Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Số: 378/QĐ-NHNN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
^_^ đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách ti*k% tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 7,0%/năm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2009 và thay thế Quyết định số 172/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách ti*k% tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu


Văn bản mới