Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2007/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-weight: normal">VỀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở, Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện /|$\t số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố.

Nhằm động vi^*n mọi nguồn lực @^- %z/%%\c, các thành phần kinh tế @^- và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà ở, phấn đấu đến năm 2010 nâng diện tích nhà ở bình quân của nhân dân thành phố l^*n 14m2/<#~|> (hiện nay là 10,3m2/<#~|>), diện tích nhà ở tăng th^*m 32 triệu m2 (hiện nay là 69,5 triệu m2), từng bước cải thiện chỗ ở của các tầng lớp dân cư, thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường bất động sản về nhà ở; góp phần phát triển đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại và phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, Ủy ban nhân dân thành phố y^*u cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện /|$\t số nội dung sau:

1. Giao Sở Xây dựng:

1.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành li^*n quan cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và triển khai chương trình phát triển nhà ở hàng năm, 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010) và định hướng đến năm 2020 của toàn thành phố, @^- đó phải thể hiện rõ quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở %z/%%\c, nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư theo từng thời kỳ;

1.2. Phối hợp với Sở, ban, ngành, quận, huyện, Cục Thống k^*, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể của chương trình phát triển nhà ở và dự trù kinh phí thực hiện công tác điều tra, khảo sát, thống k^*, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở tr^*n toàn địa bàn thành phố (@^- đó phân bổ cụ thể cho từng quận, huyện) trình Ủy ban nhân dân thành phố @^- quý I năm 2007;

1.3. Thống k^*, tổng hợp số liệu về chương trình nhà ở, các danh mục dự án phát triển nhà ở của tất cả các quận, huyện tr^*n địa bàn thành phố và định kỳ sáu tháng /|$\t lần, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng với các nội dung: kết quả thực hiện phát triển nhà ở, những khó khăn, vướng mắc @^- công tác phát triển nhà ở tại thành phố;

1.4. Chủ trì thẩm định các dự án phát triển nhà ở trình cơ quan có thẩm quy*k% ph^* duyệt theo quy định (trừ dự án nhà ở thương mại có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ);

1.5. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Kinh tế và các Sở, ban, ngành thành phố để đăng ký các đề tài nghi^*n cứu khoa học li^*n quan đến các chương trình phát triển nhà ở nói ?/??\ng, đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường định hướng %z/%%\c chủ nghĩa;

1.6. Chủ trì cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Li^*n đoàn Lao động thành phố, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ nghi^*n cứu dự thảo Quyết định về quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và thứ tự ưu ti^*n đối với các đối tượng đề nghị thu^*, thu^* mua nhà ở %z/%%\c phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định @^- quý I năm 2007;

1.7. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bãi bỏ các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về quản lý, phát triển nhà ở, cấp giấy chứng nhận quy*k% sở hữu nhà ở có nội dung trái với Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

1.8. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và phát triển nhà ở của các địa phương;

1.9. Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận, huyện @^- việc triển khai thực hiện và chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh khi thực hiện chủ trương, chính sách triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành thành phố nghi^*n cứu, soạn thảo Quy định về cơ chế khuyến khích ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng phát triển nhà ở nói ?/??\ng; Quy định về cơ chế vốn cho phát triển nhà ở %z/%%\c, nhà ở công vụ; Chính sách hỗ trợ vốn cho đầu tư xây dựng quỹ nhà ở %z/%%\c thành phố, đặc biệt là nhà lưu trú cho công nhân từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố @^- quý I năm 2007;

2.2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố và Quỹ Phát triển nhà ở lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển quỹ nhà ở %z/%%\c, quỹ nhà ở công vụ hàng năm, trình Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt;

2.3. Căn cứ vào kế hoạch của chương trình phát triển nhà ở của thành phố, công bố công khai danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại, địa điểm, quy mô, điều kiện về sử dụng đất, thời gian hoàn thành đối với từng dự án để k^*u gọi đầu tư @^- và ngoài nước tham gia.

3. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

3.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành của thành phố cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ theo kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhà ở của thành phố, định hướng, rà soát, chú trọng bổ sung các quỹ đất xây dựng nhà ở %z/%%\c, nhà ở công vụ, nhà lưu trú cho công nhân @^- Nhiệm vụ quy hoạch ?/??\ng, Đồ án quy hoạch ?/??\ng xây dựng từng quận, huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ph^* duyệt;

3.2. Phối hợp với Sở Tài nguy^*n và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi triển khai cụ thể quỹ đất xây dựng nhà ở %z/%%\c, nhà tái định cư, nhà ở công vụ, nhà lưu trú cho công nhân @^- các khu quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; kể cả các khu vực dân cư đô thị chỉnh trang;

3.3. Nghi^*n cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng phát triển nhà ở nhằm cụ thể hóa các quy ?/??\ẩn, ti^*u ?/??\ẩn Nhà nước về quy hoạch, kiến trúc - xây dựng phù hợp với quy định pháp %30%#j= và điều kiện thực tế tr^*n từng địa bàn trình Ủy ban nhân dân thành phố @^- quý I năm 2007.

4. Giao Sở Giao thông - Công chính:

4.1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật có tính đến khả năng kết hợp giữa các ngành giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các hệ thống kỹ thuật khác để quy hoạch thực hiện đồng bộ, kết nối li^*n thông với nhau, không làm phá vỡ quy hoạch;

4.2. Quản lý Nhà nước về chất lượng và việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: Vỉa hè, hào kỹ thuật, đường đô thị, cầu, hầm giao thông, cấp nước, thoát nước, bờ kè, chiếu sáng thuộc những dự án khu nhà ở, khu dân cư;

4.3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có li^*n quan nghi^*n cứu ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình ?/??\ng cho hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (@^- đó có tính toán, dự kiến, bố trí cho toàn bộ các loại hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật) thuộc khu nhà ở, khu đô thị mới;

4.4. Phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng các ti^*u ?/??\ẩn, quy định; xây dựng quy trình bảo trì, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của các khu nhà ở, khu đô thị mới.

5. Giao Sở Tài nguy^*n và Môi trường:

5.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; đồng thời có lộ trình quản lý và sử dụng quỹ đất hiệu quả;

5.2. Kiểm tra, thống k^* danh mục quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tr^*n toàn địa bàn thành phố do các quận, huyện đang quản lý để phục vụ cho các chương trình phát triển nhà ở của thành phố;

5.3. Hướng dẫn các chủ đầu tư @^- các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới tr^*n địa bàn thành phố có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở l^*n thực hiện nghĩa vụ dành /|$\t phần diện tích đất (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) để chính quy*k% địa phương phát triển nhà ở %z/%%\c (không vượt quá 20% diện tích đất ở của dự án theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở), đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý đề xuất kế hoạch phát triển quỹ đất này;

5.4. Phối hợp với Hiệp hội Bất động sản thành phố vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở;

5.5. Thẩm định kết quả đánh giá tác động của các dự án phát triển nhà ở li^*n quan đến công tác quản lý Nhà nước về tài nguy^*n, môi trường; Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về nghiệm thu môi trường của các dự án có li^*n quan đến y^*u cầu bảo vệ tài nguy^*n, môi trường.

6. Giao Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thẩm định dự toán kinh phí để phục vụ cho công tác nghi^*n cứu, điều tra, thống k^* và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở tr^*n địa bàn hàng năm và định kỳ 5 năm /|$\t lần trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

7. Giao Sở Nội vụ:

7.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các ban, ngành li^*n quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghi^*n cứu dự thảo Quyết định kiện toàn và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nhà ở thành phố để triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các chính sách li^*n quan đến quản lý và phát triển nhà ở, trình Ủy ban nhân dân thành phố @^- quý I năm 2007;

7.2. Tổ chức rà soát, bổ sung và kiện toàn bộ máy nhân sự cho các quận, huyện để thực hiện công tác quản lý, phát triển nhà ở. 

8. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghi^*n cứu, dự thảo quy định về chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở đối với các đối tượng thuộc diện chính sách %z/%%\c (theo Điều 64 - Luật Nhà ở), trình Ủy ban nhân dân thành phố @^- quý I năm 2007.

