Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">ỦY BAN NHÂN DÂN
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 02/2009/QĐ-UBND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 8 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2003/QĐ-UB NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m;
Căn cứ Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m tại Công văn số 757/BQL-VP ngày 26 tháng 11 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 37/TTr-SNV ngày 08 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">“Điều 8. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ thi^*m có nhiệm vụ - quy*k% hạn:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">1. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch- kiến trúc:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Căn cứ quy hoạch ?/??\ng tỷ lệ 1/5000, nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và hướng dẫn thiết kế đô thị được cấp có thẩm quy*k% ph^* duyệt, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m tổ chức hướng dẫn và thẩm định, ph^* duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 @^- w--W--W vi ranh giới, diện tích quản lý đảm bảo phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ thi^*m (Viết tắt là: Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m) có nhiệm vụ theo dõi, triển khai việc thực hiện quy hoạch. Đề xuất cấp có thẩm quy*k% điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy định, quy trình và thực tế áp dụng. Lập quy trình thực hiện ph^* duyệt phù hợp với y^*u cầu, đặc điểm các loại đồ án. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m có thể mời đơn vị tư vấn @^- nước và ngoài nước có pháp nhân và chức năng hành nghề phù hợp với các y^*u cầu, đặc điểm của loại đồ án tham gia nghi^*n cứu góp ý theo hình thức hợp đồng tư vấn, để tiến hành chọn lựa giải pháp tối ưu, xử lý đánh giá chất lượng công việc theo trình tự thủ tục, nội dung quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m được phép lập Hội đồng thẩm định để tham mưu góp ý cho việc đánh giá kết quả nghi^*n cứu của các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình theo ti^*u chí ri^*ng của Hội đồng. Tùy theo tính chất, quy mô của từng đồ án, Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m có thẩm quy*k% quyết định tổ chức hoặc không tổ chức Hội đồng thẩm định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m có trách nhiệm tổ chức công bố công khai nội dung các quy hoạch chi tiết đã được ph^* duyệt, cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm @^- quá trình ?/??\ẩn bị đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">đ) Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, số liệu, bản đồ mạng lưới, mốc cao độ, các tài liệu phục vụ việc quản lý và các quy định về chế độ cung cấp cho các y^*u cầu của chủ đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">e) Tổ chức, xây dựng hệ thống Điều lệ về quản lý thiết kế đô thị, tổ chức cảnh quan kiến trúc, định hướng cho quá trình triển khai quy hoạch, các quy định chi tiết đối với các khu vực chức năng và công trình kiến trúc của Khu đô thị mới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">g) Tổ chức, xây dựng hệ thống Quy định chi tiết về quản lý quy hoạch - đầu tư - xây dựng khu Thủ Thi^*m; tổ chức thực hiện, kiểm tra và phối hợp cùng chính quy*k% địa phương, các cơ quan li^*n quan thực hiện xử lý vi w--W--W theo pháp %30%#j=; đề xuất các biện pháp chế tài cần thiết nhằm đảm bảo y^*u cầu triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình thực hiện theo giấy phép đầu tư đúng quy hoạch và tiến độ quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">h) Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m có ý kiến về Đầu bài cuộc thi, Ti^*u chí chấm giải và giám sát quá trình thực hiện công tác tổ chức thi tuyển các công trình phải thi tuyển kiến trúc của các Chủ đầu tư dự án @^- Khu đô thị mới Thủ Thi^*m theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">2. Về lĩnh vực quản lý xây dựng:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Phối hợp với cơ quan ?/??\y^*n ngành thành phố hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt, phát hiện các vi w--W--W, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% xử lý theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Chủ trì thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C, dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng mới dưới 20 tầng thuộc nhóm A tr^*n địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thi^*m theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Hướng dẫn và cấp phép xây dựng công trình theo ủy quy*k% của Ủy ban nhân dân thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">e) Ph^* duyệt các dự án nhà ở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m không được làm chủ đầu tư các dự án do Ban tổ chức thẩm định ph^* duyệt hồ sơ đấu thầu theo ủy quy*k% của Ủy ban nhân dân thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">3. Về lĩnh vực quản lý đầu tư:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thi^*m ưu ti^*n cho các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quy*k% quyết định để triển khai thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Xây dựng các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư @^- nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp %30%#j=; nghi^*n cứu các dự án đầu tư trọng điểm và tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, tiến hành đàm phán về các khoản vay và viện trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng công cộng của Khu đô thị mới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án @^- Khu đô thị mới Thủ Thi^*m; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quy*k% ph^* duyệt đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã ph^* duyệt hoặc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh hoặc các tranh chấp kinh tế theo y^*u cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">đ) Phân cấp cho Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m quyết định đầu tư các nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hoặc không thuộc đối tượng phải lập thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">4. Về lĩnh vực quản lý đất đai- môi trường:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có li^*n quan của thành phố thực hiện việc quản lý sử dụng đất @^- khu vực theo quy định; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch và theo phân cấp.