Tìm kiếm nhanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 57/2007/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khoá VIII về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới, ngày 3/7/2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 25/2001/CT-BGD&ĐT về các biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành @^- tình hình mới.

Trong 6 năm qua, giáo dục quốc phòng, an ninh @^- ngành giáo dục đã có những ?/??\yển biến mạnh mẽ từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đến việc tổ chức thực hiện ở từng cơ sở, nhà trường, đơn vị. Các cơ quan quản lý giáo dục đã có sự chỉ đạo ki^*n quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh @^- toàn ngành. Đội ngũ giáo vi^*n giáo dục quốc phòng ở cấp trung học phổ thông và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp đã bước đầu được hình thành và phát triển. Nhiều sở giáo dục và đào tạo đã từng bước thực hiện bi^*n chế giáo vi^*n theo các văn bản quy định hiện hành; việc tổ chức học theo phân phối chương trình, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho từng học sinh đã được thực hiện ở nhiều địa phương tr^*n cả nước. Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh vi^*n các trường đại học, cao đẳng ngày càng có chất lượng, hiệu quả; việc kiện toàn, phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh vi^*n theo Quyết định 07/2003/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh vi^*n giai đoạn 2001 - 2010 đã tạo ra môi trường học tập, rèn luyện hiệu quả cho sinh vi^*n.

Những kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tuy nhi^*n, @^- lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh của ngành còn bộc lộ /|$\t số hạn chế như sau:

Nhận thức và trách nhiệm của /|$\t số cán bộ lãnh đạo các nhà trường và địa phương đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh chưa sâu sắc, từ đó chưa thật sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư  đúng mức cho công tác này. Còn có những cơ sở giáo dục và địa phương chưa coi giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ lâu dài, ỷ lại vào sự giúp đỡ của các đơn vị và cơ quan quân sự địa phương; chưa thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định dẫn đến việc quản lý, chỉ đạo chưa kịp thời, kém hiệu quả.

Đội ngũ giáo vi^*n, giảng vi^*n giáo dục quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng kịp với y^*u cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt có địa phương gần như chưa có giáo vi^*n đã qua đào tạo dù ở bất cứ hình thức nào. Việc đào tạo giáo vi^*n cho các trường trung học phổ thông và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp vẫn chưa thật sự mang tính chiến lược; chưa có phương án và giải pháp cụ thể cho việc tạo nguồn giảng vi^*n giáo dục quốc phòng @^- các trường đại học, cao đẳng. Việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học ở các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo còn hạn chế.

Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được coi trọng và thực hiện thường xuy^*n n^*n những sai sót ở cơ sở chậm được chấn chỉnh kịp thời.

Để tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2007 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh @^- tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= về giáo dục quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo y^*u cầu các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục @^- ngành thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị tới từng cơ sở giáo dục và mọi cán bộ đảng vi^*n @^- ngành giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục và mỗi cán bộ đảng vi^*n đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh @^- tình hình mới. Đặt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng, sự điều hành của các cấp chính quy*k%.

Tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp %30%#j= của Nhà nước về xây dựng n*k% quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Quán triệt quan điểm giáo dục toàn diện, nhận thức đúng vị trí của môn học giáo dục quốc phòng, an ninh đến từng cán bộ, giáo vi^*n, công nhân vi^*n.

2. Các cơ quan chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành li^*n quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đào tạo giảng vi^*n giáo dục quốc phòng- an ninh, đẩy nhanh tiến độ đào tạo giáo vi^*n giáo dục quốc phòng- an ninh cho cấp trung học phổ thông và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp đảm bảo đến năm 2015 có đủ giáo vi^*n theo bi^*n chế. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại tiến tới ?/??\ẩn hoá đội ngũ giáo vi^*n và giảng vi^*n giáo dục quốc phòng- an ninh theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan li^*n quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuy^*n giáo Trung ương đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục quốc phòng, an ninh phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng với y^*u cầu phát triển, @^- đó chú trọng giáo dục lòng y^*u nước, y^*u chế độ %z/%%\c chủ nghĩa, lịch sử truy*k% thống của Đảng, của dân tộc, lòng tự tôn dân tộc và ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ @^- việc xây dựng n*k% quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trước tình hình mới.

d) Tổ chức bi^*n soạn giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, chỉ đạo sản xuất và hướng dẫn các địa phương, nhà trường mua sắm thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh vi^*n theo Quyết định 07/2003/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ph^* duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh vi^*n giai đoạn 2001 - 2010. Hoàn chỉnh quy định li^*n kết đào tạo và phân luồng các trường đưa sinh vi^*n vào học tại các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh vi^*n hợp lý và hiệu quả.

3. Đối với các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp ?/??\y^*n nghiệp:

a) Triển khai thực hiện nghi^*m túc Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục quốc phòng - an ninh.

b) Thực hiện nghi^*m túc và có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Xây dựng đội ngũ giáo vi^*n cho các trường trung học phổ thông và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp theo bi^*n chế đã quy định. Có kế hoạch gửi đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo vi^*n, giảng vi^*n để đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy; nhanh chóng ?/??\yển từ hình thức học tập trung sang hình thức học tập theo phân phối chương trình.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu môn giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định.

d) Các đại h%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ọc, trường đại học và địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng trung tâm giáo dục quốc phòng sinh vi^*n khẩn trương hoàn thiện dự án để sớm đưa trung tâm vào hoạt động đáp ứng y^*u cầu số lượng học sinh, sinh vi^*n ngày càng tăng. Các trường đại học, cao đẳng thực hiện nghi^*m túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân luồng, li^*n kết giảng dạy giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh vi^*n; ki^*n quyết không mời những cán bộ không có chức năng và không đủ ti^*u ?/??\ẩn làm giảng vi^*n theo quy định tham gia giảng dạy.

e) Thực hiện tốt các công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quân sự địa phương.

g) Hàng năm, theo định kỳ các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung cấp ?/??\y^*n nghiệp, cao đẳng, đại học báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh và công tác quốc phòng, quân sự địa phương của đơn vị mình về Bộ Giáo dục và Đào tạo và hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh, thành phố.

4. Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có li^*n quan của Bộ Quốc phòng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung tr^*n. Xây dựng kế hoạch và định kỳ kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh @^- các nhà trường và địa phương.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT ;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường ĐH, trường CĐ, trường TCCN;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ GDĐT ;
- Lưu: VT; Vụ GDQP; Vụ Pháp chế.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long


Văn bản mới