Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 09/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN (PRRS) TRÊN ĐÀN HEO.

Từ đầu năm 2008 đến nay, hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) tr^*n heo còn gọi là bệnh heo tai xanh đã xảy ra và đang có những diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh. ^_^ thông tin của Cục Thú y, đến nay dịch bệnh đã xuất hiện tại 434 xã thuộc 31 huyện của 06 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, Lâm Đồng và Thừa Thi^*n Huế, đã có tr^*n 159.423 con heo mắc bệnh, số chết và phải ti^*u hủy là 149.011 con đã gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi. Tại thành phố Hồ Chí Minh qua công tác kiểm tra dịch tễ đột xuất tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, Chi cục Thú y đã phát hiện có hiện tượng vi rút PRRS lưu hành tr^*n đàn heo nuôi tại thành phố.

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-BNN, ngày 01 tháng 4 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tai xanh tr^*n heo; Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh PRRS xảy ra tr^*n đàn heo của thành phố, bằng mọi biện pháp phải bảo vệ đàn heo giống, đặc biệt là các cơ sở nuôi giống gốc, giống bố mẹ tr^*n địa bàn. Để góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, %z/%%\c của thành phố trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát nghi^*m trọng, lan rộng ra ở nhiều tỉnh thành, đe dọa an toàn dịch tễ cho đàn gia súc của thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và các đơn vị có li^*n quan khẩn trương triển khai nghi^*m túc, khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

Trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ phòng, chống dịch PRRS tr^*n heo cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm các cấp ở địa phương, huy động mọi nguồn lực để triển khai công tác phòng, chống dịch @^- tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo ki^*n quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp sau:

a) Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc tại địa phương, tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh thú y đến từng hộ, trại chăn nuôi tại xã, phường, xử lý triệt để khi phát hiện gia súc bệnh PRRS.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực các hộ nhập cư chăn nuôi heo, ki^*n quyết y^*u cầu ngưng nuôi đối với các hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch ở những nơi chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh thú y.

b) Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn huy động lực lượng các Hội, Đoàn thể phối hợp với %%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">các ban - ngành chức năng, cơ quan thú y tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, tập huấn cung cấp thông tin cho <#~|> chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ gia súc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh PRRS; bảo đảm %%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">vệ sinh thú y @^- quá trình chăn nuôi như: ti^*u độc khử trùng, xử lý chất thải, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống phải bảo đảm vệ sinh. Đặc biệt khuyến cáo các hộ, trại chăn nuôi tạm ngưng, không nhập gia súc từ các tỉnh đang có dịch; khuyến khích các hộ chăn nuôi chỉ mua heo từ vùng an toàn dịch, chấp hành khai báo kiểm dịch của cơ quan thú y khi xuất nhập đàn.

c) %%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tuy^*n truy*k% thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của <#~|> dân về tính nghi^*m trọng của dịch bệnh, về chủ trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan ?/??\y^*n môn thú y; vận động <#~|> dân thực hiện “3 không”: không dấu heo bệnh, không bán chạy heo bệnh, không vứt xác heo bệnh chết bừa bãi. Khi phát hiện heo tại các hộ, trại chăn nuôi có dấu hiệu bệnh PRRS phải khai báo ngay cho cơ quan thú y địa phương để kịp thời cô lập, chẩn đoán, xác định bệnh và chấp hành nghi^*m túc các hướng dẫn xử lý heo bệnh của cơ quan thú y.

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">d) Tăng cường công tác kiểm tra việc giết mổ, vận ?/??\yển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc; xử lý nghi^*m các trường hợp vận ?/??\yển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc chưa qua kiểm dịch thú y; không để xảy ra các trường hợp giết mổ gia súc trái phép tồn tại tr^*n địa bàn.

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">e) Đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch PRRS có heo phải xử lý do dịch bệnh, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp:

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">a) Phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các lực lượng li^*n quan trực 24/24 giờ, li^*n tục tất cả các ngày @^- tuần để tăng cường kiểm soát chặt chẽ kiểm dịch, kiểm soát vận ?/??\yển heo, các sản phẩm thịt heo ra vào thành phố tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tr^*n các quốc lộ, tỉnh lộ, các cửa ngõ đi vào thành phố và vùng giáp ranh các tỉnh. Ki^*n quyết ti^*u hủy và xử phạt nghi^*m các trường hợp vận ?/??\yển heo không rõ nguồn gốc, sản phẩm heo bệnh. Đặc biệt lưu ý tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn heo từ vùng dịch PRRS ở các tỉnh mi*k% Trung và tỉnh Lâm Đồng, các trường hợp vận ?/??\yển bằng các phương tiện không đúng quy định tại Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Tăng cường giám sát tình hình dịch tễ tr^*n địa bàn kết hợp lấy mẫu xét nghiệm đánh giá tình hình lưu hành vi rút đối với bệnh PRRS, nhất là các vùng ổ dịch cũ, vùng chăn nuôi tập trung. Chủ động bàn bạc thống nhất với các doanh nghiệp chăn nuôi heo về lộ trình loại thải các cá thể dương tính. Lưu ý tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực các hộ chăn nuôi heo nhập cư nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nhanh, triệt để khi phát hiện bệnh; tăng cường ti^*m phòng bắt buộc các bệnh truy*k% nhiễm tr^*n đàn heo để ngăn chặn các bệnh thứ phát; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn tinh nhập vào sử dụng phối cho đàn nái.

c) Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, có phương án để phản ứng nhanh khi có dịch xảy ra để bảo đảm khả năng bao vây, xử lý gọn, không để bệnh lây lan tr^*n diện rộng.