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Căn cứ quy hoạch chi tiết được ph^* duyệt và nội dung phương thức đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m đề xuất các hình thức giao, cho thu^* đất phù hợp với y^*u cầu đầu tư và khai thác có hiệu quả quỹ đất @^- w--W--W vi dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Là đầu mối tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất, cho thu^* đất đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quy*k% ph^* duyệt theo quy định của pháp %30%#j=. Phối hợp với các cơ quan có chức năng lập thủ tục ký hợp đồng thu^* đất, cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất ở, quy*k% sở hữu nhà và công trình xây dựng cho các chủ đầu tư theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Tổ chức, phối hợp, xử lý và kiến nghị cấp thẩm quy*k% thu hồi quy*k% sử dụng đất, thu^* đất đối với các dự án chậm triển khai đầu tư hoặc triển khai không đúng mục đích đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">đ) Căn cứ quy định hiện hành có li^*n quan, Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận 2 và các sở - ngành li^*n quan xây dựng chính sách trình Ủy ban nhân dân thành phố xét ban hành, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư, tái định cư theo quy định của pháp %30%#j=. Ban có trách nhiệm nghi^*n cứu, đề xuất trình duyệt và ban hành các chính sách có lợi cho việc khai thác sử dụng đất đảm bảo hiệu quả và cân đối tài chính cho dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">e) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 thực hiện quản lý môi trường theo quy định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các dự án.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">g) Quản lý đất công trình công cộng không kinh doanh @^- các dự án đầu tư, phối hợp với chính quy*k% địa phương và các ngành chức năng để lập kế hoạch đầu tư các công trình công cộng đó.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">5. Về lĩnh vực quản lý khai thác hạ tầng:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Quản lý thống nhất các lĩnh vực đầu tư - xây dựng và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Tổ chức lưu trữ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ hoàn công công trình. Làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn bàn giao cho các cơ quan có li^*n quan và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan li^*n quan của thành phố để đề xuất đặt t^*n đường, cấp số nhà theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">6. Về công tác đấu thầu và đấu giá quy*k% sử dụng đất đối với các dự án tr^*n địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thi^*m:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quyết định đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 05 tỷ đồng trở l^*n, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá trị từ 50 tỷ đồng trở l^*n, thuộc các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Giao Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m thẩm định và ph^* duyệt hồ sơ mời thầu (hồ sơ y^*u cầu), kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 05 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá trị dưới 50 tỷ đồng, thuộc các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố, trừ các gói thầu thuộc thẩm quy*k% ph^* duyệt của chủ đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Giao Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m thẩm định, ph^* duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (hồ sơ y^*u cầu), kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu) đối với gói thầu thuộc các dự án nhóm B, C đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m quyết định đầu tư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">đ) Phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức đấu giá quy*k% sử dụng đất, cho thu^* đất theo quy định của Pháp %30%#j= và Ủy ban nhân dân thành phố tr^*n khu vực đất được giao.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">7. Về các lĩnh vực quản lý khác:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">a) Phối hợp với các cơ quan chức năng có li^*n quan, thực hiện quản lý Nhà nước về lao động thông qua việc kiểm tra, thanh tra các đối tượng và tổ chức thực hiện các quy định có li^*n quan của Nhà nước về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn lao động và ti*k% lương.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">b) Quản lý các hoạt động dịch vụ @^- địa bàn theo quy định của Nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">c) Ban Quản lý Khu Thủ Thi^*m có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán thu, chi khi kết thúc năm tài chính và lập dự toán năm sau gửi Sở Tài chính xem xét, ph^* duyệt.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">d) Quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng có li^*n quan của thành phố và quận 2 nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, quản lý hành chính, trật tự - an toàn @^- khu vực.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">đ) Thực hiện chế độ báo cáo lưu trữ và bảo mật theo quy định của Nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thi^*m chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công an thành phố (PC.13);
- Sở Nội vụ (02b);
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng Chuy^*n vi^*n;
- Lưu:VT, (VX-Nh) H.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
L^* Hoàng Quân


Văn bản mới