Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 02/2008/CT-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2007/QH12 CỦA QUỐC HỘI

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2007, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 07/2007/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c năm 2008 và ngày 09 tháng 01 năm 2008, Chính phủ có Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, @^- đó đã xác định “phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất đối với tất cả các loại đất tr^*n w--W--W vi toàn quốc”. Ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ, Bộ Tài nguy^*n và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện; tuy nhi^*n, việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất (dưới đây gọi là giấy chứng nhận) ở nhiều địa phương hiện nay còn chậm, số lượng diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận còn nhiều, nhất là các loại đất ?/??\y^*n dùng còn 62,5% diện tích, đất ở đô thị còn 34,6% diện tích, đất lâm nghiệp còn 34,4% diện tích và đất ở nông thôn còn 20% diện tích. Mặt khác, hồ sơ địa chính ở nhiều nơi chưa được lập đầy đủ và không được cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời, đồng bộ ở các cấp.

Nguy^*n nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại nói tr^*n là do các địa phương chưa có kế hoạch triển khai cụ thể, đầu tư kinh phí để thực hiện còn ít; Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất thành lập chậm, thiếu cán bộ và các thiết bị kỹ thuật cần thiết; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ?/??\y^*n môn còn nhiều hạn chế; việc đo vẽ bản đồ địa chính còn chậm, nhiều nơi chưa được sử dụng để cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất; /|$\t số địa phương chưa ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo quy định của Luật Đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất còn phức tạp, kéo dài, chậm được cải cách.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nói tr^*n, phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất lần đầu (đạt tr^*n 90% diện tích cần cấp giấy) đối với tất cả các loại đất vào năm 2010 theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội và hoàn thành xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ y^*u cầu quản lý nhà nước về đất đai, Bộ Tài nguy^*n và Môi trường y^*u cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau đây:

a. Chỉ đạo rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện ở địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, @^- đó xác định rõ khối lượng và mục ti^*u hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính @^- từng tháng, quý và hằng năm đối với từng địa bàn cụ thể.

b. Bố trí đủ kinh phí (ngoài phần hỗ trợ của Trung ương) theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm b khoản 2 mục III của Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP, nhất là @^- 2 năm (2009 và 2010) nhằm đáp ứng y^*u cầu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất vào năm 2010 theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội.

c. Chỉ đạo thành lập Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất cho tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xong trước Quý II năm 2009. Những địa phương đã thành lập xong Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất cần được rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí đủ nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết (gồm máy vi tính, máy in laze A3, máy photocopy, máy đo đạc) nhằm đáp ứng y^*u cầu nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất theo quy định của pháp %30%#j= đất đai.

Có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc đào tạo nâng cao trình độ ?/??\y^*n môn, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể đội ngũ cán bộ ?/??\y^*n môn về quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã và nhân vi^*n Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất các cấp để bảo đảm sự ổn định, tính ?/??\y^*n nghiệp, đáp ứng y^*u cầu nhiệm vụ @^- tình hình hiện nay;

d. Rà soát các văn bản do địa phương ban hành li^*n quan đến việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất để sửa đổi cho phù hợp với Luật Đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai hiện hành; @^- đó đặc biệt chú trọng việc cải cách thủ tục theo hướng “/|$\t cửa”; không được y^*u cầu <#~|> sử dụng đất nộp th^*m các loại giấy tờ của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ngoài quy định của Luật Đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã ban hành; không giải quyết thủ tục trái thẩm quy*k%; bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận tối đa không vượt quá quy định của Luật Đất đai;

đ. Chỉ đạo, thực hiện các giải pháp về đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất:

- Đẩy mạnh việc đo vẽ bản đồ địa chính để phục vụ y^*u cầu cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất. Từ nay đến năm 2010 cần ưu ti^*n các nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện việc đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất tại các xã, phường, thị trấn (gọi ?/??\ng là xã) mà tỷ lệ cấp giấy chứng nhận còn thấp, nhất là đối với đất ở, đất ?/??\y^*n dùng và đất lâm nghiệp.

Các xã chưa có kế hoạch thực hiện việc đo vẽ bản đồ địa chính trước năm 2010 thì chỉ đạo khai thác sử dụng mọi nguồn tài liệu bản đồ hiện có, kể cả các bản đồ giải thửa, bản đồ thành lập bằng ảnh chụp máy bay hoặc thực hiện trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận mà không chờ có bản đồ địa chính.

