Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 25/2006/CT-UBND

Quận 8, ngày 26 tháng 07 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM TRA, QUẢN LÝ VIỆC KHAI THÁC ĐẤT MẶT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4, 5, 6, 7, 15, 16 QUẬN 8

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài gnuy^*n và Môi trường thành phố có Công văn số 3979/TNMT-TTS ngày 11 thàng 5 năm 2006 về việc kiểm tra và quản lý việc khai thác đất mặt và cát tr^*n địa bàn thành phố;

Hiện nay, tình hình khai thác đất mặt trái phép đang làm thay đổi và biến dạng mặt bằng sử dụng đất, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, hủy hoại đất.

Để hạn chế và tiến đến chấm dứt tình trạng khai thác đất mặt trái phép, Ủy ban nhân dân quận 8 đề nghị Phòng Tài nguy^*n và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân các phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 quận 8 thực hiện các công tác sau:

- Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép, kiểm tra chặt chẽ việc khai thác đất mặt tr^*n địa bàn 16 phường.

- Xử lý triệt để các hành vi khai thác đất mặt trái phép, buộc khôi phục hiện trạng theo quy định pháp %30%#j=.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 khi gặp vướng mắc khó khăn.

Ủy ban nhân dân quận 8 y^*u cầu Thủ trưởng các Ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 quận 8 và các cá nhân có li^*n quan tổ chức thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đô Lương


Văn bản mới