Tìm kiếm nhanh

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Trong những năm gần đây, sự phát triển hạ tầng viễn thông đã góp phần thúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của %z/%%\c, đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động. Tuy nhi^*n, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông vẫn còn nhiều hạn chế: nhận thức chưa thống nhất; cơ chế, chính sách, quy hoạch còn thiếu và chưa đồng bộ; /|$\t số quy định chưa cụ thể và khả thi; công tác thực thi pháp %30%#j= còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại tr^*n, thúc đẩy sự phát triển b*k% vững, khai thác có hiệu quả hạ tầng viễn thông nói ?/??\ng, các trạm gốc thu phát sóng thông tin di động (BTS) và mạng ngoại vi nói ri^*ng nhằm đáp ứng y^*u cầu nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, đồng thời bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truy*k% thông chỉ thị:

1. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truy*k% thông:

1.1. Vụ Viễn thông có trách nhiệm:

a) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để trình Bộ trưởng ban hành nhằm thúc đẩy việc phát triển hạ tầng viễn thông, @^- đó có các trạm BTS và mạng ngoại vi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia, triển khai các đề án, dự án xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông;

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy định về kết nối, sử dụng ?/??\ng hạ tầng viễn thông, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp;

c) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định chi tiết việc thực hiện quản lý hệ thống cáp viễn thông, đường dây thu^* bao và thiết bị viễn thông @^- đô thị theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị;

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc lắp đặt đường dây thu^* bao @^- các nhà cao tầng theo Thông tư li^*n tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truy*k% thông hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truy*k% hình @^- các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng;

d) Nghi^*n cứu, đề xuất cân đối lại các loại giá cước các dịch vụ viễn thông tr^*n cơ sở giá thành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư và phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng thông tin di động và mạng ngoại vi.

1.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư li^*n tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 ngày 12 tháng 2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truy*k% thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

1.3. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Tiếp tục cập nhật l^*n trang thông tin điện tử của Bộ và phối hợp với các cơ quan báo chí, truy*k% thông @^- và ngoài ngành để công bố các ti^*u ?/??\ẩn thế giới, ti^*u ?/??\ẩn Việt Nam, quy ?/??\ẩn kỹ thuật về công trình ngoại vi viễn thông, về mức phơi nhiễm điện từ trường, tiếp đất, chống sét cho các trạm BTS và các kết quả nghi^*n cứu của các tổ chức tr^*n thế giới về ảnh hưởng của sóng điện từ đối với sức khỏe con <#~|>;

b) Chủ trì bổ sung, sửa đổi, xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn kỹ thuật về xây dựng công trình ngầm ?/??\y^*n ngành thông tin và truy*k% thông thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truy*k% thông theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.

1.4. Thanh tra Bộ có trách nhiệm:

Chỉ đạo và hướng dẫn các Sở Thông tin và Truy*k% thông @^- việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi w--W--W hành chính về hạ tầng viễn thông; cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp %30%#j= @^- việc phát triển trạm BTS và mạng ngoại vi.

1.5. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truy*k% thông có trách nhiệm:

a) Nghi^*n cứu, sửa đổi, bổ sung để trình Bộ trưởng ban hành quy định về kiểm định các công trình viễn thông (@^- đó có các trạm BTS) cho phù hợp với thực tế;

b) Thường xuy^*n cập nhật danh sách các công trình viễn thông đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định tr^*n trang thông tin điện tử của Cục;

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp @^- việc thực hiện các quy định về quản lý công trình viễn thông nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.

1.6. Cục Báo chí có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các báo (bao gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) đưa thông tin, tuy^*n truy*k% nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và toàn thể %z/%%\c về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ đối với sự phát triển hạ tầng viễn thông;

b) Chỉ đạo các báo đưa tin li^*n quan đến việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông, @^- đó cần chú trọng đến hạ tầng thông tin di động và mạng ngoại vi; đưa tin, tuy^*n truy*k% các kết quả nghi^*n cứu của các tổ chức quốc tế về ảnh hưởng của sóng điện từ đối với sức khỏe con <#~|> /|$\t cách khách quan, chính xác.

1.7. Các cơ quan báo chí và truy*k% thông @^- ngành (Báo Bưu điện Việt Nam, Nhà Xuất bản Bưu điện, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truy*k% thông, Đài Truy*k% hình Kỹ thuật số VTC, Báo điện tử Vietnamnet, Báo điện tử VNMedia) có trách nhiệm đẩy mạnh công tác thông tin tuy^*n truy*k% về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng viễn thông cũng như các quy định, ti^*u ?/??\ẩn cụ thể li^*n quan đến việc xây dựng BTS, mạng ngoại vi, mức phơi nhiễm điện từ.