d) Tập trung tuy^*n truy*k%, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh PRRS tr^*n đàn heo. Trong đó các biện pháp vệ sinh, ti^*u độc khử trùng thường xuy^*n, chăm sóc tốt cho đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học @^- chăn nuôi; khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi hạn chế tăng đàn, tăng mật độ nuôi, bảo đảm thông thoáng ?/??\ồng nuôi, tăng cường kiểm soát nguồn thức ăn, phương tiện vận ?/??\yển ra vào trại chăn nuôi, bố trí hố sát trùng tại cửa ra vào trại và các khu ?/??\ồng chăn nuôi, không cho tham quan,...

e) Tiếp tục phối hợp với các tỉnh @^- cung cấp thông tin dịch bệnh, kiểm tra từ gốc đàn heo, sản phẩm thịt heo trước khi đưa vào thành phố ti^*u thụ. Phối hợp với Ban Quản lý các chợ kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thịt heo lưu thông tr^*n thị trường phải đảm bảo thịt xuất phát từ các cơ sở giết mổ hợp pháp, có kiểm tra đóng dấu tr^*n thân thịt và có giấy kiểm dịch sản phẩm động vật hợp lệ. Phát hiện và xử lý nghi^*m các trường hợp kinh doanh sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp tại các chợ và cơ sở kinh doanh chế biến.

3. Giao Sở Thương mại:

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng tần suất hoạt động của các Đoàn kiểm tra li^*n ngành thành phố, tăng cường chốt chặn, kiểm tra đột xuất tại tuyến quốc lộ, li^*n tỉnh lộ, tuyến giao thông đường thủy, cửa ngõ ra vào thành phố xử lý ki^*n quyết các trường hợp vận ?/??\yển kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các địa bàn xử lý các điểm nóng giết mổ heo trái phép.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ kiểm tra và chịu trách nhiệm @^- việc kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý tịch thu ti^*u hủy đối với các trường hợp kinh doanh thịt heo không qua kiểm soát giết mổ, không rõ nguồn gốc, có biện pháp xử phạt, đình chỉ kinh doanh đối với các trường hợp tái w--W--W nhiều lần.

4. Giao Sở Giao thông - Công chính:

Chỉ đạo Giám đốc các bến xe không cho phép vận ?/??\yển gia súc tr^*n các phương tiện vận tải hành khách, xử lý nghi^*m các trường hợp vi w--W--W quy định.  

5. Giao Công an thành phố:

Bố trí đầy đủ lực lượng tham gia đoàn li^*n ngành thành phố, quận - huyện tại các trạm để kiểm tra các phương tiện vận ?/??\yển gia súc tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tr^*n các tuyến đường. Xử lý nghi^*m các trường hợp chống đối cán bộ kiểm tra phòng, chống dịch.

Tăng cường phối hợp đoàn kiểm tra li^*n ngành thành phố và quận - huyện @^- việc ngăn chặn, kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nghi ngờ vận ?/??\yển heo, sản phẩm thịt heo bệnh tr^*n các phương tiện giao thông; xử phạt và áp dụng các biện pháp tạm giữ phương tiện vận ?/??\yển đối với các trường hợp cố tình vi w--W--W hoặc tái w--W--W nhiều lần @^- vận ?/??\yển heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp.

6. Giao Sở Văn hóa và Thông tin:

Có kế hoạch huy động các đơn vị phát thanh lưu động, Phòng Văn hóa  Thông tin, Nhà Văn hóa các quận - huyện tăng cường công tác tuy^*n tuy*k% sâu rộng @^- quần chúng nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh PRRS.

Đài Truy*k% hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố thường xuy^*n thông tin, tuy^*n truy*k% công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS theo nội dung do Chi cục Thú y cung cấp.

7. Giao Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch, các trường hợp phải xử lý heo bệnh PRRS theo quy định trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

8. Các tổng công ty có các cơ sở sản xuất giống heo tập trung:

- Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch PRRS và phối hợp với Chi cục Thú y thành phố xây dựng các biện pháp giám sát, phòng chống dịch chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan ?/??\y^*n môn về thú y đối với các cơ sở sản xuất giống.

- Tăng cường các biện pháp phòng bệnh PRRS tr^*n đàn heo. Trong đó tập trung các biện pháp vệ sinh, ti^*u độc khử trùng thường xuy^*n, chăm sóc tốt cho đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học @^- chăn nuôi.

- Hạn chế tăng đàn, tăng mật độ nuôi, bảo đảm thông thoáng ?/??\ồng nuôi, tăng cường kiểm soát nguồn thức ăn, phương tiện vận ?/??\yển ra vào trại chăn nuôi, bố trí hố sát trùng tại cửa ra vào trại và các khu ?/??\ồng chăn nuôi, tạm ngưng các hoạt động tham quan.

- Tăng cường ti^*m phòng bắt buộc các bệnh truy*k% nhiễm tr^*n đàn heo để ngăn chặn các bệnh thứ phát; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn tinh nhập vào sử dụng phối cho đàn nái của trại. Chủ động phối hợp với cơ quan thú y @^- việc tổ chức giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và xây dựng lộ trình loại thải các cá thể dương tính.

Do tính cấp bách @^- công tác phòng chống dịch PRRS, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, %z/%%\c của thành phố, y^*u cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghi^*m Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c)
- Cục Thú y;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các thành vi^*n BCĐ PCD GS-GC;
- Các Sở - ngành, Đoàn thể TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn;
- Tổng Cty Thương mại Sài Gòn;
%%0%#. lang=FR http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: FR">- Chi cục Thú y, Chi cục QLTT; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=IT http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: IT">- Các cơ quan Báo Đài;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=IT http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: IT">- VPHĐ-UB: CPVP;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=IT http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: IT">- Các Phòng CV, TTCB; %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=IT http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: IT">- Lưu: VT, (CNN/Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">
Nguyễn Trung Tín


Văn bản mới