Tìm kiếm nhanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 15/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin cùng với quá trình toàn cầu hóa đã và đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt @^- đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, %z/%%\c tr^*n toàn thế giới, tạo ra cơ hội cho những biến đổi cơ bản và những thành công to lớn. Nhiều nước tr^*n thế giới đã nắm bắt được cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh, tăng cường năng lực kinh tế %z/%%\c tạo ra những biến đổi vượt bậc đưa đất nước tiến mạnh l^*n phía trước.

Ngày 17/10/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Chỉ thị 58). Chỉ thị đã khẳng định: “Công nghệ thông tin là /|$\t @^- các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với /|$\t số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, %z/%%\c của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Bộ Chính trị y^*u cầu: “Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – %z/%%\c đi đầu @^- việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin @^- mọi hoạt động theo phương châm đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả lâu dài”.

Ngày 10/4/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin @^- hoạt động của cơ quan nhà nước (Nghị định 64). Nghị định này là sự thể chế hóa Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin @^- hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần làm cho Chính phủ hoạt động hiệu lực hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn; thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng sống cho <#~|> dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần quan trọng vào sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giao thông vận tải là ngành có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của đất nước và là động lực cho sự phát triển kinh tế %z/%%\c; có tính hội nhập kinh tế quốc tế cao khi Việt Nam đã là thành vi^*n của WTO.

Trong thời gian qua, các đơn vị @^- Bộ giao thông vận tải đã có nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và @^- công tác ?/??\y^*n môn nghiệp vụ, giáo dục đào tạo, nghi^*n cứu khoa học, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị và thực hiện có hiệu quả Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ @^- các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng chỉ thị:

1. Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin @^- cơ quan, đơn vị mình /|$\t cách thiết thực, hiệu quả theo đúng các quy định tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ.

1.1. Kế thừa các kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các ứng dụng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý, bao gồm /|$\t số nội dung chính sau:

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử tr^*n môi trường mạng, từng bước thay thế văn bản giấy @^- quản lý, điều hành và trao đổi thông tin;

- Hệ thống thông tin quản lý văn bản điện tử;

- Các phần mềm: quản lý tài chính, quản lý tài sản, quản lý cán bộ công chức; các phần mềm phục vụ công tác quy hoạch giao thông vận tải; các phần mềm thiết kế công trình giao thông; các phần mềm thiết kế các sản phẩm cơ khí giao thông; các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học.

- Xây dựng và cập nhật đầy đủ các cơ sở dữ liệu về văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= ngành giao thông vận tải; cơ sở dữ liệu về ti^*u ?/??\ẩn kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải tr^*n mạng;

- Cung cấp các quy trình, thủ tục hành chính tr^*n mạng;

- Từng bước số hóa các tài liệu lưu trữ.

1.2. Triển khai lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin @^- hoạt động của cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Nghị định 64 và Hướng dẫn số 1448/BBCVT-KHTC ngày 6/7/2007 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin @^- hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007-2010.

2. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tin học tại cơ quan Bộ và mạng diện rộng của Bộ, hệ thống thư điện tử của Bộ, WEBSITE của Bộ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ @^- quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị.

3. Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, đưa vào kế hoạch của Bộ các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ đã được cấp có thẩm quy*k% ph^* duyệt.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghi^*n cứu đề xuất xây dựng hệ thống các bộ phận ?/??\y^*n trách về công nghệ thông tin tại các Cục quản lý ?/??\y^*n ngành, bố trí cán bộ ?/??\y^*n trách về công nghệ thông tin ở các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ w--W--W vi trách nhiệm, triển khai thực hiện nghi^*m chỉnh các nội dung chủ yếu n^*u tr^*n.

Trung tâm Tin học có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và định kỳ báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- Lưu: Văn thư, TTTH.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng


Văn bản mới