Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH LÀ ĐƯỜNG DÂY ĐI NỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/07/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, Chương trình 11-CTr/TU ngày 04/8/2006 của Thành ủy về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006 – 2010, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 của HĐND Thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - %z/%%\c 5 năm 2006 – 2010. Trong những năm qua, chính quy*k% Thành phố cùng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tập trung đầu tư phát triển @^- lĩnh vực điện lực, thông tin, truy*k% hình, chiếu sáng, quảng cáo với các hình thức, quy mô khác nhau đã được thực hiện và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, phục vụ cho đời sống của nhân dân góp phần tạo n^*n /|$\t đô thị phát triển nhanh, hiện đại. Tuy nhi^*n, thực tế cho thấy hiện nay tr^*n các tuyến đường phố, khu đô thị, ngõ xóm còn tồn tại rất nhiều đường dây; dây điện, cáp thông tin, cáp truy*k% hình …(sau đây gọi là đường dây) treo nổi tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, đặc biệt /|$\t số trường hợp đã ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của <#~|> dân.

Để tiếp tục thực hiện cải tạo, hiện đại hóa, hạ ngầm hệ thống đường dây treo nổi, nâng tỷ lệ ngầm hóa tr^*n các tuyến đường trục chính @^- khu cũ và ngầm hóa 100% các đường dây khi xây dựng các khu đô thị mới, các tuyến đường mới nhằm từng bước xây dựng Hà Nội thành /|$\t Thủ đô văn minh, hiện đại, trật tự mỹ quan đô thị, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, UBND Thành phố y^*u cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận – huyện, các chủ đầu tư, các Ban QLDA, các tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng, các nhà thầu thi công xây lắp tham gia các hoạt động xây dựng tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội nghi^*m túc triển khai ngay các nội dung sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN – HUYỆN:

1. Sở Giao thông Công chính:

- Triển khai nội dung văn bản số 5952/UBND-CV ngày 21/12/2006 của UBND Thành phố về việc hạ ngầm đường dây điện và điện thoại Hà Nội. Tập trung chỉ đạo lập dự án hạ ngầm đường dây tr^*n /|$\t số tuyến phố chính, tuyến phố văn minh thương mại thuộc địa bàn 9 quận nội thành, trình UBND Thành phố ph^* duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện @^- giai đoạn 2007 – 2010 (danh mục các tuyến phố thực hiện hạ ngầm giai đoạn 2007 – 2010 đính kèm theo).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Công nghiệp nghi^*n cứu thiết kế định hình tuy nen, hào kỹ thuật báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp.

- Là cơ quan thường trực của Thành phố tổ chức lực lượng Thanh tra Giao thông công chính phối hợp với Thanh tra Điện lực – Sở Công nghiệp, Thanh tra Xây dựng – Sở Xây dựng, Thanh tra của UBND quận – huyện, Ban quản lý các khu đô thị mới tổ chức kiểm tra, xử lý, đình chỉ việc xây dựng, lắp đặt mới các đường dây đi nổi tại các khu vực đã có hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật và các đường dây treo nổi không theo quy định mới tr^*n đường phố 9 quận nội thành. Tổng hợp báo cáo Thành phố các tổ chức, cá nhân cố tình vi w--W--W để có biện pháp xử lý hành chính.

2. Các Sở: Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị là chủ đường dây đi nổi nghi^*n cứu, thống nhất quy định về quy cách, số lượng, kỹ thuật đường dây treo nổi (chưa có kế hoạch hạ ngầm) tr^*n các tuyến phố 9 quận nội thành và xây dựng kế hoạch hạ ngầm các đường dây để trình Thành phố ban hành @^- quý III/2007, làm cơ sở triển khai thực hiện sắp xếp lại đường dây hoàn thành @^- quý II/2009.

- Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Hà Nội; ^_^ dõi kiểm tra xác nhận các công trình đầu tư trung thế nằm @^- quy hoạch theo Quyết định số 3481/QĐ-BCN ngày 05/12/2006 của Bộ Công nghiệp.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc:

- Khẩn trương rà soát lại các thỏa thuận ph^* duyệt hướng tuyến, tổng mặt bằng đã ban hành đối với các dự án, nếu có các công trình đường dây đi nổi y^*u cầu Chủ đầu tư phải kịp thời điều chỉnh dự án để thực hiện phương án ngầm hóa.