9. Giao các Ban Quản lý dự án Khu đô thị mới Thủ Thi^*m, Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, Khu đô thị Nam Sài Gòn, Khu đô thị cảng Hiệp Phước:

9.1. Xây dựng và ph^* duyệt Chương trình phát triển nhà ở của khu đô thị do mình quản lý, xác lập danh mục dự án cụ thể theo từng giai đoạn, hàng năm, 5 năm và định hướng đến năm hoàn chỉnh khu đô thị, làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện các chỉ ti^*u phát triển nhà ở (số lượng, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân/đầu <#~|>) và huy động các nguồn vốn đầu tư;

9.2. Chỉ đạo lập và ph^* duyệt quy hoạch phát triển nhà ở tại khu đô thị và ph^* duyệt kế hoạch sử dụng đất phục vụ y^*u cầu phát triển nhà ở, @^- đó chú trọng bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở %z/%%\c và quỹ nhà công vụ;

9.3. Chỉ đạo tổ chức việc điều tra, thống k^*, tổng hợp số liệu về dân số, nhà ở, quỹ đất tương ứng và nhu cầu phát triển nhà ở @^- từng thời kỳ @^- khu đô thị mới, định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng; cụ thể như sau:

- Về kết quả thực hiện phát triển nhà ở: Tổng số dự án phát triển nhà ở, @^- đó phân theo dự án nhà ở thương mại (gồm cả dự án cải tạo nhà ?/??\ng cư cũ, các khu vực chỉnh trang đô thị), dự án nhà ở %z/%%\c, dự án nhà ở công vụ, dự án nhà ở phục vụ tái định cư, tổng diện tích sàn xây dựng và quỹ đất tương ứng đối với từng dự án;

- Những khó khăn, vướng mắc @^- công tác phát triển nhà ở và đề xuất, kiến nghị giải quyết.

9.4. Thống k^* quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý do quận, huyện đang quản lý để có kế hoạch k^*u gọi đầu tư, triển khai phục vụ chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở %z/%%\c @^- khu đô thị mới;

9.5. Chủ trì thẩm định và ph^* duyệt dự án nhà ở nằm @^- ranh địa giới hành chính được giao quản lý, ngoại trừ các dự án nhà ở sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

9.6. Phối hợp với các Sở, ban, ngành li^*n quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghi^*n cứu xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy %z/%%\c hóa đầu tư và huy động vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là phát triển nhà ở %z/%%\c để cho thu^*, thu^* mua đối với các đối tượng là cán bộ công chức, vi^*n chức, sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; nhà lưu trú cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;

9.7. Chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, vốn và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt các quy định về phát triển và quản lý nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.           

10. Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp:

Căn cứ vào nhu cầu nhà ở của cán bộ công chức, công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung @^- từng thời kỳ, phối hợp với Li^*n đoàn Lao động thành phố và các Sở, ban, ngành li^*n quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để cụ thể hóa Nghị quyết của các Cấp ủy Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, @^- đó chú trọng xây dựng nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân; xây dựng cụ thể chương trình phát triển nhà ở phục vụ cho các đối tượng tr^*n. Ngoài việc xây dựng nhà lưu trú @^- khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng cần phải nghi^*n cứu xây dựng th^*m các khu dân cư lân cận để giải quyết chỗ ở cho cán bộ công chức, công nhân có nhu cầu ở ổn định và lâu dài.

11. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố:

Phối hợp với các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang li^*n quan để xác định cụ thể nhu cầu, số lượng, đề xuất cơ chế, chính sách triển khai thực hiện việc xây dựng nhà ở cho sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; địa điểm xây dựng có thể là đất quốc phòng để thuận tiện cho việc quản lý đối với đối tượng này.

12. Giao Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= thành phố (Sở Tư pháp là cơ quan thường trực):

Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= về nhà ở, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp %30%#j= về công tác quản lý và phát triển nhà ở. Công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về nhà ở phải được thực hiện thường xuy^*n, li^*n tục và phổ biến sâu rộng @^- nhân dân.

13. Giao Cục Thuế thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát và dự thảo quy định chi tiết hướng dẫn về miễn ti*k% sử dụng đất, miễn ti*k% thu^* đất và miễn giảm các khoản thuế li^*n quan theo quy định của pháp %30%#j= đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển và quản lý vận hành Quỹ nhà ở %z/%%\c.

14. Giao Quỹ Phát triển nhà ở:

14.1. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các Sở, ngành li^*n quan nghi^*n cứu, dự thảo cơ chế cho vay vốn trung và dài hạn với lãi suất phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng Quỹ nhà ở %z/%%\c để cho thu^*, thu^* mua đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, vi^*n chức, sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc @^- các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

14.2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành nghi^*n cứu cơ chế, chính sách ưu đãi cho các đối tượng vay ti*k% mua nhà, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở %z/%%\c theo Luật Nhà ở;

14.3. Hợp vốn với các tổ chức tín dụng tài chính khác để mở rộng quỹ vốn cho các tổ chức vay đầu tư xây dựng phát triển nhà ở hoặc cá nhân vay để mua nhà.

