Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-UBND

Quận 9, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TOÀN DÂN TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân @^- tình hình mới và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 09 tháng 12 năm 2007 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh @^- tình hình mới tr^*n địa bàn quận; thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân 13 phường, các ban, ngành, đoàn thể quận, các trường đại học, cao đẳng, trung học ?/??\y^*n nghiệp dạy nghề và trung học phổ thông tr^*n địa bàn quận đã triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhi^*n, vẫn còn /|$\t số lãnh đạo đơn vị, cơ sở chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; cơ chế tổ chức thực hiện thiếu thống nhất, chưa phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành chức năng và các đơn vị có li^*n quan.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân @^- tình hình mới tr^*n địa bàn quận được sâu rộng, thường xuy^*n, có nề nếp, vững chắc, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c quận @^- thời gian tới, đồng thời quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân @^- tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; Ủy ban nhân dân quận 9 chỉ thị như sau:

1. Y^*u cầu lãnh đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tr^*n địa bàn quận thực hiện các biện pháp và hình thức giáo dục thích hợp các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng n*k% quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ, làm ?/??\yển biến @^- nhận thức cho mọi cán bộ, đảng vi^*n ở tất cả các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố n*k% quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thấy rõ trách nhiệm của mọi <#~|>, mỗi tổ chức @^- việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, ki^*n quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ %z/%%\c chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quy*k%, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

2. Việc quán triệt nhận thức công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là /|$\t bộ phận của n*k% giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là nhiệm vụ ?/??\ng của Đảng, Nhà nước và toàn %z/%%\c, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ quận đến cơ sở bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp, phong phú với từng đối tượng. Kết hợp giáo dục thường xuy^*n với giáo dục tập trung có trọng điểm, chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần thiết cho toàn dân, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành.

3. Ủy ban nhân dân quận 9 giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự quận 9, Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Tuy^*n giáo Quận ủy và các ban, ngành, đoàn thể có li^*n quan phối hợp hướng dẫn thực hiện và giải thích những vấn đề vướng mắc về giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân @^- tình hình mới ở các cấp, các ngành @^- hệ thống chính trị, bảo đảm số lượng giáo vi^*n, giảng vi^*n, chế độ học tập, cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện và đảm bảo kinh phí cho giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân @^- tình hình mới.

4. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận lập kế hoạch, biện pháp tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuy^*n truy*k% giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng và truy*k% thông từ quận đến cơ sở và chỉ đạo chặt chẽ, thường xuy^*n đối với cơ quan ?/??\y^*n ngành ở cơ sở.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Li^*n đoàn Lao động, Đoàn Thanh ni^*n Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Li^*n hiệp Phụ Nữ quận 9 cùng các tổ chức %z/%%\c tham gia phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân cho các đối tượng thuộc ngành mình.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận tổ chức thực hiện nghi^*m túc nội dung Chị thị này, báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

L^* Thị Tám


Văn bản mới