Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 41/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI GIÀ YẾU, BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO, GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét Tờ trình số 727/TTrLS:LĐTBXH-TC ngày 21/11/2008 của li^*n sở Lao động - TB&XH, Tài chính về việc thống nhất chính sách trợ giúp hộ nghèo và đối tượng BTXH tr^*n địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng cho <#~|> già yếu, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có khả năng thoát nghèo từ tháng 01 năm 2009;

Mức trợ cấp 100.000 đồng/<#~|>/tháng (Một trăm nghìn đồng/<#~|>/tháng).

Điều 2. Giao UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc chỉ đạo, rà soát lập danh sách, xét duyệt, công khai đảm bảo trợ cấp đúng đối tượng;

Nguồn kinh phí chi trả được trích từ chương trình mục ti^*u giảm nghèo của Thành phố giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình


Văn bản mới