Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/CT-UBND

Quận 9, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

 

Bảo hiểm %z/%%\c tụ nguyện là /|$\t chính sách có ý nghĩa to lớn của Nhà nước với mục ti^*u ổn định cuộc sống của <#~|> lao động và bảo đảm an sinh %z/%%\c. Với loại hình bảo hiểm %z/%%\c này, <#~|> lao động được tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để được hưởng trợ cấp hưu trí khi hết tuổi lao động.

Nhằm thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện, Ủy ban nhân dân quận 9 triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện tr^*n toàn địa bàn quận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau:

1. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận 9:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện; định kỳ tổ chức họp Ban Chỉ đạo để báo cáo tình hình thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Tổ chức tuy^*n truy*k%, triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện đế toàn thể nhân dân tr^*n địa bàn.

- Hướng dẫn tận tình <#~|> lao động đến đăng ký tham gia bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện, đảm bảo quy*k% lợi và nghĩa vụ của <#~|> tham gia bảo hiểm.

- Phối hợp, hướng dẫn các ban - ngành, đoàn thể, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức tuy^*n truy*k% về chính sách bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện theo từng nhóm đối tượng:

+ Đối với thành vi^*n của các Hội, đoàn thể phường: tuy^*n truy*k% thông qua tổ chức hội, đoàn thể với các hình thức phong phú: sinh hoạt nhóm, phát tờ rơi…

+ Đối với <#~|> lao động tự do: tuy^*n truy*k% thông qua hệ thống loa phát thanh của phường (dưới hình thức hỏi - đáp), thực hiện banderol…

2. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa quận:

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận tổ chức tuy^*n truy*k% chính sách bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện thông qua hệ thống loa phát thanh lưu động, đưa tin tr^*n Tờ tin quận...

3. Ủy ban nhân dân 13 phường:

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: phát triển bảo hiểm %z/%%\c tự nguyện cho toàn dân nhằm từng bước tiến tới công bằng @^- %z/%%\c, đảm bảo ổn định cuộc sống cho <#~|> lao động khi hết tuổi lao động; từng bước tiến tới mở rộng các hình thức bảo hiểm %z/%%\c nhằm đạt mục ti^*u thực hiện công bằng %z/%%\c ngay @^- từng bước và từng chính sách phát triển; bảo vệ quy*k% lợi và ổn định cuộc sống cho <#~|> dân là bổn phận của mọi <#~|>, mọi nhà, là trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quy*k%, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và tổ chức %z/%%\c.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận tổ chức tuy^*n truy*k% rộng rãi chương trình Bảo hiểm Xã hội tự nguyện tr^*n địa bàn phường.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Y^*u cầu Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ánh Hồng


Văn bản mới