Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NUÔI DẠY TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG, LỚP, CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về /|$\t số chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh %z/%%\c hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục mầm non, mạng lưới trường lớp mầm non được mở rộng, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ tr^*n địa bàn thành phố.

Công tác nuôi dạy trẻ được chăm lo khá ?/??\ đáo, chất lượng ngày càng nâng cao, đội ngũ những <#~|> làm công tác nuôi dạy trẻ được nâng l^*n cả về số lượng và chất lượng, thường xuy^*n được bồi dưỡng, không ngừng đổi mới phương pháp nuôi, dạy trẻ, đáp ứng y^*u cầu phát triển của học sinh theo đặc điểm tâm lý lứa tuổi; đội ngũ nhân vi^*n cấp dưỡng được củng cố, ?/??\y^*n nghiệp hóa theo quy trình chế biến thực phẩm khoa học, vệ sinh và dinh dưỡng. Công tác %z/%%\c hóa giáo dục mầm non được đẩy mạnh, nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập được đầu tư phát triển đã góp phần xây dựng niềm tin @^- đông đảo cha mẹ học sinh, nâng tỉ lệ đưa trẻ @^- độ tuổi đến trường đạt cao so với các tỉnh, thành phố @^- cả nước.

Tuy nhi^*n @^- thời gian gần đây, do nhận thức chưa thật sâu sắc nội dung Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa được chặt chẽ, thiếu đồng bộ, có nơi buông lỏng; đã xuất hiện tình trạng tỷ lệ trẻ @^- /|$\t lớp học, nhóm học cao hơn so với quy định; chất lượng nuôi dạy trẻ chưa được quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuy^*n; công tác đào tạo, bồi dưỡng về ?/??\y^*n môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo vi^*n, cô nuôi dạy trẻ, <#~|> làm công tác cấp dưỡng chưa kịp thời, chưa đáp ứng y^*u cầu chất lượng; chính sách chăm lo cho giáo vi^*n chậm được điều chỉnh; cơ sở vật chất tại /|$\t số phường - xã sau khi chia tách chưa được đầu tư đúng mức; /|$\t số hiện tượng bạo hành đối với trẻ, tuy không phổ biến nhưng đã gây bức xúc @^- dư luận.

Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, yếu kém tr^*n, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tr^*n địa bàn thành phố, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương %z/%%\c hóa của Đảng và Nhà nước về mục ti^*u phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, nhất là giáo dục mầm non @^- những năm tới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Tổ chức điều tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các trường, lớp mầm non và các nhóm trẻ gia đình tr^*n địa bàn. Thường xuy^*n tổ chức kiểm tra giấy phép và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tr^*n địa bàn. Phát huy tốt kinh nghiệm chấn chỉnh chất lượng nuôi dạy ở các cơ sở mầm non ngoài công lập đã thực hiện @^- năm học trước và tích cực duy trì nâng cao chất lượng theo ?/??\ẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự và về cơ sở vật chất nhà trường.

b) Phối hợp với các Sở - ngành thành phố tập trung thực hiện xong quy hoạch mạng lưới trường lớp theo tinh thần Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, @^- đó, tập trung đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các trường mầm non công lập ở những địa phương chưa có trường mầm non.

c) Tuy^*n truy*k%, vận động các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện tham gia đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập, theo đúng quy hoạch, quy ?/??\ẩn, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí lực, thẩm mỹ, góp phần hình thành những yếu tố đầu ti^*n về nhân cách. Không ngừng phát triển các trường ngoài công lập @^- hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng không giảm ngân sách đầu tư cho giáo dục mầm non. Phối hợp, vận động và giúp đỡ các cơ quan, doanh nghiệp đóng tr^*n địa bàn có nhiều lao động nữ xây dựng nhà trẻ dành cho con em <#~|> lao động đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp mình.

d) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thường xuy^*n phối hợp Phòng Giáo dục quận, huyện tổ chức rà soát tình hình hoạt động của các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình tr^*n địa bàn. Kiểm tra giấy phép và hoạt động theo phép đã được cấp. Nhanh chóng cấp phép cho các cơ sở có đủ điều kiện nuôi dạy trẻ theo Điều lệ trường Mầm non tại Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giúp đỡ, hoàn thiện các cơ sở cận ?/??\ẩn để được cấp phép và ki^*n quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì phối hợp với các trường sư w--W--W tổ chức đào tạo và bồi dưỡng giáo vi^*n mầm non đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; đáp ứng y^*u cầu về nghiệp vụ và phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở tất cả các trường, lớp, cơ sở mầm non.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức tu nghiệp, bồi dưỡng giáo vi^*n chưa đạt ?/??\ẩn đào tạo ở các trường, lớp mầm non. Chỉ đạo các trường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cha mẹ học sinh theo Điều lệ nhà trường và đúng quy định của Luật Giáo dục hiện hành, tạo điều kiện chăm lo chế độ chính sách cho giáo vi^*n, nhân vi^*n.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài nguy^*n và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực thúc đẩy hoàn tất công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, nhất là các trường mầm non ở những địa phương khó khăn, thiếu trường. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư xây dựng trường mầm non ngoài công lập, thực hiện tốt chủ trương %z/%%\c hóa giáo dục tại địa phương nhằm mở rộng các điều kiện chăm sóc nuôi dạy trẻ.

4. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung bi^*n chế cán bộ, giáo vi^*n, công nhân vi^*n cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập, nhằm đáp ứng y^*u cầu tốt nhất cho việc nuôi dạy trẻ.

5. Giám đốc Sở Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thường xuy^*n tổ chức kiểm tra, giám sát, giúp đỡ các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt các chế độ đảm bảo an toàn cho trẻ; Kịp thời phát hiện và xử lý nghi^*m những vi w--W--W, từng bước chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể thường xuy^*n tuy^*n truy*k% vận động các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đúng các quy định có li^*n quan; tổ chức giám sát hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình để kịp thời phối hợp chấn chỉnh những trường hợp sai w--W--W.

7. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm giới thiệu những điển hình tốt về công tác nuôi dạy trẻ, đặc biệt là các trường, lớp ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình nhằm động vi^*n, khuyến khích những cá nhân và tập thể tham gia đầu tư xây dựng và phát triển các trường lớp ngoài công lập. Đồng thời thường xuy^*n phản ánh những hoạt động ti^*u cực, sai quy định của những cơ sở giáo dục để các cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời.

Ủy ban nhân dân thành phố y^*u cầu các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND.TP;
- Các Sở - ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các Báo Đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuy^*n vi^*n;
- Lưu: VT, (VX/Nh) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà


Văn bản mới