Tìm kiếm nhanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 291/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC THUỶ LỢI 2

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hai Công văn số 325/BNN-TCCB ngày 14/2/2008, 3652/BNN-TCCB ngày 13/6/2008 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi mi*k% Trung tr^*n cơ sở Trường Trung học Thuỷ lợi 2.

Điều 2: Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi mi*k% Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu ri^*ng, tài khoản ri^*ng và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị đủ các điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn đối với các ngành thuộc các lĩnh vực Công nghệ, Kinh tế, Thủy lợi khi có đủ điều kiện;

- Nghi^*n cứu khoa học phục vụ y^*u cầu phát triển kinh tế - %z/%%\c.

Điều 3: Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi mi*k% Trung trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có li^*n quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi mi*k% Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ phận “/|$\t cửa”;
- Lưu: VT, TCCB.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long


Văn bản mới