- Phối hợp với Sở Giao thông công chính nghi^*n cứu thiết kế tuy nen, hào kỹ thuật tr^*n các tuyến phố 9 quận nội thành (thống nhất vị trí, hướng tuyến).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, quận – huyện nghi^*n cứu xây dựng quy chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật phục vụ hạ ngầm các đường dây đi nổi.

- Phối hợp với Sở Tài chính xem xét báo cáo Thành phố để bố trí kinh phí ?/??\ẩn bị đầu tư, thực hiện dự án hạ ngầm đường dây tr^*n /|$\t số tuyến phố chính, tuyến phố văn minh thương mại thuộc địa bàn 9 quận nội thành.

5. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguy^*n Môi trường và Nhà đất.

- Phối hợp với Sở Giao thông Công chính, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp nghi^*n cứu thiết kế tuy nen, hào kỹ thuật và quy định mới về quy cách, số lượng, kỹ thuật để sắp xếp lại đường dây treo nổi tr^*n đường phố 9 quận nội thành.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý, đình chỉ việc xây dựng dự án có công trình đường dây đi nổi tr^*n các tuyến phố đã xây dựng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật và các đường dây treo nổi không theo các quy định mới tr^*n đường phố 9 quận nội thành.

6. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội:

Không thẩm định hồ sơ quyết toán, cấp phát kinh phí đối với dự án, công trình có xây dựng các đường dây đi nổi không theo quy định.

7. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện:

Phối hợp với các lực lượng Thanh tra của Thành phố, Ban quản lý các khu đô thị mới tổ chức kiểm tra, xử lý, đình chỉ việc xây dựng, lắp đặt mới các đường dây đi nổi tại các khu vực đã có hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật và các đường dây treo nổi không theo các quy định mới tr^*n đường phố.

Giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguy^*n Môi trường và Nhà đất, Bưu chính Viễn thông; Chủ tịch UBND các quận – huyện khẩn trương rà soát lại các thỏa thuận ph^* duyệt hướng tuyến, tổng mặt bằng, các quyết định đầu tư, giấy phép xây dựng đã ban hành đối với các dự án xây dựng khu đô thị, các tuyến đường giao thông nếu có các công trình đường dây đi nổi phải kịp thời điều chỉnh để xây dựng theo phương án ngầm hóa; nghi^*m cấm thỏa thuận, quyết định đầu tư và cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng mới mà không có phương án ngầm hóa các đường dây.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Thủ trưởng các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp: Công ty Điện lực Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Công ty Viễn thông Điện lực, Công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – SPT, Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội, Truy*k% hình Cáp Việt Nam, Truy*k% hình cáp Hà Nội … chủ động xây dựng phương án, kế hoạch để thực hiện hạ ngầm đồng bộ các đường dây theo danh mục các tuyến phố hạ ngầm giai đoạn 2007 – 2010 và tổ chức tháo dỡ đường dây không sử dụng, sắp xếp lại các đường dây theo quy định mới, hoàn thành thực hiện tr^*n các tuyến phố 9 quận xong trước quý II/2009.

2. Chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới, tuyến đường mới tr^*n địa bàn thành phố Hà Nội phải xây dựng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật để bố trí đi ngầm các tuyến đường dây.

3. Đối với các khu đô thị đã có hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, Ban Quản lý khu đô thị y^*u cầu đơn vị có đường dây đi nổi xây dựng kế hoạch hạ ngầm vào tuy nen, hào kỹ thuật. Phối hợp với các lực lượng Thanh tra của Thành phố tổ chức kiểm tra, ki^*n quyết loại bỏ các đường dây đi nổi @^- khu đô thị trước ngày 30/6/2008.

4. UBND Thành phố khuyến khích các đơn vị đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây hiện có tr^*n địa bàn Thành phố Hà Nội.

III. ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ, NGÀNH:

Các Bộ: Công nghiệp, Bưu chính Viễn thông, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đang quản lý các tuyến đường dây cùng tham gia Tổ lập dự án hạ ngầm để triển khai thực hiện đồng bộ hạ ngầm các đường dây @^- giai đoạn 2007 – 2010, đồng thời sắp xếp lại các đường dây đi nổi xong trước quý II/2009.

Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đường dây đi nổi là nội dung quan trọng đảm bảo chất lượng công trình, cảnh quan đô thị góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương; các doanh nghiệp Trung ương tr^*n địa bàn Hà Nội và các cấp, các ngành; các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tr^*n địa bàn Hà Nội thực hiện đầy đủ các nội dung n^*u tr^*n để tạo sự ?/??\yển biến mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ; Công nghiệp, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Bưu Chính Viễn thông;
- TT Thành ủy, TT HĐND TPHN;
- Chủ tịch UBND TPHN;
- Các Phó Chủ tịch UBND TPHN;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các Quận, Huyện;
- Tổng cty , các đơn vị;
- Các Ban QLDA, các chủ đầu tư tr^*n địa bàn TPHN;
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, An ninh Thủ đô;
- Đài phát thanh, truy*k% hình Hà Nội;
- CPVP, các tổ CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN PHỐ THỰC HIỆN HẠ NGẦM GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
(Kèm theo Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội số: 08/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2007)

TT

T^*n đường phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

I

Quận Ba Đình

 

 

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1

Bà Huyện Thanh Quan

Chùa Một Cột

L^* Hồng Phong

150

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2

Cao Bá Quát

L^* Duẩn

Nguyễn Thái Học

517

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3

Cầu Giấy

Kim Mã

Cầu Giấy

260

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4

Chu Văn An

Điện Bi^*n Phủ

Nguyễn Thái Học

521

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5

Chùa Một Cột

Điện Bi^*n Phủ

L^* Hồng Phong

350

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6

Cửa Bắc

Y^*n Phụ

Phan Đình Phùng

690

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7

Đào Tấn

Liễu Giai

Bưởi

900

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8

Điện Bi^*n Phủ

Nguyễn Thái Học

Chu Văn An

1398

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9

Giang Văn Minh

Cát Linh

Đội Cấn

583

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10

Giảng Võ

Cát Linh

La Thành

696

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">11

Hoàng Diệu

Phan Đình Phùng

Nguyễn Thái Học

1214

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">12

Hoàng Văn Thụ

Hoàng Diệu

Hùng Vương

222

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">13

Hàng Bún

Y^*n Phụ

Phan Đình Phùng

540

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">14

Hàng Đậu

Phan Đình Phùng

Y^*n Phụ

274

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">15

Hòe Nhai

Y^*n Phụ

Phan Đình Phùng

377

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16

Hùng Vương

Quán Thánh

Phan Đình Phùng

120

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">17

Khúc Hạo

L^* Hồng Phong

Trần Phú

220

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">18

Kim Mã

Nguyễn Thái Học

Cầu Giấy

2440

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">19

L^* Hồng Phong

Điện Bi^*n Phủ

Ngọc Hà

523

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">20

L^* Trực

Sơn Tây

Nguyễn Thái Học

101

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">21

Liễu Giai

Đội Cấn

Kim Mã

891

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">22

Lý Nam Đế

Phan Đình Phùng

Trần Phú

1100

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">23

Nam Cao

Núi Trúc

Trần Huy Liệu

320

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">24

Ngọc Hà

Hoàng Hoa Thám

Đội Cấn

478

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">25

Ngọc Khánh

Kim Mã

Giảng Võ

843

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">26

Nguy^*n Hồng

La Thành

Vũ Ngọc Phan

1017

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">27

Nguyễn Biểu

Trấn Vũ

Phan Đình Phùng

254

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">28

Nguyễn Chí Thanh

Kim Mã

La Thành

504

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">29

Nguyễn Văn Ngọc

Phan Kế Bính

Kim Mã

530

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">30

Nguyễn Cảnh Chân

Phan Đình Phùng

Hoàng Văn Thụ

296

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">31

Nguyễn Công Hoan

Ngọc Khánh

Nguyễn Chí Thanh

550

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">32

Nguyễn Thái Học

Hàng Bông

Kim Mã

1682

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">33

Nguyễn Tri Phương

Phan Đình Phùng

Trần Phú

1050

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">34

Nguyễn Trường Tộ

Hàng Than

Trấn Vũ

612

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">35

Núi Trúc

Kim Mã

Giảng Võ

843

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">36

Ông Ích Khi^*m

L^* Hồng Phong

Trần Phú

300

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">37

Phạm Hồng Thái

Y^*n Phụ

Châu Long

530

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">38

Phạm Huy Thông

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh

800

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">39

Phan Đình Phùng

Hàng Đậu

Mai Xuân Thưởng

1430

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">40

Phan Kế Bính

Linh Lang

Liễu Giai

400

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">41

Quán Thánh

Hàng Than

Thụy Khu^*

1320

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">42

Sơn Tây

Ông Ích Khi^*m

Kim Mã

493

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">43

Trần Huy Liệu

Kim Mã

Giảng Võ

730

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">44

Trần Phú

Phùng Hưng

L^* Trực

1223

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">45

Trấn Vũ

Thanh Ni^*n

Thanh Ni^*n

1800

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">46

Văn Cao

Hoàng Hoa Thám

Đội Cấn

583

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">47

Y^*n Phụ

Thanh Ni^*n

Hàng Đậu

1600

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">II

Quận Hoàn Kiếm

 

