Tìm kiếm nhanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 186/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ SẢN XUẤT – KINH DOANH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh %z/%%\c;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh;
Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy đinh chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh;
^_^ đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Chính sách ti*k% tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác); Thành phần gồm các ông, bà có t^*n dưới đây:

1. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách ti*k% tệ;

3. Ông Tạ Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng;

4. Ông Phạm Hoàng Đức, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

5. Ông Đào Minh Tú, Chánh Văn phòng;

6. Ông  Hoàng Đình Thắng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước;

7. Ông Phạm Bảo Lâm, Giám đốc Sở Giao dịch;

8. Đại diện Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ công tác làm việc theo chế độ ki^*m nhiệm và quy chế làm việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành; có nhiệm vụ giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành li^*n quan tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh theo quy định của pháp %30%#j= hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách ti*k% tệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có li^*n quan và các ông, bà có t^*n tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như Điều 4;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu


Văn bản mới