Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Số: 23/2007/CT-UBND

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Vinh, ngày 28 tháng 09 năm 2007

 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: NL">CHỈ THỊ

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Trong thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện (VTĐ) tr^*n địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, với nhiều loại thiết bị hiện đại, tiện dụng đã góp phần phát triển kinh tế - %z/%%\c địa phương; các cơ quan chức năng thường xuy^*n tuy^*n truy*k%, phổ biến và thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa công tác quản lý tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ đi vào nề nếp, thực hiện đúng các quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Tuy vậy, công tác quản lý tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ tr^*n địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập; công tác tuy^*n truy*k% còn nhiều hạn chế, việc xử lý các hành vi vi w--W--W của các cơ quan chức năng còn thiếu ki^*n quyết, chưa kịp thời; sự phối hợp quản lý giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương còn chưa đồng bộ; vẫn còn tình trạng các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng các thiết bị thu - phát sóng VTĐ không chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số VTĐ gây can nhiễu giữa các mạng thông tin vô tuyến, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, cứu nạn cứu hộ và an ninh quốc phòng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Để khắc phục tình trạng tr^*n và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ tr^*n địa bàn, UBND tỉnh y^*u cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động @^- lĩnh vực viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ thực hiện tốt các nội dung sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">1. Sở Bưu chính, Viễn thông

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị li^*n quan và UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tuy^*n truy*k%, phổ biến sâu rộng @^- nhân dân các quy định của pháp %30%#j= về sử dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ để mọi <#~|> tự giác chấp hành.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Phối hợp với Trung tâm tần số VTĐ khu vực VI thực hiện công tác quản lý tần số VTĐ, hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ và hướng dẫn ngư dân cách thức sử dụng phương tiện thông tin li^*n lạc tr^*n biển.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Chủ trì, phối hợp Trung tâm tần số VTĐ khu vực VI thống k^* danh sách các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ tr^*n địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, quy hoạch tần số VTĐ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tần số VTĐ khu vực VI và các cơ quan li^*n quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi w--W--W các quy định về tần số VTĐ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">2. Sở Thủy sản

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan li^*n quan @^- việc tuy^*n truy*k% phổ biến pháp %30%#j=, hướng dẫn và y^*u cầu đăng ký cấp phép sử dụng tần số VTĐ đối với các chủ phương tiện nghề cá có trang bị các thiết bị thu - phát sóng VTĐ theo quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Thống k^* danh sách các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị thu - phát sóng VTĐ tr^*n phương tiện nghề cá.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">3. Bộ Chỉ huy Bộ đội bi^*n phòng tỉnh

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Tăng cường kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ của các chủ tàu thuy*k% đánh cá ra, vào các cửa lạch và khu vực bi^*n giới biển quy định tại Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực bi^*n giới biển. Nếu phát hiện hành vi vi w--W--W thì phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và Trung tâm tần số VTĐ khu vực VI để xử lý vi w--W--W theo quy định.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/04/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng VTĐ được sử dụng có điều kiện đặt tr^*n phương tiện nghề cá.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">4. Sở Thương mại

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và cơ quan li^*n quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị thu - phát sóng VTĐ không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp ?/??\ẩn của cơ quan quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">5. Công an tỉnh

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Phối hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghi^*m các vi w--W--W về việc sử dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ tr^*n địa bàn tỉnh.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">6. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truy*k% hình Nghệ An

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các địa phương tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về tần số VTĐ để nhân dân biết và thực hiện.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Đối với Đài Phát thanh - Truy*k% hình khi xây dựng quy hoạch, phát triển hệ thống phát thanh, truy*k% hình phải có ý kiến thẩm định của Sở Bưu chính, Viễn thông và xin cấp phép sử dụng tần số VTĐ trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">7. UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò căn cứ thẩm quy*k% được giao thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn, tuy^*n truy*k% nhân dân thực hiện nghi^*m túc các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện vi w--W--W @^- việc sử dụng tần số VTĐ báo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông để xử lý kịp thời.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Định kỳ hàng quý (ngày 25 của tháng cuối quý) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Bưu chính, Viễn thông) tình hình sử dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng VTĐ của các tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">8. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị thu - phát sóng VTĐ.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Thực hiện nghi^*m túc các quy định của Nhà nước về tần số VTĐ tại Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày14/01/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số VTĐ, Quy hoạch phổ tần số và các quy định pháp %30%#j= khác có li^*n quan.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Các thiết bị thu - phát sóng VTĐ như: thiết bị phát sóng, điện thoại không dây (loại kéo dài thu^* bao), máy phát thanh FM, máy phát đặt tr^*n phương tiện nghề cá, thiết bị phát sóng VTĐ đặt tr^*n bờ (đài bờ) để li^*n lạc với các phương tiện nghề cá tr^*n biển và các thiết bị được quy định tại Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày14/01/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số VTĐ. Khi đưa vào sử dụng phải có giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo quy định của Nhà nước.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Đối với thiết bị thu - phát sóng VTĐ hoạt động ở băng tần từ 26,96 MHz đến 27,41 MHz tr^*n các phương tiện nghề cá không cần giấy phép nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/04/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị thu - phát sóng VTĐ được sử dụng có điều kiện đặt tr^*n phương tiện nghề cá.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Hệ thống truy*k% thanh không dây cấp xã chỉ được sử dụng dải tần (54ữ68)MHz để phát sóng với công suất lớn nhất không quá 30W.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">- Hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị thu - phát sóng VTĐ phải tuân thủ các quy định về hợp ?/??\ẩn thiết bị tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định Chứng nhận và Công bố phù hợp ti^*u ?/??\ẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý ?/??\y^*n ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">Y^*u cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Giám đốc các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân li^*n quan triển khai tổ chức thực hiện nghi^*m Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: NL">TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Đức Phớc


Văn bản mới