Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 29/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 07 năm 2007

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHỈ THỊ%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Hiện nay, tr^*n địa bàn tỉnh Ti*k% Giang có nhiều doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động kinh doanh, đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế ?/??\ng của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc gia. B^*n cạnh những mặt đã đạt được; cùng với sự phát triển nhanh các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp @^- lĩnh vực viễn thông, công tác quản lý nhà nước @^- lĩnh vực này đã phát sinh nhiều bất cập.

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông; căn cứ Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT-BBCVT ngày 14/08/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về các biện pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ điện thoại cố định; Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy định về kiểm định công trình kỹ thuật ?/??\y^*n ngành viễn thông; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có li^*n quan, các cấp chính quy*k% địa phương:

- Tăng cường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thông tr^*n địa bàn tỉnh, đúng theo quy định của pháp %30%#j=; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề có li^*n quan, theo thẩm quy*k%;

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quy*k% đối với doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông, chủ mạng viễn thông dùng ri^*ng đang hoạt động tr^*n địa bàn tỉnh;

- Tổ chức giáo dục <#~|> dân có ý thức bảo vệ các công trình viễn thông; xử lý nghi^*m các hành vi trộm cắp, gây hại mạng cáp viễn thông tr^*n địa bàn tỉnh đúng theo quy định của pháp %30%#j=.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, chính quy*k% các địa phương: tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông phát triển, kinh doanh tr^*n địa bàn tỉnh; khi lập quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mới hoặc các công trình công cộng khác tr^*n địa bàn tỉnh phải chú ý nội dung quy hoạch cho các công trình bưu chính, viễn thông như: trung tâm hoặc cụm viễn thông, điểm phục vụ công cộng, cột ăng ten, cống, bể cáp v.v…; %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">khi triển khai xây dựng các công trình công cộng và dân sinh của tỉnh phải xem xét không gây ảnh hưởng, cản trở xây dựng các công trình của mạng lưới viễn thông đã được quy hoạch hoặc công trình đã được xây dựng đúng theo quy hoạch.

3. Các tổ chức, cá nhân @^- quá trình tham gia hoạt động viễn thông tr^*n địa bàn tỉnh có trách nhiệm bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các y^*u cầu về bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quy*k%. Đồng thời, phải tuân thủ pháp %30%#j= về bảo vệ bí mật nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp %30%#j= về nội dung thông tin mà mình đã lưu trữ, truy*k% tr^*n mạng viễn thông.

4. Đối với các doanh nghiệp viễn thông hoạt động tr^*n địa bàn tỉnh:

- Tổ chức triển khai các công trình viễn thông phải đúng theo quy hoạch của ngành bưu chính viễn thông và của tỉnh. Việc thi công, lắp đặt các hạng mục công trình, %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">công trình viễn thông phải tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng có li^*n quan. Đặc biệt, việc thi công các công trình @^- khu vực thành phố, thị xã, thị trấn phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã có li^*n quan về đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị và độ cao theo quy định.

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">  - Các hạng mục công trình, công trình viễn thông thuộc “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định” các doanh nghiệp viễn thông %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi đã được Tổ chức Kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông.

Đối với các hạng mục công trình, công trình viễn thông không thuộc “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành đo kiểm, công bố kết quả trước khi đưa vào sử dụng; đồng thời phải duy trì và bảo đảm công trình tuân thủ theo các ti^*u ?/??\ẩn do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định bắt buộc áp dụng và các ti^*u ?/??\ẩn khác tự nguyện áp dụng theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Đối với các tuyến cáp treo và dây thu^* bao mạng điện thoại phải đảm bảo gọn gàng, mỹ quan, đúng độ cao quy định, không gây cản trở lưu thông, không gây ảnh hưởng đến đường dây điện của ngành điện lực. Trong thời gian tới, các tuyến này phải có kế hoạch từng bước ?/??\yển lắp đặt ngầm dưới đất. Trong kế hoạch lắp đặt cáp mới phải ưu ti^*n thực hiện giải pháp lắp đặt cáp ngầm.

 - Có kế hoạch sử dụng ?/??\ng các cơ sở hạ tầng viễn thông thông qua hợp đồng thoả thuận giữa các doanh nghiệp, bao gồm: nhà trạm, cổng cáp, bể cáp, cột cáp, tháp anten . . . nhằm giảm sử dụng diện tích mặt bằng và không gian ?/??\ng của tỉnh; góp phần đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị.

- Trong kế hoạch phát triển kinh doanh ?/??\ng của doanh nghiệp, phải có kế hoạch phát triển mạng điện thoại cố định ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm tiếp tục phổ cập dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho <#~|> dân đúng theo Chỉ thị số 08/2006/CT-BBCVT ngày 14/08/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về các biện pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ điện thoại cố định. Xem đây là nghĩa vụ chính trị của các doanh nghiệp đối với địa phương.

- Có trách nhiệm bảo đảm khả năng truy nhập thông suốt các mạng viễn thông và gọi miễn cước của các dịch vụ khẩn cấp như: dịch vụ 113, dịch vụ 114, dịch vụ 115 cho <#~|> sử dụng.

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý ở các đại lý dịch vụ viễn thông; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước li^*n quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi w--W--W pháp %30%#j= ở các đại lý.

 - Phổ biến và hướng dẫn các đại lý nắm vững và tuân thủ các quy định của  pháp %30%#j= về cung cấp dịch vụ viễn thông, đảm bảo an toàn mạng viễn thông, an ninh thông tin.

- Thực hiện nghi^*m chỉnh các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp phải thường xuy^*n kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với ti^*u ?/??\ẩn do Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng và chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp đăng ký. 

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông về hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ thuật nghiệp vụ của doanh nghiệp theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

5. Các đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quy*k% hạn của mình theo các quy định của pháp %30%#j= và theo hợp đồng đại lý đã ký kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phối hợp chặt chẽ với Sở Bưu chính, Viễn thông và các ngành tỉnh có li^*n quan @^- công tác quản lý; công tác kiểm tra, xử lý các vi w--W--W @^- lĩnh vực hoạt động viễn thông tr^*n địa bàn phụ trách.

 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">Giao trách nhiệm Sở Bưu chính, Viễn thông theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề có li^*n quan.

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">Ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> - VP Chính phủ;
 - Bộ Bưu chính, Viễn thông;
 - Cục KTVB (Bộ TP);
 - Website Chính phủ;
 - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Doanh nghiệp Viễn thông tr^*n địa bàn tỉnh;
 - UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh; TT Tin học tỉnh;
 - Lãnh đạo VP, các P. NC -VP.UBND tỉnh;
 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: red">- Lưu: VT. (Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng


Văn bản mới