Tìm kiếm nhanh

%%0%#. lang=ES-CL http*%!%40%"mso-ansi-language: ES-CL">BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: PT-BR">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: PT-BR">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Số: %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR">56/2007/CT-BGDĐT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

Hà Nội, ngày 2 tháng 10  năm 2007

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">CHỈ THỊ

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ %%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Hiện nay, hút thuốc lá là nguy^*n nhân của khoảng 10% số ca tử vong của <#~|> trưởng thành tr^*n thế giới. Thuốc lá, thuốc lào (sau đây gọi ?/??\ng là thuốc lá) không những gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của <#~|> hút thuốc mà còn có tác động tới <#~|> không hút thuốc. B^*n cạnh đó, hút thuốc lá còn gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, gây ô nhiễm môi trường.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam khá cao, hiện tượng <#~|> học, nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục hút thuốc lá @^- khu vực tr-ờng học, nơi làm việc và nơi công cộng còn khá phổ biến. 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo y^*u cầu toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">I. Các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">1. Tăng cường công tác truy*k% thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho <#~|> học, nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục:

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">a)  Tuy^*n truy*k%, vận động nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục hạn chế hút thuốc lá, tiến tới không hút thuốc lá;

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">b)  Tuy^*n truy*k%, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của <#~|> học, nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục để phòng, chống tác hại của thuốc lá;

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">c)  Tổ chức các hoạt động tuy^*n truy*k% về tác hại của thuốc lá; tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá @^- các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ l^*n lớp;

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">d)  Tổ chức có hiệu quả Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/5) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">2. Thực hiện nghi^*m túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Nghi^*m cấm hút thuốc lá ở lớp học, nơi làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc của <#~|> học, nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">3. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân vi^*n ngành giáo dục gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">4. Thực hiện nghi^*m túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">5. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá có gắn với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">6. Cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">7. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tuy^*n truy*k%, vận động cha mẹ, <#~|> thân gương mẫu không hút thuốc lá.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">8. Người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân vi^*n ngành giáo dục không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận ?/??\yển, tàng trữ, kinh doanh, ti^*u thụ thuốc lá trái pháp %30%#j=.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">9. Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế cơ quan và các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là /|$\t @^- các ti^*u chí để đánh giá thi đua đối với các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">10. Thực hiện nghi^*m việc xử phạt vi w--W--W hành chính với hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi w--W--W hành chính @^- lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">11.  Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích @^- công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghi^*m tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định tại Chỉ thị này.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">II. Tổ chức thực hiện

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">1.  Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">a)  Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Đại học và sau đại học, Vụ Giáo dục ?/??\y^*n nghiệp, Vụ Giáo dục thường xuy^*n, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai công tác giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các nhà trường và các cơ sở giáo dục, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo vi^*n về giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">b)  Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức bi^*n soạn chương trình, tài liệu theo hướng lồng ghép, tích hợp các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa vào giảng dạy @^- nhà trường;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">c)  Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến giáo dục pháp %30%#j= về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">d)  Vụ Công tác học sinh, sinh vi^*n là đầu mối giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">-  Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá @^- toàn ngành.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo, kiểm tra việc nâng cao nhận thức, các hoạt động ngoài giờ l^*n lớp, các hoạt động ngoại khoá về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, sinh vi^*n.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá @^- toàn ngành.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">-  Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá @^- toàn ngành.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">2.  Các sở giáo dục và đào tạo

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">a)  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">b)  Tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể @^- việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">c)  Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh vi^*n) vào dịp tổng kết năm học.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">3. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">a)  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho <#~|> học, cán bộ, nhà giáo, công nhân vi^*n @^- trường;

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">b)  Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh vi^*n) vào cuối năm học.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ?/??\y^*n nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có li^*n quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá @^- ngành giáo dục.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các cán bộ, nhà giáo, công nhân vi^*n và <#~|> học @^- toàn ngành để thực hiện.

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">
Nơi nhận:

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- VP Chính phủ;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- VP Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Ban Tuy^*n giáo TW;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Các sở giáo dục và đào tạo ;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ và TCCN;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Các Cục, Vụ, Thanh tra, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Công báo;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Website Chính phủ;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">KT. BỘ TRƯỞNG
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">THỨ TRƯỞNG
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Phạm Vũ Luận


Văn bản mới