2. Các Sở Thông tin và Truy*k% thông:

2.1. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành li^*n quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao việc sử dụng ?/??\ng hạ tầng kỹ thuật giữa các ngành giao thông công chính, điện lực, viễn thông.

2.2. Tích cực triển khai Thông tư li^*n tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truy*k% thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị và nhanh chóng xác định w--W--W vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS để trình UBND cấp tỉnh ban hành theo đúng quy định.

Tích cực triển khai Thông tư li^*n tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truy*k% thông hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truy*k% hình @^- các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các Sở có li^*n quan xây dựng kế hoạch và lộ trình ngầm hóa mạng cáp và sử dụng ?/??\ng cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông tr^*n địa bàn.

2.4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành li^*n quan tạo điều kiện thuận lợi @^- việc thực hiện các quy định cấp phép đào đường, cấp điện, cấp đất và giải phóng mặt bằng giúp cho các doanh nghiệp viễn thông nhanh chóng thực hiện ngầm hóa mạng cáp và xây dựng các trạm BTS.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có li^*n quan giải quyết dứt điểm các khiếu nại của <#~|> dân li^*n quan đến việc phát triển hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghi^*m các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, cản trở trái pháp %30%#j= hoạt động xây dựng, lắp đặt BTS và mạng ngoại vi của các doanh nghiệp viễn thông tr^*n địa bàn.

2.6. Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truy*k% hình ở địa phương để tích cực đưa tin, tuy^*n truy*k% mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc phát triển hạ tầng viễn thông, các trạm BTS, mạng ngoại vi tr^*n cơ sở giải thích rõ các ti^*u ?/??\ẩn phơi nhiễm điện từ trường và các quy định về xây dựng, quản lý công trình viễn thông để chính quy*k% cơ sở và <#~|> dân biết.

3. Các doanh nghiệp viễn thông:

3.1. Tích cực phát triển hạ tầng viễn thông đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bi^*n giới, hải đảo nhằm tiếp tục phổ cập dịch vụ viễn thông, nâng cao mật độ thu^* bao điện thoại và Internet.

3.2. Chú trọng tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông như trạm BTS, mạng ngoại vi tr^*n cơ sở chấp hành nghi^*m chỉnh các quy định của pháp %30%#j= về ti^*u ?/??\ẩn, quy ?/??\ẩn, kiểm định công trình, quy hoạch, đầu tư và xây dựng cơ bản.

3.3. Chủ động phối hợp với chính quy*k% địa phương các cấp @^- việc giải quyết các vấn đề li^*n quan đến việc xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng ngoại vi và các trạm BTS.

3.4. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông khác @^- việc sử dụng ?/??\ng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai và bảo vệ môi trường.

3.5. Rà soát quy trình, thủ tục từ khâu lập dự án, thẩm định, ph^* duyệt dự án đến triển khai dự án theo đúng quy định và có các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ của các dự án phát triển trạm BTS, mạng ngoại vi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của %z/%%\c.

3.6. Lập kế hoạch, lộ trình để từng bước triển khai ngầm hóa các mạng cáp tại các thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3.7. Tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, quảng bá về ý nghĩa, mục đích kinh tế, chính trị, an ninh của việc phát triển hạ tầng viễn thông nói ?/??\ng, các trạm BTS và mạng ngoại vi nói ri^*ng nhằm nâng cao nhận thức của <#~|> dân.

3.8. Báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin về hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp %30%#j= và khi có y^*u cầu của Bộ Thông tin và Truy*k% thông, của Sở Thông tin và Truy*k% thông.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truy*k% thông y^*u cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truy*k% thông, doanh nghiệp viễn thông phổ biến, quán triệt tinh thần và tổ chức triển khai ngay Chỉ thị này.

4.2. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Thông tin và Truy*k% thông và các Sở, ban, ngành có li^*n quan thực hiện nghi^*m chỉnh Chỉ thị này.

4.3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truy*k% thông có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có li^*n quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh @^- quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

4.4. Vụ Viễn thông, Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ trưởng./.

 

%%0%#. lang=EN-AU http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-AU">
Nơi nhận:
%%0%#. lang=EN-AU http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-AU">- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, CT, XD, TNMT, GTVT, KHĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Sở Thông tin và Truy*k% thông;
- Các doanh nghiệp VT;
- Công báo;
- Bộ TTTT: BT, các TT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTra.

%%0%#. lang=EN-AU http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-AU">BỘ TRƯỞNG
L^* Doãn Hợp


Văn bản mới