Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 14/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2007 – 2008 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2008 – 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh là /|$\t địa phương có quy mô phát triển giáo dục và đào tạo, số thí sinh thi tốt nghiệp hàng năm lớn nhất nước. Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng và Chính quy*k% địa phương, sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo cùng sự hỗ trợ rất trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; việc tổ chức các kỳ thi tốt nghi^*̣p và tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh @^- thời gian qua đã diễn ra an toàn, nghi^*m túc và chất lượng, đặc biệt là kết quả các kỳ thi @^- năm học qua.

Nhằm phát huy tốt những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống ti^*u cực và khắc phục bệnh thành tích @^- giáo dục, Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với ti^*u cực @^- thi cử và bệnh thành tích @^- giáo dục” và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo tr^*n địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huy^*̣n, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2008 - 2009, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh nghi^*m túc thực hi^*̣n /|$\t số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện tốt công tác ?/??\ẩn bị cho các kỳ thi tốt nghi^*̣p và công tác tuy^*̉n sinh; bố trí cán bộ, giáo vi^*n đủ ti^*u ?/??\ẩn tham gia công tác thi; ?/??\ẩn bị các đi^*̀u ki^*̣n v^*̀ tài chính, cơ sở vật chất, địa đi^*̉m thi, đảm bảo tuy^*̣t đối an toàn cho các kỳ thi tốt nghi^*̣p và công tác tuy^*̉n sinh theo đúng quy ch^*́ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức tốt vi^*̣c ra đ^*̀ thi, in sao đ^*̀ thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duy^*̣t tốt nghiệp, trúng tuy^*̉n và cấp phát văn bằng, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Đề thi phải nằm @^- chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với y^*u cầu của từng kỳ thi, đảm bảo chính xác và tuyệt đối bí mật.

3. Thực hi^*̣n đúng ch^*́ độ, chính sách v^*̀ thi, tuy^*̉n sinh và thu - chi tài chính theo đúng quy định, đảm bảo nguy^*n tắc công khai, công bằng.

4. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huy^*̣n cần có k^*́ hoạch phối hợp tổ chức thực hiện tốt /|$\t số công việc cụ thể như sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhi^*̣m chỉ đạo toàn di^*̣n và tri^*̉n khai thực hi^*̣n k^*́ hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, đảm bảo an toàn, nghi^*m túc và đúng quy chế thi; phối hợp với các địa phương, các sở - ngành li^*n quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt k^*́t quả tốt;

b) Công an thành phố chỉ đạo Công an quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các kỳ thi từ vi^*̣c cách ly, sao in đ^*̀ thi đ^*́n vi^*̣c bảo v^*̣ các Hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo v^*̣ đ^*̀ thi, bài thi theo y^*u cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hội đồng thi.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có k^*́ hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông - Công chính, Lực lượng Thanh ni^*n Xung phong đảm bảo lưu thông các tuy^*́n đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe @^- các ngày thi, tạo đi^*̀u ki^*̣n cho giáo vi^*n và học sinh đ^*́n trường đúng giờ thi quy định;

c) Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố có kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Hội đồng thi, bố trí trực 24/24 tr^*n các địa bàn có Hội đồng thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra nếu có;

d) Công ty Đi^*̣n lực thành phố ưu ti^*n đảm bảo đủ nguồn đi^*̣n @^- những ngày làm việc của Hội đồng sao in đề thi, các Hội đồng thi và chấm thi theo kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo;

đ) Bưu đi^*̣n thành phố chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin li^*n lạc và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo ?/??\yển đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng quy định; cung cấp các số điện thoại phục vụ cho các Hội đồng và công tác chỉ đạo thi;

e) Sở Tài chính hướng dẫn thực hi^*̣n các ch^*́ độ thu - chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

g) Sở Văn hóa và Thông tin, các cơ quan thông tin và báo, đài thành phố thông tin, tuy^*n truy^*̀n, hướng dẫn, đưa tin v^*̀ các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa, kế hoạch tuyển sinh, để phụ huynh và nhân dân biết hợp tác với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với ti^*u cực @^- thi cử và bệnh thành tích @^- giáo dục”, nghi^*m túc thực hiện quy chế của Hội đồng thi.

h) Sở Y t^*́ chỉ đạo các tuyến y t^*́ cơ sở, các bệnh viện tr^*n địa bàn phối hợp với các Hội đồng thi thực hiện tốt việc cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh khi có những bất trắc xảy ra @^- quá trình thi;

i) Lực lượng Thanh ni^*n xung phong thành phố có kế hoạch bố trí trực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu ti^*n bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh - huyện Cần Giờ phục vụ nhanh chóng cho công tác ?/??\yển giao đề thi, bài thi và các học sinh dự thi @^- những ngày diễn ra kỳ thi;

k) Sở Giao thông - Công chính phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh ni^*n xung phong đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo vi^*n và học sinh đến Hội đồng thi đúng giờ quy định.

l) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huy^*̣n chịu trách nhi^*̣m chỉ đạo các Hội đồng thi tại địa phương theo đúng kế hoạch và quy chế thi; bố trí lực lượng giải tỏa và ổn định trật tự trước cổng trường và xung quanh khu vực Hội đồng thi; tạo điều kiện cho các Hội đồng thi phối hợp triển khai phương án dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện bất khả kháng do mưa bão;

m) Các Hội đồng thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghi^*m túc các quy định v^*̀ kỳ thi (k^*́ hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy ch^*́ thi…) cho học sinh biết để thực hi^*̣n và phụ huynh học sinh hỗ trợ; có kế hoạch phối hợp với chính quy*k% địa phương để bảo đảm trật tự khu vực Hội đồng thi; có phương án kế hoạch dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện do mưa bão;

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ @^- quá trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và bổ túc văn hóa tr^*n địa bàn thành phố.

6. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huy^*̣n, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh năm học 2008 - 2009, các Hội đồng thi, Hội đồng tuy^*̉n sinh có trách nhi^*̣m triển khai thực hiện nghi^*m túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguy^*̃n Thị Thu Hà


Văn bản mới