Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 13/2008/CT-UBND

Long Xuy^*n, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn /|$\t số điều của Luật Bảo hiểm %z/%%\c (BHXH) về BHXH tự nguyện. Đây là chính sách mới rất quan trọng của Đảng và Nhà nước về an sinh %z/%%\c, nhằm mở rộng BHXH cho hàng triệu <#~|> lao động là nông dân, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cá thể và những <#~|> lao động tự tạo việc làm. Trong đó còn /|$\t bộ phận lao động tham gia hoạt động nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức %z/%%\c - nghề nghiệp nhưng không thuộc diện BHXH bắt buộc.

Trong điều kiện phát triển n*k% kinh tế thị trường hiện nay, BHXH tự nguyện là giải pháp quan trọng giúp cuộc sống <#~|> lao động luôn ổn định, giảm bớt khó khăn cho <#~|> lao động khi có các biến động về thị trường (như lạm phát, không việc làm,...), giúp công tác giảm nghèo hiệu quả hơn và góp phần quan trọng @^- việc ổn định chính trị - %z/%%\c ở địa phương, tiến tới /|$\t %z/%%\c công bằng, dân chủ, văn minh.

Đối với tỉnh ta, @^- điều kiện kinh tế - %z/%%\c li^*n tục phát triển, mức sống nhân dân ngày càng cao, chính sách BHXH bắt buộc đã được thực hiện tốt @^- 15 năm qua, đã có bộ máy quản lý BHXH ?/??\y^*n trách ở địa phương n^*n việc triển khai BHXH tự nguyện có nhiều thuận lợi.

Tuy nhi^*n, đây là chính sách mới, phải triển khai cho hàng triệu <#~|>, nhiều <#~|> lao động cá thể vẫn chưa quen với BHXH tự nguyện, nhất là @^- %z/%%\c còn khá phổ biến thói quen chỉ nặng lo trước mắt, ý thức tham gia BHXH còn hạn chế, /|$\t bộ phận nhân dân thu nhập còn thấp v.v.., ảnh hưởng đến việc tham gia BHXH tự nguyện của <#~|> dân.

Từ các y^*u cầu và đặc điểm tr^*n, để bảo đảm việc triển khai thực hiện tốt BHXH tự nguyện tr^*n địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các ngành li^*n quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện BHXH tự nguyện đến các tổ chức và nhân dân @^- tỉnh; định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và thực hiện BHXH tự nguyện tr^*n địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Xây dựng kế hoạch, chỉ ti^*u, biện pháp thực hiện và tổ chức hội nghị triển khai cho các cơ quan trực thuộc trung ương đóng tr^*n địa bàn; các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn; chú ý chỉ đạo tốt công tác tuy^*n truy*k%, vận động <#~|> lao động ở địa phương tham gia BHXH tự nguyện, đưa chỉ ti^*u phát triển BHXH tự nguyện vào chỉ ti^*u phát triển kinh tế - %z/%%\c ở địa phương, định kỳ tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truy*k% hình An Giang:

Phối hợp với cơ quan BHXH các cấp có kế họach tập trung tuy^*n truy*k% về BHXH tự nguyện với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, sinh động và cần xem đây là nội dung tuy^*n truy*k% dài hạn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh:

Xây dựng kế hoạch tuy^*n truy*k% về BHXH tự nguyện đối với cấp dưới trực thuộc và vận động thành vi^*n, đoàn vi^*n, hội vi^*n các đoàn thể cùng nhân dân @^- tỉnh tham gia BHXH tự nguyện.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị @^- tỉnh:

Tr^*n cơ sở giải thích lợi ích của BHXH tự nguyện, có kế hoạch vận động cán bộ, công chức và <#~|> lao động tham gia BHXH tự nguyện cho thân nhân, vận động những <#~|> đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm, những <#~|> nghỉ việc bảo lưu BHXH, những <#~|> hoạt động @^- các tổ chức %z/%%\c, tổ chức nghề nghiệp v.v.. tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo Luật BHXH.

Tùy theo điều kiện từng địa phương, UBND các phường, xã, thị trấn trích /|$\t phần ngân sách chi hỗ trợ cho cán bộ không ?/??\y^*n trách xã, phường, thị trấn và các khóm, ấp tham gia BHXH tự nguyện; những xã, phường, thị trấn gặp khó khăn thì báo cáo UBND huyện (thị xã, thành phố) hỗ trợ.

6. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

a. Phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu  UBND tỉnh sớm có văn bản trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ph^* duyệt cơ chế chi ngân sách cấp xã (phường, thị trấn) hỗ trợ cán bộ không ?/??\y^*n trách cấp xã và trưởng - phó ban nhân dân khóm, ấp tham gia BHXH tự nguyện.

b. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, đoàn thể li^*n quan xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng nhóm đối tượng, tiến tới thực hiện BHXH cho mọi <#~|> lao động @^- tỉnh, trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét @^- năm 2009.

Ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu các sở, ban ngành, đoàn thể li^*n quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- UB.MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuy^*n giáo TU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp tỉnh;
- Doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- TT Công báo; Website An Giang;
- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

L^* Minh Tùng


Văn bản mới