rộng vùng phủ sóng truy*k% hình cho các vùng núi, vùng sâu, vùng xa những nơi từ trước đến nay chưa được xem truy*k% hình, bằng các phương thức truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình mặt đất tương tự (trước năm 2011) và kết hợp với việc sử dụng vệ tinh Vinasat.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Đài Truy*k% hình Việt Nam, Đài Phát thanh, truy*k% hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhóm Dự án II: “Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh đến các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển”.

Mục ti^*u dự án: Tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, li^*n tục và chất lượng cao cho vùng biển và tăng cường phủ sóng các vùng lõm sóng chương trình phát thanh khu vực các tỉnh vùng sâu, vùng xa bằng sóng FM chất lượng cao (trước năm 2011).

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, truy*k% hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhóm Dự án III: “Phát triển mạng truy*k% hình số mặt đất”.

Mục ti^*u dự án: phát triển hệ thống phát sóng số mặt đất tr^*n w--W--W vi toàn quốc, tại các địa phương song song với hệ thống phát sóng tương tự @^- thời kỳ quá độ và thực hiện theo lộ trình số hóa cung cấp các chương trình truy*k% hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, đáp ứng tình hình phát triển đất nước đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Đài Truy*k% hình Việt Nam, Tổng Công ty truy*k% thông đa phương tiện (VTC) và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình.

Nhóm Dự án IV: “Phát triển mạng phát thanh số mặt đất quốc gia”.

Mục ti^*u dự án: Phát triển hệ thống phát sóng số mặt đất tr^*n w--W--W vi quốc gia tại các địa phương song song với hệ thống phát sóng tương tự @^- thời kỳ quá độ và theo lộ trình số hóa phát thanh cung cấp các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, đáp ứng tình hình phát triển đất nước đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân nhân.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truy*k% dẫn, phát sóng phát thanh, truy*k% hình.

Nhóm Dự án V: “Sản xuất và cung cấp đầu thu truy*k% hình số”.

Mục ti^*u dự án: Sản xuất và cung cấp đầu thu truy*k% hình số với giá phù hợp nhằm giúp cho <#~|> sử dụng tại các vùng sâu, vùng xa, mi*k% núi, hải đảo có thể mua được các đầu thu số.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thiết bị phát thanh, truy*k% hình số.

Nhóm Dự án VI: “Phát triển mạng phát thanh, truy*k% hình cáp tại các địa phương tr^*n cả nước”.

Mục ti^*u dự án: Phát triển mạng phát thanh, truy*k% hình cáp tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn vốn: Nguồn vốn doanh nghiệp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Đơn vị thực hiện: Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy*k% hình cáp./.

Văn bản mới