Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HOÁ CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07/10/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Việc triển khai thực hiện Luật Hoá chất có ý nghĩa rất quan trọng @^- đời sống %z/%%\c, do hoá chất và sản phẩm từ hoá chất được sử dụng @^- rất nhiều ngành và li^*n quan nhiều lĩnh vực của đời sống %z/%%\c; đồng thời chúng có khả năng tác động rất lớn đến sức khoẻ con <#~|>, đến trật tự, an toàn %z/%%\c và môi trường. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của %30%#j= Hoá chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008, Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất tr^*n địa bàn, Uỷ ban nhân dân thành phố y^*u cầu:

1. Sở Công thương chủ trì xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hoá quy định của Luật Hoá chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ áp dụng tr^*n địa bàn Thủ Đô và Kế hoạch triển khai thi hành trình UBND Thành phố xem xét, quyết định;

Đôn đốc các tổ chức, cá nhân có hoạt động hoá chất đối với những hoá chất thuộc danh mục phải khai báo thực hiện công tác khai báo hoá chất; cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất theo quy định;

Hướng dẫn xây dựng, tổ chức việc thẩm định kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C và dự án đầu tư sản xuất, cất giữ các loại hoá chất (trừ các hoá chất nguy hiểm thuộc loại cực độc, gây ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản);

Tham gia tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về hóa chất; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý và sử dụng hoá chất tại các đơn vị hoạt động hoá chất @^- thành phố;

Thanh tra, kiểm tra ?/??\y^*n ngành về hoạt động hóa chất; giải quyết khiếu nại, tố cáo li^*n quan đến hoạt động hóa chất.

2. Sở Tài nguy^*n và Môi trường thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường li^*n quan đến hoạt động hóa chất; xử lý, thải bỏ hóa chất độc tồn dư @^- sản xuất kinh doanh hóa chất độc tồn dư của chiến tranh, hóa chất độc không rõ nguồn gốc và hóa chất độc bị tịch thu.

3. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện phổ biến ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất; triển khai thực hiện các đề tài nghi^*n cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hóa chất ít nguy hiểm.

4. Sở Giao thông Vận tải thực hiện các quy định về vận ?/??\yển hóa chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt tr^*n địa bàn Thành phố.

5. Sở Y tế quản lý hóa chất sử dụng để bào chế dược phẩm cho <#~|>; hóa chất sử dụng @^- chất diệt khuẩn, diệt côn trùng @^- gia dụng và y tế; hoá chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý hóa chất sử dụng @^- trồng trọt, Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật; hoá chất bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm.

7. Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ Đô quản lý hóa chất, sản phẩm hóa chất @^- lĩnh vực quốc phòng, an ninh; hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho <#~|> lao động tham gia hoạt động hóa chất; quản lý việc sử dụng hóa chất @^- các cơ sở dạy nghề, các trung tâm thuộc ngành.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý việc sử dụng hóa chất @^- các cơ sở giáo dục do ngành quản lý.

10. Các Sở, Ngành, Uỷ ban nhân dân các Quận, huyện, các cơ quan có thẩm quy*k% @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn được giao thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi w--W--W hành chính và xử lý vi w--W--W về hoạt động hóa chất theo quy định của pháp %30%#j=.

11. Sở Thông tin và truy*k% thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan tuy^*n truy*k% của Thành phố: Đài Phát thanh và Truy*k% hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới ... xây dựng kế hoạch tuy^*n truy*k%, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Luật Hoá chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 68/2005/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn hoá chất; thông tin kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phát hiện và đưa ra công luận những hiện tượng, trường hợp vi w--W--W.

Các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động hoá chất tr^*n địa bàn Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng


Văn bản mới