Tìm kiếm nhanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Số: 46/2008/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ /|$\t vị trí quan trọng @^- việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng /|$\t n*k% kinh tế tri thức. Tuy nhi^*n, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng y^*u cầu phát triển kinh tế - %z/%%\c @^- giai đoạn hiện nay. Thực hiện Luật Giáo dục 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang triển khai đổi mới mục ti^*u, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo vi^*n, giảng vi^*n, tăng cường cơ sở vật chất, và đẩy mạnh công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước ?/??\yển biến lớn về chất lượng giáo dục. Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai @^- vài năm gần đây, đã có những tác động tích cực đến chất lượng giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị và cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo vi^*n, giảng vi^*n về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; khẩn trương xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cán bộ quản lý đào tạo của các Bộ, ngành li^*n quan và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục; chủ động đề xuất các nội dung về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục vào chương trình giáo dục của các trường sư w--W--W, chương trình bồi dưỡng ?/??\y^*n môn nghiệp vụ để mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo vi^*n, giảng vi^*n đều có những hiểu biết nhất định về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tương ứng với vị trí công tác của mình.

2. Đẩy mạnh công tác tuy^*n truy*k% về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Thông qua các diễn đàn, các chương mục tr^*n báo chí, truy*k% hình và các phương tiện truy*k% thông khác, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, để tạo điều kiện cho %z/%%\c biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục.

3. Tăng cường phát triển đội ngũ ?/??\y^*n gia về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, lập kế hoạch phát triển đội ngũ ?/??\y^*n gia nòng cốt của ngành về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; lập kế hoạch đào tạo về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở @^- và ngoài nước.

Tăng cường đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sĩ về đo lường và đánh giá giáo dục ở @^- và ngoài nước. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp ?/??\y^*n nghiệp, sở giáo dục và đào tạo lập kế hoạch cử cán bộ đi học nhằm đảm bảo đến năm 2010 có đủ cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn nghiệp vụ để chủ động triển khai công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của đơn vị mình. Khuyến khích các học vi^*n cao học và nghi^*n cứu sinh nghi^*n cứu các đề tài về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Nghi^*n cứu tạo động lực cho công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tr^*n cơ sở bảo đảm sự hài hoà giữa các lợi ích: Nhà nước, nhà trường, %z/%%\c và <#~|> học, nghi^*n cứu và đề xuất chính sách cụ thể, hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố những cơ sở giáo dục được công nhận đạt ti^*u ?/??\ẩn chất lượng giáo dục; đề xuất các chính sách cụ thể để triển khai áp dụng từ năm học 2008 - 2009.

5. Xây dựng và củng cố hệ thống các đơn vị làm công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp ?/??\y^*n nghiệp, sở giáo dục và đào tạo; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì soạn thảơ để trình cấp có thẩm quy*k% ban hành quy định về điều kiện thành lập, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tăng cường năng lực cho ít nhất ba trung tâm, cơ quan đánh giá chất lượng giáo dục, @^- đó có /|$\t đơn vị đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông @^- năm học 2008 - 2009.

Hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thành lập trung tâm (hoặc đơn vị ?/??\y^*n trách @^- phòng ?/??\y^*n môn) về đảm bảo chất lượng giáo dục, triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng b^*n @^- của nhà trường; hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thành lập, củng cố và phát triển phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục; phối hợp với các dự án nghi^*n cứu bổ sung các cấu phần đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để đào tạo nhân lực, xây dựng công cụ và triển khai đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo.

