Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở VÀO 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2009

Luật Thống kế đã quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm /|$\t lần. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 1999 đã  cung cấp /|$\t khối lượng thông tin cơ bản và chi tiết, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - %z/%%\c và phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, các cấp @^- giai đoạn 2000 - 2010. Để có cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước @^- giai đoạn 2000 - 2010 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và %z/%%\c cho giai đoạn 2011 - 2020. Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây để ?/??\ẩn bị cho tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống k^*) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành li^*n quan khẩn trương triển khai các công tác ?/??\ẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tr^*n w--W--W vi cả nước vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009. Công tác ?/??\ẩn bị li^*n quan đến việc xây dựng phương án và kế hoạch cho cuộc Tổng điều tra, bao gồm các cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc vào quý II năm 2008.

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống k^*) để tiến hành công tác ?/??\ẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra đối với số nhân khẩu @^- w--W--W vi ngành mình phụ trách.

3. Bộ Tài chính có kế hoạch ?/??\ẩn bị kinh phí cho việc triển khai Tổng điều tra, đồng thời cùng với Tổng cục Thống k^* lập dự trù kinh phí chi tiết cho cuộc Tổng điều tra.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống k^*) thực hiện điều tra thí điểm, xác định và bàn giao, chính xác w--W--W vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác ?/??\ẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0h ngày 01 tháng 4 năm 2009.

5. Trong quá trình ?/??\ẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống k^*) có thể tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các nước. Khoản hỗ trợ này phải được cân đối @^- nguồn kinh phí cho cuộc Tổng điều tra.

Sau khi hoàn thành công tác ?/??\ẩn bị, điều tra thí điểm và xây dựng phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống k^*) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định tiến hành Tổng điều tra.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có li^*n quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Nơi nhận%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Chủ tịch nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Tòa án nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Kiểm toán Nhà nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- VPCP: BTCN, các PCN, %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Website Chính phủ,
 %%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

THỦ TƯỚNG
%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới