Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 20/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 ph^* duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Tuy nhi^*n hiện nay, công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tr^*n đại bàn Thành phố còn nhiều bất cập; công tác tuy^*n truy*k% các quy định pháp %30%#j= về tần số vô tuyến điện còn hạn chế; sự phối hợp @^- công tác quản lý giữa các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ; việc mua bán các thiết bị vô tuyến điện không nằm @^- danh mục hợp ?/??\ẩn còn tràn lan, thiếu sự kiểm soát cần thiết; vẫn còn tình trạng sử dụng điện thoại không dây (loại kéo dài thu^* bao) không đúng với băng tần cho phép và các y^*u cầu kỹ thuật li^*n quan; việc sử dụng máy phát không đúng quy định @^- giấy phép, giấy phép hết hạn hoạt động nhưng không làm thủ tục đăng ký gia hạn; <#~|> sử dụng chưa hiểu hết những quy định @^- việc khai thác sử dụng thông tin vô tuyến điện… Tình trạng tr^*n dẫn đến việc can nhiễu có hại lẫn nhau giữa các mạng thông tin vô tuyến điện, làm giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, quốc phòng – an ninh.

Để khắc phục tình trạng tr^*n, nhằm tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố y^*u cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện ngay các công việc sau:

1. Giao Sở Bưu chính Viễn thông:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I, các đơn vị li^*n quan, các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và Truy*k% hình Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Hà Nội mới) tổ chức tuy^*n truy*k% rộng rãi @^- nhân dân, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện những quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện và các quy định li^*n quan khác;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I tập huấn, cung cấp các tài liệu, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực tần số và thiết bị vô tuyến điện cho cán bộ quản lý tại các quận, huyện, Chi cục quản lý thị trường … để phục vụ công tác quản lý được hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I thực hiện việc rà soát, đánh giá hiện trạng việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tr^*n địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I, Công an thành phố, UBND các quận, huyện cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện biết và thực hiện các qui định về việc đăng ký sử dụng, nộp lệ phí, quản lý sử dụng và gia hạn (giấy phép), sử dụng tần số theo đúng quy định của pháp %30%#j=.

- Phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý: các hành vi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép, không đúng quy định @^- giấy phép và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quy*k%; các hành vi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến gây nhiễu có hại đối với các mạng thông tin vô tuyến khác;

 - Phối hợp với Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I xử lý can nhiễu, quản lý hoạt động sử dụng tần số của các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện nước ngoài theo đúng quy định của pháp %30%#j= và các điều ước quốc tế;

- Phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đảm bảo thông tin li^*n lạc phục vụ chỉ huy phòng chống lụt bão tr^*n địa bàn Thành phố;

- ^_^ dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo UBND thành phố tình hình và kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Thương mại chủ trì, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan li^*n quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, xử lý việc cất giữ, vận ?/??\uyển, kinh doanh và sử dụng các loại thiết bị vô tuyến điện thuộc danh mục thiết bị: Phải chứng nhận hợp ?/??\ẩn nhưng chưa được chứng nhận hợp ?/??\ẩn; có tần số hoạt động nằm ngoài băng tần quy định hoặc không có giấy phép sử dụng theo quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truy*k% thông).

3. Giao Sở Giao thông Công chính:

- Rà soát, thống k^* danh sách các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện @^- hoạt động kinh doanh vận tải Taxi tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chủ trì, phối hợp với sở Bưu chính Viễn Thông, Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện @^- hoạt động kinh doanh vận tải Taxi;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I phổ biến cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải Taxi về kiến thức sử dụng thông tin li^*n lạc và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện tr^*n các phương tiện, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin li^*n lạc, đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện @^- các hoạt động kinh doanh Taxi. Nội dung phổ biến này được thực hiện kết hợp @^- các đợt tuy^*n truy*k%, phổ biến các qui định pháp %30%#j= ?/??\y^*n ngành của Sở Giao thông Công chính.

4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị vô tuyến điện và tần số vô tuyến điện tr^*n địa bàn phải đăng ký sử dụng, nộp lệ phí, quản lý sử dụng và gia hạn (giấy phép) theo đúng qui định của pháp %30%#j=. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ chặt chẽ các qui định về tần số li^*n lạc, tần số sử dụng phải đúng với tần số được cấp @^- giấy phép;

- Nghi^*m cấm việc nhập lậu, vận ?/??\yển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thu^* bao) không thuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp ?/??\ẩn của Bộ Bưu chính, Viễn thông (này là Bộ Thông tin và Truy*k% thông) hoặc có tần số nằm ngoài băng tần quy định;

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết và có các biện pháp hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng theo qui định của pháp %30%#j= để ngăn chặn các hành vi vận ?/??\yển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng trái phép thiết bị vô tuyến điện, tần số vô tuyến điện. Nghi^*n cứu, xem xét đưa th^*m điều khoản có li^*n quan đến việc sử dụng các thiết bị vô tuyến điện vào @^- hợp đồng sử dụng dịch vụ đối với các thu^* bao điện thoại cố định.

5. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo các Đài truy*k% thanh phường, xã, thị trấn phổ biến, tuy^*n truy*k% các nội dung, qui định li^*n quan đến việc sử dụng tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện;

- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực I kiểm tra, xử lý các hành vi vi w--W--W, rà soát, xác định các nguồn nhiễu để tiến hành xử lý, khắc phục theo quy định của pháp %30%#j=.

Ủy ban nhân dân Thành phố y^*u cầu Giám đốc các sở, ban, ngành có li^*n quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện tr^*n địa bàn Thành phố nghi^*m túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện (thông qua Sở Bưu chính, Viễn thông).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Bưu chính, Viễn thông để báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực TƯ;
- Thường trực HĐND;
- Đ/c Chủ UBND (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Thông tin và Truy*k% thông, Tư pháp;
- Các Cục: tần số Vô tuyến điện, KTVB;
- Các Sở: BCVT, TM, GTCC, Tư pháp;
- UBND các quận, huyện;
- Các Báo: KT Đô thị, An ninh Thủ đô, HN mới;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- V1, V2, V3, V4, KT, VX, TH, PC, CN, XD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển


Văn bản mới