6. Khẩn trương triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ năm học 2008-2009, tất cả các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp triển khai tự đánh giá hằng năm và nộp báo cáo tự đánh giá cho cơ quan quản lý trực tiếp; thực hiện cải tiến chất lượng dựa tr^*n kết quả tự đánh giá; định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; phấn đấu đến năm 2010 có ít nhất 80% số trường đại học, 50% số trường cao đẳng và 30% số trường trung cấp ?/??\y^*n nghiệp được kiểm định chất lượng. Kết hợp giữa kiểm định cơ sở giáo dục với kiểm định chương trình giáo dục. Kết hợp giữa kiểm định cơ sở giáo dục với đánh giá các cơ sở giáo dục tr^*n diện rộng để so sánh, đối chiếu ở nhiều góc độ khác nhau. Triển khai thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, sinh vi^*n đã ra trường, từ các nhà tuyển dụng để có th^*m thông tin về chất lượng dạy và học của nhà trường, tr^*n cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.

Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Trong năm học 2008-2009, mỗi sở giáo dục và đào tạo triển khai đánh giá khoảng 2,5% số trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (trung bình mỗi sở có 10 trường) tr^*n các địa bàn có điều kiện kinh tế - %z/%%\c khác nhau theo các ti^*u ?/??\ẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm xác định thực trạng ?/??\ng của các cơ sở giáo dục. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với các đơn vị và các dự án li^*n quan hỗ trợ cho các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng các trường ở cấp học phổ thông; tiếp tục triển khai áp dụng thí điểm bộ ti^*u chí quản lý chất lượng trường trung học phổ thông; kết hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các dự án li^*n quan nghi^*n cứu thí điểm tăng cường năng lực cho /|$\t số sở giáo dục và đào tạo để triển khai đánh giá chất lượng các môn học của học sinh /|$\t số khối lớp @^- w--W--W vi của địa phương; nghi^*n cứu, ?/??\ẩn bị triển khai chủ đề của năm học 2009 - 2010 là Năm học đánh giá chất lượng giáo dục. Trong những năm tới, các đơn vị chức năng của Bộ kết hợp với các dự án tiếp tục định kỳ đánh giá chất lượng môn Toán và Tiếng Việt của học sinh khối lớp 5, 7, 9, 11 @^- w--W--W vi cả nước, tiến tới tăng số môn học và khối lớp học được đánh giá; nghi^*n cứu, hỗ trợ các trường phổ thông cở sở và phổ thông trung học từng bước tham gia “Chương trình đánh giá sinh vi^*n quốc tế (PISA)”, “Xu hướng quốc tế nghi^*n cứu Toán và Khoa học (TIMSS)”.

7. Thực hiện phân cấp quản lý công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Các cơ quan quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai tự đánh giá, tiếp nhận báo cáo tự đánh giá, nghi^*n cứu và có ý kiến phản hồi cho các cơ sở giáo dục; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng tr^*n cơ sở kết quả tự đánh giá; nghi^*n cứu đề xuất phân cấp quản lý công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cho các Bộ, ngành và địa phương.

8. Tăng cường hợp tác quốc tế @^- lĩnh vực đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Khuyến khích các đơn vị li^*n quan, các trường, trung tâm đăng ký làm thành vi^*n của các tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế, nhất là Mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN), Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hiệp hội quốc tế về đánh giá và các thành tựu giáo dục (IEA ) nhằm trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm quốc tế và có thể so sánh giáo dục của Việt Nam với các nước khác. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ?/??\ẩn bị để năm 2009 tổ chức thành công Hội nghị thường ni^*n của APQN tại Việt Nam; có kế hoạch đăng cai tổ chức các Hội nghị quốc tế khác li^*n quan đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Trước mắt, @^- tháng 12 năm 2008, tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học; tiếp theo là các trường cao đẳng, trường trung cấp ?/??\y^*n nghiệp và các trường phổ thông cở sở và phổ thông trung học.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Chỉ thị này phải được phổ biến tới tất cả các cơ quan quản lý giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để quán triệt và thực hiện; giao Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghi^*m túc./.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Ban Tuy^*n giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quản lý các cơ sở giáo dục;
- Các cơ sở giáo dục;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng và đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, PC, KTKĐCLGD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Bành Tiến Long


Văn bản mới