Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 31/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">VỀ VIỆC KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Hiện nay việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra nhiều ti^*u cực như sử dụng không đúng diện tích, không đúng mục đích, không sử dụng, để bị lấn chiếm, cho mượn, cho thu^* trái phép, ?/??\yển nhượng trái pháp %30%#j=, hủy hoại đất. Thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về /|$\t số chủ trương, chính sách lớn để n*k% kinh tế phát triển nhanh và b*k% vững khi Việt Nam là thành vi^*n của Tổ chức Thương mại thế giới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguy^*n và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất tổ chức thực hiện việc kiểm k^* đất, lập bản trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng theo các nội dung sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1. Đối tượng tiến hành kiểm k^*

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Kiểm k^* các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - %z/%%\c, tổ chức chính trị %z/%%\c - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công, tổ chức kinh tế (sau đây gọi ?/??\ng là các tổ chức) đang quản lý, sử dụng mà được Nhà nước giao hoặc cho thu^*.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đối với đất an ninh, quốc phòng chỉ rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới, xác định tổng diện tích đất, rà soát lại số liệu kiểm k^* chi tiết đã thực hiện @^- kỳ kiểm k^* đất đai năm 2005 .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Ri^*ng đất do các Ban Quản lý rừng và các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 tháng 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh và theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2006 và công văn số 3100/VPCP-NN ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2. Nội dung kiểm k^* đất đai, lập bản trích đo địa chính khu đất

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">a) Phạm vi kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được tiến hành tr^*n w--W--W vi cả nước theo từng tổ chức có quản lý, sử dụng đất @^- đơn vị hành chính; @^- đó xã, phường, thị trấn (sau đây gọi ?/??\ng là cấp xã) là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm k^* các tổ chức quản lý, sử dụng đất tr^*n địa bàn địa phương mình. Kết quả kiểm k^* cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm k^* cấp huyện, tỉnh, cả nước.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">b) Nội dung kiểm k^* quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Việc kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được tiến hành theo chỉ ti^*u các loại đất do Bộ Tài nguy^*n và Môi trường quy định.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Số liệu về diện tích tính theo loại đất của các tổ chức phải được đối chiếu giữa hồ sơ giao đất, cho thu^* đất, hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất tr^*n thực tế, được thể hiện tr^*n bản đồ địa chính hoặc tr^*n bản trích đo địa chính.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Trong số liệu kiểm k^* về diện tích phải ghi rõ diện tích được cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, diện tích đất đang sử dụng phù hợp hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất bị lấn, bị chiếm, diện tích đất ?/??\yển nhượng, cho thu^* trái phép; diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; diện tích đất sử dụng ít hiệu quả; diện tích đất chưa sử dụng; diện tích đất sử dụng sai mục đích.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">c) Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức có @^- đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp tổ chức có /|$\t vị trí nhưng thuộc địa bàn nhiều đơn vị hành chính phải có sơ đồ ?/??\ng cho vị trí khu đất kèm theo.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">d) Báo cáo tình hình sử dụng đất

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu kiểm k^* quỹ đất, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp, các thông tin khác li^*n quan đến số liệu; phân tích sự khác nhau giữa số liệu @^- hồ sơ địa chính và số liệu thu thập tr^*n thực địa; nguồn tài liệu và phương pháp lập bản trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Thuyết minh kết quả kiểm k^* quỹ đất, gồm: đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguy^*n nhân biến động về sử dụng đất từ khi có quyết định giao đất hoặc công nhận quy*k% sử dụng đất (kể từ khi nhận bàn giao đất ở thực địa) đến thời điểm kiểm k^* (ngày 01 tháng 4 năm 2008); thuyết minh tình hình tranh chấp; tình hình bị lấn, chiếm; tình hình lấn, chiếm đất; tình hình sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho tổ chức đang quản lý, sử dụng đất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3. Thời điểm kiểm k^* và thời hạn hoàn thành

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">a) Thời điểm kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được thực hiện thống nhất tr^*n w--W--W vi cả nước là ngày 01 tháng 4 năm 2008.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">b) Thời hạn hoàn thành việc kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất và báo cáo tình hình sử dụng đất của các tổ chức quy định như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Công tác ?/??\ẩn bị: hoàn thành trước ngày 31 tháng 03 năm 2008;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 31 tháng 08 năm 2008;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 09 năm 2008;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2008;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Cả nước hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2008.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4. Kinh phí kiểm k^*

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Kinh phí cho các hoạt động kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất được cân đối @^- dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">a) Bộ Tài nguy^*n và Môi trường:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Chủ trì xây dựng dự án kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt theo quy định;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Ban hành và hướng dẫn cụ thể biểu mẫu kiểm k^*, phương pháp và cách lập bản trích lục, trích đo địa chính khu đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Tổ chức thực hiện Dự án ở Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc triển khai kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất ở địa phương;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">- Tổng hợp số liệu kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và tình hình sử dụng đất của các tổ chức tr^*n w--W--W vi cả nước.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới (nếu thấy cần thiết), xác định diện tích đất đang sử dụng và quản lý của các đơn vị trực thuộc; thống nhất ranh giới, mốc ranh giới (nếu có) và số liệu diện tích của các đơn vị quốc phòng, an ninh đang quản lý, sử dụng tr^*n địa bàn từng tỉnh, thành phố. Ri^*ng diện tích các loại đất chỉ rà soát lại số liệu kiểm k^* chi tiết các loại đất @^- w--W--W vi quản lý, sử dụng mà các đơn vị đã thực hiện @^- kiểm k^* đất đai năm 2005. Trường hợp @^- kỳ kiểm k^* đất đai năm 2005 nếu còn diện tích đất nào chưa được kiểm k^* thì phải lập phương án chi tiết bổ sung.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguy^*n và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính toán, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động kiểm k^* này từ nguồn ngân sách nhà nước theo nguy^*n tắc: ngân sách trung ương đảm bảo các nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan Trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo các nhiệm vụ kiểm k^* của địa phương; đối với các địa phương có khó khăn về nguồn kinh phí, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ /|$\t phần.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đối với công việc rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới, xác định diện tích đất, kiểm k^* chi tiết điểm đất (nếu có) đang quản lý, sử dụng của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

d%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng phương án kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất tr^*n địa bàn địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn kiểm tra đối với các cấp chính quy*k% địa phương trực thuộc, các Sở, Ban, ngành li^*n quan nhằm triển khai nhiệm vụ kiểm k^* diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất năm 2008 đúng quy định và hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm k^* đất thực hiện công tác kiểm k^* đất của các tổ chức tr^*n địa bàn địa phương mình.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">đ) Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất có trách nhiệm rà soát hiện trạng đất đang quản lý, sử dụng của đơn vị mình; hệ thống lại toàn bộ các tài liệu li^*n quan đến việc được giao, được thu^* đất; phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm k^* để thực hiện kiểm k^* đất của tổ chức mình.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, <#~|> đứng đầu các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thu^* đất chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Nơi nhận%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Chủ tịch nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Tòa án nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Kiểm toán Nhà nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- VPCP: BTCN, các PCN, %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Website Chính phủ,
 %%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

THỦ TƯỚNG
%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới