Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 09/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, @^- đó có nội dung “hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất tr^*n địa bàn tỉnh đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ thủ tục, hồ sơ”.

Trong những năm vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chỉ thị để chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất như: Chỉ thị số 11/2005/CT-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 về việc thực hiện /|$\t số nhiệm vụ cấp bách để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất tr^*n địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục những yếu kém, sai w--W--W và tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. Công tác cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất của tỉnh tính đến hết năm 2007 đã cơ bản hoàn thành đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp Luật Đất đai. ^_^ kết quả rà soát của Sở Tài nguy^*n và Môi trường (có sự phối hợp với cấp huyện và cấp xã) thì đến nay toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 81.023,7 ha (đạt 84,94 % diện tích do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng). Diện tích đất còn lại chưa cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 14.373,6 ha (chiếm 15,06 %), do nhiều nguy^*n nhân khác nhau. Để tiếp tục thi hành Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về đất đai

Sở Tài nguy^*n và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truy*k% hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp %30%#j= tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan li^*n quan tiếp tục tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về đất đai sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng; bi^*n soạn và phát hành các ấn phẩm tuy^*n truy*k% pháp %30%#j= về đất đai, nhất là các quy định của pháp %30%#j= đối với quy*k% và nghĩa vụ của <#~|> sử dụng đất để phổ biến rộng rãi @^- nhân dân tại các địa phương @^- tỉnh; thường xuy^*n đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, trước hết đối với cán bộ quản lý đất đai cấp huyện và cấp xã.

Thông qua việc tuy^*n truy*k%, phổ biến Luật Đất đai, cần biểu dương những nơi làm tốt, ph^* bình những nơi chậm chạp, trì trệ, phát hiện và đưa ra công luận các hành vi vi w--W--W, nhất là nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quy*k% hạn tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm @^- việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Kinh phí phục vụ cho việc tập huấn, tuy^*n truy*k% phổ biến pháp %30%#j= về đất đai do ngân sách tỉnh cấp phát. Sở Tài nguy^*n và Môi trường lập dự toán kinh phí thông qua Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh ph^* duyệt.

2. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất

Tr^*n cơ sở kết quả rà soát các thừa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thông báo cho các chủ sử dụng đất đến đăng ký, k^* khai hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất và ?/??\yển toàn bộ hồ sơ đến ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, <#~|> Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn li*k% với quy*k% sử dụng đất ở; và ?/??\yển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguy^*n và Môi trường) để xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, <#~|> Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân <#~|> nước ngoài (trừ trường hợp <#~|> Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn li*k% với quy*k% sử dụng đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2003). Gắn việc cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất với việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính tr^*n địa bàn toàn tỉnh.

Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và các quy định khác của pháp %30%#j= đất đai hiện hành. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cần đẩy mạnh công tác xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các trường hợp được xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất @^- số diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận tại các địa bàn như sau:

Thành phố Vũng Tàu      : 2.285,0 ha;

Thị xã Bà Rịa                 : 985,3 ha;

Huyện Tân Thành           : 1.751,5 ha;

Huyện Châu Đức           : 2.055,5 ha;

Huyện Long Đi*k%           : 1503,5 ha;

Huyện Đất Đỏ                : 1.716,6 ha;

Huyện Xuy^*n Mộc          : 3.979,8 ha;

Huyện Côn Đảo             : 126,4 ha.

Số liệu tr^*n đây theo kết quả rà soát của Sở Tài nguy^*n và Môi trường có sự phối hợp với cấp huyện và cấp xã.

Các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức đang sử dụng đất có trách nhiệm đến tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có phần đất do mình đang quản lý, sử dụng để k^* khai, đăng ký và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Đối với các thửa đất đã thể hiện tr^*n hồ sơ địa chính mà không có ai k^* khai đăng ký thì được xem và đất chưa sử dụng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đăng ký vào hồ sơ dịa chính để quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương theo quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai năm 2003. Nếu có ai khiếu nại sẽ xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các cơ quan có li^*n quan

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể để xem xét cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất đối với số diện tích có thể xét cấp được @^- số diện tích chưa cấp giấy chứng nhận n^*u tr^*n và báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguy^*n và Môi trường) @^- quý I năm 2008 để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan chủ quản các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc đang sử dụng đất thực hiện việc k^* khai, đăng ký làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất đối với phần đất do các đơn vị đó đang quản lý, sử dụng.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường và Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Chi cục Thuế, Văn phòng Đăng ký quy*k% sử dụng đất tại các huyện, thị xã, thành phố việc ghi nợ ti*k% sử dụng đất tr^*n giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân chứng có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất và ?/??\yển mục đích sử dụng đất, nay có nguyện vọng ghi nợ ti*k% ti*k% sử dụng đất theo như quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc xác định giá trị quy*k% sử dụng đất để tính và giá trị tài sản của Nhà nước khi cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho các trường hợp được nhà nước giao đất không thu ti*k% sử dụng đất theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính có trách nhi^*m tổng hợp báo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xác định giá trị quy*k% sử dụng đất.

Sở Tài nguy^*n và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc @^- công tác cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất tại tất cả các xã, phường, thị trấn @^- tỉnh. ^_^ dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất tr^*n địa bàn toàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Minh Sanh


Văn bản mới