 

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1

Bà Triệu

Tràng Thi

Nguyễn Du

1088

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2

Chả Cá

Hàng Mã

Lãn Ông

180

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3

Cổ Tân

Lý Đạo Thành

Tràng Ti*k%

150

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4

Cửa Nam

Phan Bội Châu

L^* Duẩn

100

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5

Đinh Ti^*n Hoàng

L^* Thái Tổ

Hàng Bài

900

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6

Đồng Xuân

Hàng Giấy

Hàng Đường

170

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7

Hai Bà Trưng

L^* Thánh Tông

L^* Duẩn

1743

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8

Hàng Bài

Tràng Ti*k%

Hàm Long

616

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9

Hàng Bông

Hàng Gai

Cửa Nam

662

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10

Hàng Cân

Lãn Ông

Hàng Bồ

158

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">11

Hàng Đào

Hàng Ngang

Hàng Gai

201

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">12

Hàng Đường

Đồng Xuân

Hàng Ngang

182

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">13

Hàng Gai

Đinh Ti^*n Hoàng

Hàng Bông

273

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">14

Hàng Giấy

Hàng Đậu

Hàng Khoai

219

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">15

Hàng Khay

Tràng Ti*k%

Tràng Thi

170

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16

Hàng Lược

Hàng Cót

Hàng Mã

234

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">17

Hàng Ngang

Hàng Đường

Hàng Đào

150

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">18

L^* Duẩn

Điện Bi^*n Phủ

Nguyễn Du

750

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">19

L^* Lai

Trần Quang Khải

Đinh Ti^*n Hoàng

208

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">20

L^* Thạch

Trần Quang Khải

Đinh Ti^*n Hoàng

234

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">21

L^* Thái Tổ

Đinh Ti^*n Hoàng

Bà Triệu

730

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">22

Lý Thái Tổ

Nhà hát lớn

Nguyễn Hữu Huân

755

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">23

Lý Thường Kiệt

L^* Thánh Tông

L^* Duẩn

1793

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">24

Nguyễn Du

Hàng Bài

L^* Duẩn

1060

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">25

Nguyễn Gia Thiều

Quang Trung

Trần Bình Trọng

352

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">26

Nguyễn Hữu Huân

Trần Nhật Duật

Lò Sũ

510

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">27

Ngô Quy*k%

Hàng Vôi

Hàm Long

250

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">28

Phan Bội Châu

Trần Hưng Đạo

Tràng Thi

487

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">29

Phan Chu Trinh

Nhà hát lớn

Lò Đúc

637

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">30

Phùng Hưng

Phan Đình Phùng

Hàng Bông

1130

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">31

Quang Trung

Tràng Thi

Trần Nhân Tông

1138

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">32

Tràng Thi

Bà Triệu

Cửa Nam

880

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">33

Tràng Ti*k%

Trần Quang Khải

Đinh Ti^*n Hoàng

1008

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">34

Trần Bình Trọng

Trần Hưng Đạo

Trần Nhân Tông

615

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">35

Trần Hưng Đạo

Trần Khánh Dư

L^* Duẩn

2144

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">36

Trần Nguy^*n Hãn

Trần Quang Khải

Đinh Ti^*n Hoàng

368

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">37

Trần Nhật Duật

Cầu Long Bi^*n

Nguyễn Hữu Huân

1610

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">38

Trần Quang Khải

Trần Nhật Duật

Trần Hưng Đạo

1920

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">III

Quận Hai Bà Trưng

 

 

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1

Bà Triệu

Nguyễn Du

Đại Cồ Việt

864

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2

Bạch Mai

Huế

Trương Định

1450

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3

Đại Cồ Việt

Trần Khát Chân

Giải Phóng

1048

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4

Giải Phóng

Đại Cồ Việt

Trường Chinh

1000

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5

Huế

Hàng Bài

Bạch Mai

1266

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6

L^* Duẩn

Nguyễn Du

Đại Cồ Việt

1500

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7

L^* Đại Hành

Vân Hồ

Đại Cồ Việt

548

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8

Ngô Thì Nhậm

Hàm Long

Nguyễn Công Trứ

636

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9

Nguyễn Du

Huế

L^* Duẩn

1060

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10

Nguyễn Khoái

Trần Khánh Dư

Vĩnh Tuy

1810

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">11

Trần Bình Trọng

Trần Hưng Đạo

Trần Nhân Tông

615

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">12

Trần Khánh Dư

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Khoái

500

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">13

Trần Khát Chân

Lò Đúc

Đại Cồ Việt

1000

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">14

Trần Nhân Tông

Huế

L^* Duẩn

1130

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">15

Trần Thánh Tông

Trần Hưng Đạo

Yec xanh

625

IV

Quận Đống Đa

 

