Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng điện /|$\t cách hợp lý, nhằm giảm mức ti^*u hao, ti^*u thụ điện năng cho các thiết bị sử dụng điện mà vẫn đảm bảo nhu cầu cần thiết cho các hoạt động của %z/%%\c. Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - %z/%%\c Thủ đô Hà Nội, khai thác hợp lý các nguồn tài nguy^*n năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, UBND Thành phố y^*u cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn Thành phố tăng cường các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, các tòa nhà, chiếu sáng đô thị tr^*n địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với các trụ sở làm việc và các tòa nhà

a) Thủ trưởng các đơn vị phải ban hành nội quy sử dụng điện tiết kiệm nhằm y^*u cầu cán bộ, công chức, vi^*n chức @^- cơ quan phải có ý thức, trách nhiệm tiết kiệm @^- sử dụng điện.

b) Các phòng làm việc cần phải tận dụng tối đa ánh sáng tự nhi^*n, chỉ được bật đèn khi đang có <#~|> làm việc. Máy tính ở chế độ chờ phải cắt nguồn điện hoặc ở chế độ ti^*u thụ điện năng thấp nhất. Trang thiết bị điện @^- các phòng khi không có <#~|> làm việc đều phải cắt điện (trừ các thiết bị có tính chất đặc thù).

c) Khi sử dụng điều hòa làm mát chỉ để chế độ làm mát từ 250C trở l^*n; máy điều hòa nhiệt độ phải được tắt trước khi hết giờ 30 phút hoặc khi @^- phòng không có <#~|> làm việc. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng.

d) Đối với các cơ quan, công sở sử dụng vốn ngân sách khi thay thế hoặc lắp đặt mới phải sử dụng bóng đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện. Đối với các đèn treo tr^*n trần, tr^*n tường phải lắp máng, chao, chụp để tăng độ chiếu sáng. Bố trí các thiết bị đóng cắt phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

đ) Đối với các tòa nhà @^- quá trình thiết kế xây dựng phải đảm bảo cách nhiệt khi sử dụng máy điều hòa; tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời.

2. Đối với chiếu sáng đô thị

a) Thực hiện đóng, ngắt điện theo chế độ mùa đông và mùa hè. Vận hành hệ thống chiếu sáng hợp lý, đảm bảo phát triển kinh tế - %z/%%\c của Thủ đô Hà Nội và tiết kiệm điện @^- chiếu sáng đô thị theo quy định của Thành phố.

b) Khi đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn @^- hệ thống chiếu sáng phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

c) Tăng cường áp dụng hệ thống điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đ^*m khi mật độ <#~|> tham gia giao thông giảm.

3. Đối với các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm

Các cơ sở sản xuất có mức ti^*u thụ điện lớn (sử dụng công suất tới 500 kW hoặc ti^*u thụ điện năng hàng năm từ 3.000.000 kWh trở l^*n) phải thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng, xây dựng định mức ti^*u hao năng lượng cho /|$\t đơn vị sản phẩm, xây dựng chỉ ti^*u tiết kiệm năng lượng điện gửi Sở Công Thương và cơ quan quản lý cấp tr^*n chậm nhất vào ngày 15 tháng 2 hàng năm.

b) Bố trí cán bộ ?/??\y^*n trách quản lý năng lượng giúp việc Giám đốc. Cán bộ năng lượng phải có trình độ kỹ sư trở l^*n ?/??\y^*n ngành năng lượng.

c) Kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ngành, UBND quận, huyện khi thực hiện đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án xây dựng nhà ở và công trình công cộng (trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà hát, nhà văn hóa …) có sử dụng vốn ngân sách, khi xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn phải sử dụng các loại đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện.

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lắp các bóng đèn tiết kiệm điện đối với các công trình trụ sở, tòa nhà, hệ thống chiếu sáng tr^*n địa bàn Thành phố khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp.

c) Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện @^- các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn. Thực hiện vận hành bảng quảng cáo theo quy định.

d) Công ty điện lực Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý @^- kỹ thuật và @^- kinh doanh, bố trí cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8% (giai đoạn đến năm 2010), đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển b*k% vững kinh tế - %z/%%\c của Thủ đô Hà Nội. Tổ chức kiểm tra, thống k^* các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện, các đơn vị ti^*u thụ điện tăng 10% so với dự báo, kịp thời báo cáo Sở Công Thương.

đ) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội không thẩm định hồ sơ quyết toán, cấp phát kinh phí đối với các dự án, công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách vi w--W--W Chỉ thị này.

g) Các cơ quan truy*k% thông: Đài Phát thanh và Truy*k% hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - Đô thị định kỳ (có ít nhất 2 lần @^- 1 tháng) thông tin, tuy^*n truy*k% các biện pháp tiết kiệm điện, các gương điển hành @^- việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

h) Sở Công Thương Hà Nội là thường trực Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm @^- sử dụng điện;

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố @^- việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tr^*n địa bàn Thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng …. để hỗ trợ các cơ sở sản xuất của ngành công nghiệp theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND Thành phố y^*u cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở tr^*n địa bàn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND TP;
- UBND các Quận, huyện, thị xã;
- Công ty Điện lực Hà Nội;
- Đài PT-TH, Báo HN mới, Báo KT-ĐT;
- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng HN;
- CVP, PVP Lý Văn Giao, phòng TH, phòng KT;
- Lưu VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng


Văn bản mới