Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH CÁC CẤP, BẬC HỌC NĂM 2008

Năm 2007, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông ở tỉnh nhà đã được tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Có được kết quả tr^*n là do các cấp ủy Đảng, chính quy*k% từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình hỗ trợ; ngành Giáo dục và Đào tạo đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò nòng cốt.

Năm 2008 là năm tiếp tục thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; thi tốt nghiệp trung học phổ thông (@^- đó có 3 môn: ngoại ngữ, vật lý, sinh học), thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông (@^- đó có 2 môn: sinh học, hóa học) theo hình thức trắc nghiệm. Tr^*n cơ sở gắn kết việc thực hiện nghi^*m túc và hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống ti^*u cực và khắc phục bệnh thành tích @^- giáo dục, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cấp ủy Đảng, chính quy*k% từ tỉnh đến cơ sở cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực hỗ trợ để công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở; các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp ?/??\y^*n nghiệp @^- tỉnh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông được thực hiện /|$\t cách nghi^*m túc, an toàn và đúng quy chế.

Để đạt được mục đích và y^*u cầu tr^*n, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ở các cơ sở giáo dục tại địa phương đúng theo quy chế. Tạo điều kiện về ăn, ở và đảm bảo an toàn cho giám thị nơi khác đến địa phương coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; bảo đảm về an ninh, trật tự @^- thời gian diễn ra các kỳ thi tại các khu vực thi;

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch tuy^*n truy*k% rộng rãi @^- cán bộ, nhân dân, nhất là cha mẹ học sinh quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp năm 2008, để tất cả mọi <#~|> cùng quan tâm, góp sức tổ chức các kỳ thi thật an toàn, nghi^*m túc, đúng quy chế.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có kế hoạch cụ thể triển khai các chủ trương, nhiệm vụ về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh và thi tốt nghiệp năm 2008 đến các địa phương và các nhà trường @^- tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình các môn học theo quy định, đặc biệt là ở các lớp cuối cấp để sớm có kế hoạch tổ chức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ cho học sinh dự thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ?/??\y^*n nghiệp đúng quy chế, đúng thời gian quy định.

- Tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục về công tác ?/??\ẩn bị cho kỳ thi.

- Xây dựng kế hoạch và lập các phương án tối ưu để tổ chức các kỳ thi như: kinh phí và cơ sở vật chất; bố trí mạng lưới các hội đồng coi thi, chấm thi; huy động cán bộ, giáo vi^*n làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi. Đặc biệt lưu ý việc tổ chức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ, vật lý, sinh học @^- thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi trắc nghiệm các môn sinh học, hóa học @^- thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông; cần tổ chức tập huấn kỹ quy trình coi thi, ?/??\ẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chấm thi.

- Làm tốt công tác tuy^*n truy*k% hướng dẫn, phối hợp tốt với các ngành, các cấp, với nhân dân và cha mẹ học sinh; chú trọng công tác tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh lớp 9 về việc chọn ban @^- tuyển sinh lớp 10 năm học 2008-2009 đúng với năng lực của mỗi học sinh.

- Tổ chức thực hiện tốt các khâu: sao in đề thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, ra đề thi tuyển sinh và tổ chức thi tuyển nghi^*m túc, đúng quy chế; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra trước và @^- quá trình diễn ra các kỳ thi.

- Xử lý nghi^*m các hành vi gian lận @^- các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp học, bậc học.

- Báo cáo kịp thời kết quả các kỳ thi về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo @^- công tác bảo mật đề thi, sao in đề thi; giữ gìn an ninh trật tự tại các Hội đồng coi thi, chấm thi; vận ?/??\yển đề thi, bài thi; bảo đảm giao thông thông suốt @^- các ngày diễn ra kỳ thi.

4. Sở Tài chính:

Xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, kinh phí các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh; kịp thời cung cấp đủ kinh phí để các kỳ thi diễn ra thuận lợi.

5. Sở Y tế:

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo @^- công tác bảo đảm sức khỏe cho thí sinh; cử cán bộ y tế trực tiếp tham gia cấp cứu kịp thời những trường hợp ốm đau bất thường của học sinh @^- khi diễn ra các kỳ thi

6. Điện lực tỉnh:

Tạo mọi điều kiện để cung cấp nguồn điện ổn định @^- suốt thời gian sao in đề thi, coi thi và chấm thi theo đề nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo.

7. Bưu điện tỉnh:

Chuyển giao đề thi và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời; đảm bảo thông tin li^*n lạc thông suốt để kịp thời chỉ đạo, xử lý những tình huống bất trắc xảy ra.

8. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truy*k% hình tỉnh, Đài Truy*k% thanh huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn:

Tập trung tuy^*n truy*k% phổ biến rộng rãi các thông tin cần thiết về các kỳ thi, góp phần vận động mọi ngành, mọi <#~|> cùng góp sức với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt các kỳ thi năm 2008.

Ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghi^*m Chỉ thị này để các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp học, bậc học @^- năm 2008 tr^*n địa bàn tỉnh diễn ra an toàn và đạt chất lượng cao. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần phải báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành ./.

 


Nơi nhận:
-TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
-CT và các PCT UBND tỉnh;
-Cục kiểm tra VPQPPL-Bộ TP;
-Website Chính phủ;
-Bộ GD&ĐT (Vụ Pháp chế);
-Sở Tư pháp (để kiểm tra);
-UBND các huyện, thị xã (để thực hiện);
-Các sở , ngành tỉnh li^*n quan (để thực hiện);
-VP.Đoàn ĐBQH tỉnh ;
-Chanh, Ph%%0%#. http*%!%40%"mso-fareast-language: ZH-CN">óVP. UBND tỉnh;
-TT.Công báo tỉnh ( 2 bản );
-Phòng Tiếp dân (để ni^*m yết);
-Đài PTTH, Báo Đồng Khởi;
-Ng/c: TH, VHXH;
-Lưu: VT , SGDĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo


Văn bản mới