15. Giao Viện Kinh tế thành phố:

Chủ trì cùng với các Sở, ban, ngành li^*n quan nghi^*n cứu cơ chế, chính sách thực hiện %z/%%\c hóa Chương trình nhà ở của thành phố giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, đề xuất làm rõ cơ chế về vốn, thuế, quy hoạch đất để xây dựng, biện pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp cùng các nội dung li^*n quan, @^- đó cần xây dựng cơ chế đầu tư phát triển chương trình nhà ở nói ?/??\ng và nhà ở %z/%%\c nói ri^*ng.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố:

16.1. Phối hợp với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin và các đoàn thể khác tuy^*n truy*k% chủ trương, chính sách, quy định của pháp %30%#j= @^- lĩnh vực nhà ở và tham gia hòa giải các tranh chấp li^*n quan đến nhà ở;

16.2. Tham gia nghi^*n cứu, đề xuất và góp ý kiến với cơ quan Nhà nước @^- xây dựng cơ chế, chính sách và pháp %30%#j= về nhà ở;

16.3. Chủ trì vận động các tổ chức, cá nhân @^- và ngoài nước thực hiện chương trình giúp đỡ <#~|> nghèo cải thiện nhà ở, xóa nhà ở tranh, tre, nứa, lá dột nát, xây dựng và tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

16.4. Giám sát các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân @^- việc thực hiện các chính sách về nhà ở.

17. Các Sở, ban ngành căn cứ vào quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, Thông tư số 05/2006/TT-BXD có trách nhiệm nghi^*n cứu, dự thảo các quy định hướng dẫn chi tiết li^*n quan đến công tác ngành @^- việc phát triển nhà ở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế các quy định đã ban hành trước đây không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Luật Nhà ở.

18. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

18.1. Xây dựng và ph^* duyệt Chương trình phát triển nhà ở của quận, huyện, xác lập danh mục dự án cụ thể theo từng giai đoạn hàng năm, 5 năm và định hướng đến năm 2020, làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện các chỉ ti^*u phát triển nhà ở (số lượng, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân/đầu <#~|>) và huy động các nguồn vốn đầu tư;

18.2. Chỉ đạo lập và ph^* duyệt quy hoạch phát triển nhà ở tại quận, huyện và ph^* duyệt kế hoạch sử dụng đất phục vụ y^*u cầu phát triển nhà ở, @^- đó chú trọng bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở %z/%%\c và quỹ nhà công vụ;

18.3. Chỉ đạo tổ chức việc điều tra, thống k^*, tổng hợp số liệu về dân số, nhà ở, quỹ đất tương ứng và nhu cầu phát triển nhà ở @^- từng thời kỳ tr^*n địa bàn quận, huyện, định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng; cụ thể như sau:

- Về kết quả thực hiện phát triển nhà ở: Tổng số dự án phát triển nhà ở, @^- đó phân theo dự án nhà ở thương mại (gồm cả dự án cải tạo nhà ?/??\ng cư cũ, các khu vực chỉnh trang đô thị), dự án nhà ở %z/%%\c, dự án nhà ở công vụ, dự án nhà ở phục vụ tái định cư, tổng diện tích sàn xây dựng và quỹ đất tương ứng đối với từng dự án;

- Những khó khăn, vướng mắc @^- công tác phát triển nhà ở và đề xuất, kiến nghị giải quyết.

18.4. Thống k^* quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý do quận, huyện đang quản lý để có kế hoạch k^*u gọi đầu tư, triển khai phục vụ chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở %z/%%\c tr^*n địa bàn quận, huyện;

18.5. Chủ trì thẩm định và ph^* duyệt dự án nhà ở thương mại có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ;

18.6. Phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố li^*n quan nghi^*n cứu xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy %z/%%\c hóa đầu tư và huy động vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là phát triển nhà ở %z/%%\c để cho thu^*, thu^* mua đối với các đối tượng là cán bộ công chức, vi^*n chức, sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; nhà lưu trú cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tr^*n địa bàn quận, huyện; Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở %z/%%\c năm 2007;

18.7. Chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, vốn và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt các quy định về phát triển và quản lý nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

19. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành li^*n quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
L^* Hoàng Quân


Văn bản mới