Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 03 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 90/2001/NĐ.CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ thị số 27/2003/CT.TTg ngày 11/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong những năm qua, số doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tr^*n địa bàn tỉnh phát triển nhanh chóng, đến nay đã có tr^*n 2.600 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập. Tuy nhi^*n, việc nắm bắt thông tin về hoạt động kinh doanh, năng lực tổ chức, quản lý và việc chấp hành pháp %30%#j= về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, nhất là @^- việc hoạch định, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để khắc phục những tồn tại tr^*n và giúp cho việc đề xuất bổ sung chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo bước ?/??\yển biến mạnh mẽ @^- cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh tr^*n thị trường, ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu :

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện (thành, thị) tổ chức tập huấn cho các điều tra vi^*n theo hướng dẫn về ?/??\y^*n môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổ chức triển khai thực hiện việc khảo sát thu thập thông tin về thực trạng khó khăn và nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ cho việc xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/4/2005.

2. Các Sở, Ban ngành và UBND các huyện (thành, thị) chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng nghiệp vụ li^*n quan cử cán bộ có đủ năng lực làm điều tra vi^*n để triển khai thực hiện tốt cuộc khảo sát thu thập thông tin các doanh nghiệp tr^*n địa bàn.

3. Các Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin theo y^*u cầu của cuộc điều tra.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý.

UBND tỉnh y^*u cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Giám đốc Doanh nghiệp tr^*n địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghi^*m túc, kịp thời Chỉ thị này.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Văn Hành


Văn bản mới