 

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1

Cát Linh

Tôn Đức Thắng

Giảng Võ

730

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2

Chùa Bộc

Phạm Ngọc Thạch

Tây Sơn

915

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3

Đào Duy Anh

Giải Phóng

Phạm Ngọc Thạch

640

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4

Huỳnh Thúc Kháng

Láng Hạ

Nguyễn Chí Thanh

760

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5

Khâm Thi^*n

L^* Duẩn

Ô Chợ Dừa

1170

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6

Láng Hạ

Giảng Võ

Láng

1654

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7

Nguyễn Chí Thanh

La Thành

Láng

2095

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8

Nguyễn Khuyến

L^* Duẩn

Văn Miếu

532

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9

Nguyễn Lương Bằng

Ô Chợ Dừa

Tây Sơn

750

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10

Nguyễn Trãi

Ngã tư Sở

Cầu Mới

280

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">11

Phạm Ngọc Thạch

Đào Duy Anh

Tôn Thất Tùng

685

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">12

Quốc Tử Giám

Ngô Sĩ Li^*n

Tôn Đức Thắng

450

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">13

Tây Sơn

Nguyễn Lương Bằng

Ngã Tư Sở

1515

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">14

Thái Hà

Láng Hạ

Tây Sơn

1285

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">15

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Thái Học

Ô Chợ Dừa

1480

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16

Tôn Thất Tùng

Chùa Bộc

Trường Chinh

650

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">17

Văn Miếu

Nguyễn Thái Học

Quốc Tử Giám

343

V

Quận Thanh Xuân

 

 

 

1

L^* Văn Lương

Cầu Hòa Mục

Khuất Duy Tiến

 

2

Nguyễn Trãi

Ngã Tư Sở

Km 9+200 QL6

 

3

Nguyễn Tuân

Nguyễn Trãi

Ngụy Như Kon Tum

 

4

Hoàng Minh Giám

L^* Văn Lương

Ngụy Như Kon Tum

 

VI

Quận Cầu Giấy

 

 

 

1

Cầu Giấy

Nút Cầu Giấy

Nguyễn Phong Sắc

 

2

Xuân Thủy

Nguyễn Phong Sắc

Cầu vượt Mai Dịch

 

3

Hoàng Quốc Việt

Đ^* Bưởi

Phạm Văn Đồng

 

4

Nguyễn Khánh Toàn

Cầu Dịch Vọng

Bảo tàng Dân tộc học

 

5

Trần Duy Hưng

Cầu Trung Kính

Nút Trung Hòa

 

6

Hoàng Đạo Thuý

Trần Duy Hưng

L^* Văn Lương

 

7

Hoàng Minh Giám

Trần Duy Hưng

L^* Văn Lương

 

8

Trần Đăng Ninh

Cầu Giấy

Nguyễn Phong Sắc

 

9

Phạm Hùng

Nút Mai Dịch

Nút Trung Hòa

 

VII

Quận Tây Hồ

 

 

 

1

Âu Cơ

Y^*n Phụ

Lạc Long Quân

3000

2

Mai Xuân Thưởng

Quán Thánh

Hoàng Hoa Thám

88

3

Nghi Tàm

Thanh Ni^*n

Âu Cơ

1260

4

Thanh Ni^*n

Y^*n Phụ

Quán Thánh

990

5

Thụy Khu^*

Quán Thánh

Lạc Long Quân

3274

VIII

Quận Hoàng Mai

 

 

 

1

Giải Phóng

Ngã tư Vọng

Pháp Vân

 

2

Trương Định

Bạch Mai

Giải Phóng

 

3

Kim Đồng

Giáp Bát

Giải Phóng

 

IX

Quận Long Bi^*n

 

 

 

1

Ngọc Lâm

Đ^* Tả Hồng

Nguyễn Văn Cừ

 

2

Nguyễn Sơn

Ngọc Lâm

Sân bay Gia Lâm

 

3

Nguyễn Văn Cừ

Cầu Chương Dương

Cầu Chui

 

4

Nguyễn Văn Linh

Cầu Chui

Cầu Thanh Trì

 


Văn bản mới