- Thực hiện nguy^*n tắc đo vẽ xong bản đồ địa chính đến đâu phải thực hiện ngay việc cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính đến đó. Các xã đã có bản đồ địa chính mà chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa đáng kể cho việc cấp giấy chứng nhận thì phải rà soát, chỉnh lý biến động và thực hiện để hoàn thành cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính @^- năm 2009;

- Đối với các tổ chức đang sử dụng đất, cần kế thừa kết quả kiểm k^* quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện ngay việc cấp giấy chứng nhận nhằm hoàn thành trước Quý III năm 2009. Các trường hợp đang có tranh chấp, bị lấn chiếm, ?/??\yển mục đích sử dụng đất trái phép thì chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và lập phương án để xử lý dứt điểm @^- năm 2009.

- Đối với các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất, cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã và hệ thống Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất tập trung lực lượng tổ chức thực hiện theo từng xã; chủ động đôn đốc và tổ chức cho tất cả mọi <#~|> đang sử dụng đất thực hiện việc k^* khai đăng ký quy*k% sử dụng đất mà không thụ động chờ họ đến làm thủ tục như hiện nay. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã @^- việc xét duyệt cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất để bảo đảm việc xét duyệt được thực hiện kịp thời, dứt điểm, không để dây dưa kéo dài quá thời hạn quy định;

- Đối với các địa phương có các nông trường, lâm trường đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận, cần chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc rà soát, sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ để đổi mới, sắp xếp và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp và phát triển lâm trường quốc doanh; Thông tư hướng dẫn số 04/2005/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguy^*n và Môi trường để phân định rõ ranh giới, diện tích đất giao cho nông trường, lâm trường sử dụng và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các đối tượng này @^- năm 2009. Phần diện tích dôi, dư sau khi sắp xếp lại các nông, lâm trường cần được bàn giao ngay cho Ủy ban nhân dân huyện, xã nơi có đất để quản lý và thực hiện giao đất, cho thu^* đất và cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân @^- năm 2010 theo quy định của pháp %30%#j= đất đai.

e. Đặc biệt coi trọng việc lập, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính để phục vụ y^*u cầu quản lý nhà nước về đất đai:

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở tất cả các Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã để bảo đảm nguy^*n tắc mọi thửa đất đã cấp giấy chứng nhận phải được thể hiện đầy đủ, thống nhất các thông tin @^- hồ sơ địa chính ở các cấp;

- Các địa phương đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các loại đất, cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ địa chính, tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký biến động và chỉnh lý hồ sơ địa chính ở các cấp theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguy^*n và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (còn gọi là hồ sơ địa chính dạng số) để sử dụng ở các cấp tỉnh, huyện thay thế cho việc lập hồ sơ địa chính tr^*n giấy nhằm đáp ứng kịp thời y^*u cầu quản lý đất đai và y^*u cầu công khai hóa thông tin đất đai @^- thị trường bất động sản hiện nay. Phấn đấu đến năm 2015 sẽ cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các phường, thị trấn và các xã đồng bằng, trung du và đến năm 2020 sẽ hoàn thành cho các xã còn lại;

g. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có li^*n quan, báo, đài của địa phương lập kế hoạch và thực hiện thường xuy^*n việc tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về đất đai dưới nhiều hình thức (thông qua các diễn đàn, báo chí, phát thanh, truy*k% hình, giao lưu trực tuyến…) để <#~|> dân nhận thức được trách nhiệm @^- việc đăng ký đất đai, quy*k% lợi khi được cấp giấy chứng nhận và tự giác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thủ tục về biến động đất đai theo quy định của pháp %30%#j= đất đai;

h. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuy^*n việc chấp hành các quy định của pháp %30%#j= đất đai @^- việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ở tất cả các cấp để phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các sai w--W--W @^- quá trình thực hiện.

2. Sở Tài nguy^*n và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có li^*n quan ở địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc theo y^*u cầu tr^*n đây.

Tổ chức theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình, kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ @^- quá trình thực hiện.

3. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành và hướng dẫn kịp thời cho các địa phương về các vấn đề li^*n quan đến việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc @^- quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình và kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính tr^*n w--W--W vi cả nước.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Vụ, các Tổng cục, các Cục, thanh tra Bộ, VP Bộ;
- Website của Bộ;
- Lưu VT, TCQLĐĐ.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguy^*n


Văn bản mới