Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/CT-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cùng với các ngành, các cấp đã triển khai và tổ chức thực hiện khá tốt. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn đều đạt ?/??\ẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, có 77/97 xã, phường, thị trấn và 5/9 huyện, thành phố đạt ?/??\ẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; có 95/97 xã, phường, thị trấn và có 6/9 huyện, thành phố đạt ?/??\ẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tr^*n cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 366-CV/TU ngày 28/3/2008 về việc đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục; UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Tiếp tục phấn đấu đạt mục ti^*u của phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học nhằm nâng cao trình độ dân trí, làm cho đa số công dân đến 21 tuổi đều tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học ?/??\y^*n nghiệp hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề, tạo ti*k% đề đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng y^*u cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đồng bộ để triển khai kế hoạch về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học tr^*n địa bàn tỉnh Cà Mau theo ti^*u ?/??\ẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phổ biến sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, chính quy*k% nhận thức và quán triệt tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, quản lý để thực hiện nhằm đạt ?/??\ẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở @^- năm 2008. Các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục tr^*n địa bàn thực hiện đầy đủ, nghi^*m túc các chủ trương, chính sách li^*n quan đến công tác phổ cập giáo dục.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có li^*n quan và UBND cấp huyện thành lập và củng cố các Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp. Đối với những huyện, thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến hành khảo sát trình độ văn hóa của nhân dân để phục vụ công tác phổ cập giáo dục bậc trung học. Có kế hoạch củng cố và xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư cung cấp thiết bị trường học theo hướng ?/??\ẩn hóa, hiện đại hóa. Quy hoạch mạng lưới trường phổ thông và các cơ sở giáo dục; mở rộng loại hình trường tư thục để đẩy mạnh %z/%%\c hoá giáo dục và đào tạo. Những nơi có điều kiện cần tách cấp trung học cơ sở ra khỏi trường trung học phổ thông; thành lập trường trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện. Quan tâm chăm lo và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo vi^*n, nhất là giáo vi^*n ở các xã vùng sâu, đi lại khó khăn, thiếu chỗ ở.

4. Tiếp tục đẩy mạnh %z/%%\c hóa công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, gắn với đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng %z/%%\c học tập theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức nhiều hình thức học tập phù hợp từng đối tượng để thu hút đông đảo học sinh @^- độ tuổi đi học; ?/??\ẩn bị mọi mặt để giải quyết thật tốt y^*u cầu học tập của các tầng lớp nhân dân @^- tỉnh; phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả tr^*n cơ sở nâng cao chất lượng dạy và học, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích.

5. Các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguy^*n và Môi trường, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo, với UBND huyện, thành phố cân đối nguồn đầu tư, qũy đất, phân bổ kinh phí đảm bảo cho việc phát triển cơ sở vật chất và hoạt động của các trường học, cơ sở giáo dục tr^*n địa bàn.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục và Đào tạo để tăng cường công tác tuy^*n truy*k%, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục. Có các biện pháp phù hợp hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt để động vi^*n học sinh học tập, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

7. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục để kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ mới nhằm hoàn thành chỉ ti^*u kế hoạch của địa phương. Những nơi hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, cần có kế hoạch, đề án tiến hành ngay công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể li^*n quan có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này; tạo điều kiện thuận lợi để Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đạt ?/??\ẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở @^- năm 2008, tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2008 - 2010.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh thường xuy^*n theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh nắm để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Thành vi^*n UBND tỉnh;
- Website Cà Mau;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- CV Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT. Tr 03/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu


Văn bản mới