Tìm kiếm nhanh

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số 05/2005/CT-BBCVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2005  

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3, NGHỊ QUYẾT 9 (KHOÁ IX), CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 22/10/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ THỊ SỐ 04/2005/CT-TTG NGÀY 17/3/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Năm 2004 việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Bưu chính Viễn thông tích cực triển khai, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả so với những năm trước, tạo được ?/??\yển biến cơ bản @^- công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng vi^*n và <#~|> lao động @^- doanh nghiệp đối với chủ trương cổ phần hoá. Tính đến nay 32 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp của Tổng công ty BCVTVN @^- danh sách cổ phần hoá giai đoạn 2003-2005 được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt về cơ bản đã hoàn thành xong các bước ?/??\yển thành công ty cổ phần, @^- đó còn 04 đơn vị chưa ph^* duyệt phương án và 09 đơn vị chưa thực hiện bán đấu giá cổ phần phát hành lần đầu ra b^*n ngoài. Năm 2004 Bộ đã tập trung chỉ đạo Tổng công ty BCVTVN hoàn chỉnh Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ngày 23/3/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg về việc ph^* duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đối với Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam (VTC), Bộ đã chỉ đạo Công ty xây dựng Đề án ?/??\yển đổi tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Để đẩy mạnh hơn nữa tiến trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX ) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước @^- 2 năm 2004-2005; Thực hiện Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh vững chắc cổ phần hoá công ty nhà nước, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông y^*u cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam (VTC) tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX ), Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị, Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg và Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo ra sự thống nhất và nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng vi^*n đối với công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đường lối phát triển kinh tế - %z/%%\c của Đảng và Nhà nước.

2. Đẩy mạnh tuy^*n truy*k%, nâng cao ý thức chấp hành Nghị quyết của Đảng, Pháp %30%#j= của Nhà nước cho cán bộ, đảng vi^*n, đưa kết quả việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước vào nội dung kiểm điểm bình xét hàng năm đối với cán bộ, đảng vi^*n và đơn vị.

3. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam (VTC) tập trung triển khai các nội dung sau:

3.1 Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

- Chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hoá theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá IX), Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ti^*u chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành vi^*n hạch toán độc lập của Tổng công ty nhà nước, Quyết định 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph^* duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Phối hợp với Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng vi^*n và ổn định tư tưởng cho <#~|> lao động @^- doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp, giải quyết các tồn đọng về tài chính, lao động dôi dư @^- doanh nghiệp. Việc bán cổ phần của doanh nghiệp phải thực hiện công khai @^- doanh nghiệp cũng như tr^*n thị trường, ki^*n quyết không để cổ phần hoá khép kín @^- nội bộ doanh nghiệp.

- Đối với 32 doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành xong quy trình ?/??\yển công ty nhà nước thành công ty cổ phần thực hiện theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, Tổng công ty BCVTVN tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện theo các quy định mới tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc ?/??\yển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 và Văn bản số 2499/TC-TCDN ngày 04/3/2005 của Bộ Tài chính.

- Có kế hoạch triển khai cụ thể cổ phần hoá đối với Công ty Thông tin di động (VMS), Trung tâm tin học thuộc Bưu điện TP Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt bổ sung danh sách cổ phần hoá năm 2005 và đối với các đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt @^- Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo nội dung và lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005, lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng, từng quý với nhiệm vụ cụ thể, phân công <#~|> chịu trách nhiệm chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn phải dựa tr^*n cơ sở các quy định của pháp %30%#j= hiện hành. Đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, mới so với quy định của pháp %30%#j=.

- Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước cần phải được tiến hành khẩn trương và ki^*n quyết hơn, xử lý nghi^*m những doanh nghiệp không thực hiện sắp xếp, ?/??\yển đổi doanh nghiệp theo đúng tiến độ quy định.

3.2 Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam:

Tập trung xây dựng và hoàn thiện việc triển khai các phương án ?/??\yển đổi mô hình tổ chức của Công ty VTC theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con phù hợp với y^*u cầu của n*k% kinh tế thị trường; @^- đó thể hiện rõ định hướng phát triển của Công ty mẹ với chức năng đầu tư tài chính và chi phối các Công ty con về vốn, bí quyết, thị trường, công nghệ, thương hiệu, tạo khả năng cạnh tranh tr^*n thị trường @^- nước và quốc tế.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam (VTC) tổ chức quán triệt, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truy*k% hình Việt Nam, định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về tình hình, tiến độ triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và việc thực hiện Chỉ thị này.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp Bộ tiếp tục kiện toàn để thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phổ biến các văn bản mới của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bám sát thực tế, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả @^- việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Đỗ Trung Tá

(Đã ký)


Văn bản mới