Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 34/2006/CT-TTg

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">CHỈ THỊ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial">VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở

Luật Nhà ở đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội    Khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đây là /|$\t đạo %30%#j= quan trọng, trực tiếp điều chỉnh các quy*k% và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và các cá nhân, tổ chức có li^*n quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Để việc triển khai có hiệu quả và thống nhất @^- cả nước pháp %30%#j= về nhà ở, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện /|$\t số nội dung sau đây:

1. Bộ Xây dựng :

a) Khẩn trương nghi^*n cứu, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Nhà ở mà Quốc hội và Chính phủ đã giao;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình phát triển Quỹ nhà ở %z/%%\c hàng năm và 5 năm của địa phương; tổng hợp kế hoạch phát triển nhà ở %z/%%\c hàng năm và 5 năm của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có li^*n quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về nhà ở;

d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và phát triển nhà ở của các địa phương.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư :

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính nghi^*n cứu, soạn thảo Quy định về cơ chế vốn cho phát triển nhà ở %z/%%\c, nhà ở công vụ và chính sách hỗ trợ vốn cho đầu tư xây dựng quỹ nhà ở %z/%%\c từ nguồn ngân sách trung ương đối với các địa phương có khó khăn về ngân sách, trình  Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính lập kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển quỹ nhà ở %z/%%\c, quỹ nhà ở công vụ, trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội ph^* duyệt @^- dự toán ngân sách hàng năm.

3. Bộ Tài chính :

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương nghi^*n cứu, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cấp có thẩm quy*k% ban hành quy định về thành lập và quản lý Quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương tr^*n nguy^*n tắc chỉ thành lập mới Quỹ phát triển nhà ở đối với các địa phương chưa có Quỹ đầu tư phát triển;

b) Khẩn trương rà soát, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình cơ quan có thẩm quy*k% ban hành quy định về miễn ti*k% sử dụng đất, miễn ti*k% thu^* đất và miễn giảm các khoản thuế li^*n quan theo quy định của pháp %30%#j= đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển và quản lý vận hành Quỹ nhà ở %z/%%\c;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính toán, bảo đảm kinh phí để phục vụ cho công tác điều tra, thống k^* và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở định kỳ 5 năm /|$\t lần từ nguồn ngân sách nhà nước theo nguy^*n tắc: ngân sách trung ương bảo đảm các nhiệm vụ điều tra, thống k^* và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở tr^*n w--W--W vi toàn quốc; ngân sách địa phương bảo đảm các nhiệm vụ thống k^*, điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở tr^*n địa bàn, đối với những địa phương có khó khăn về nguồn kinh phí thì ngân sách trung ương hỗ trợ. Kinh phí cho hoạt động điều tra, thống k^* và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở năm nào được cân đối @^- dự toán ngân sách nhà nước năm đó; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí này.

4. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= về nhà ở, chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm pháp %30%#j= về nhà ở để phổ biến sâu rộng @^- nhân dân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về nhà ở phải được thực hiện thường xuy^*n, li^*n tục và có hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, mi*k%. Từ nay đến cuối năm 2006, phải tổ chức đợt tuy^*n truy*k% rộng rãi pháp %30%#j= về nhà ở đến nhân dân.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính nghi^*n cứu, ban hành cơ chế cho vay vốn trung và dài hạn với lãi suất phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng Quỹ Nhà ở %z/%%\c để cho thu^*, thu^* mua đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, vi^*n chức, sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc @^- các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

6. Các Bộ, ngành căn cứ vào quy định của Luật Nhà ở có trách nhiệm nghi^*n cứu, ban hành theo thẩm quy*k% hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định có li^*n quan đến việc thực hiện Luật Nhà ở, thực hiện bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi các quy định đã ban hành trước đây không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Luật Nhà ở.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

a) Khẩn trương xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ph^* duyệt Chương trình phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn đến năm 2020, làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện các chỉ ti^*u phát triển nhà ở (số lượng, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu <#~|>) @^- kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c 5 năm và hàng năm của địa phương;

b) Chỉ đạo việc lập quy hoạch phát triển nhà ở và lập kế hoạch sử dụng đất phục vụ y^*u cầu phát triển nhà ở. Trong đó, chú trọng bố trí quỹ đất cho phát triển quỹ nhà ở %z/%%\c và quỹ nhà ở công vụ;

c) Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình phát triển Quỹ nhà ở %z/%%\c hàng năm và 5 năm của địa phương và báo cáo Bộ Xây dựng chậm nhất vào quý III hàng năm để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Lập kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển nhà ở, đặc biệt là phát triển nhà ở %z/%%\c để cho thu^*, thu^* mua đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, vi^*n chức, sĩ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Trước mắt @^- quý III năm 2006 lập kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển quỹ nhà ở %z/%%\c năm 2007, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ph^* duyệt;

đ) Chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, vốn và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt các quy định về phát triển và quản lý nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

e) Khẩn trương ban hành theo thẩm quy*k% các quy định có li^*n quan đến việc thực hiện Luật Nhà ở; thực hiện rà soát để bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi các quy định đã ban hành trước đây không phù hợp hoặc trái với quy định của Luật Nhà ở;

g) Bố trí kinh phí và chỉ đạo Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Sở Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuy^*n truy*k%, giáo dục pháp %30%#j= về nhà ở cho nhân dân tr^*n địa bàn.

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Nhà ở là /|$\t nhiệm vụ quan trọng, có li^*n quan trực tiếp đến quy*k% và lợi ích chính đáng của công dân. Các cơ quan và tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải coi đây là nhiệm vụ thường xuy^*n, li^*n tục @^- công tác chỉ đạo, điều hành để khắc phục tình trạng gây phi*k% hà, sách nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính li^*n quan đến việc phát triển, quản lý và giao dịch về nhà ở.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương @^- w--W--W vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghi^*m chỉnh Chỉ thị này.

9. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Nơi nhận%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Chủ tịch nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Văn phòng Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Tòa án nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Kiểm toán Nhà nước;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">- VPCP: BTCN, các PCN, %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Website Chính phủ,
 %%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: NO-BOK">Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

THỦ TƯỚNG
%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới