Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI - BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

- Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn @^- việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế đạt kết quả tốt.

- Tuy nhi^*n, @^- thực tế vẫn xảy ra tình trạng việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm %z/%%\c, bảo hiểm y tế tại /|$\t số doanh nghiệp (tập trung ở ngoài quốc doanh) chưa tốt, /|$\t số doanh nghiệp không đăng ký trích nộp bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế cho <#~|> lao động làm việc tại doanh nghiệp, khai giảm số lao động, giảm quỹ ti*k% lương để giảm nghĩa vụ nộp bảo hiểm %z/%%\c; thậm chí có doanh nghiệp cố tình né tránh nộp bảo hiểm %z/%%\c, bảo hiểm y tế nhưng vẫn tính toán đủ vào chi phí… Vì vậy, không những ảnh hưởng nghi^*m trọng đến quy*k% lợi <#~|> lao động mà còn gây khó khăn cho việc tính thuế; kiểm tra; kiểm toán tài chính tại các đơn vị.

- Để kịp thời khắc phục tình trạng tr^*n và nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện các chính sách bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế tr^*n địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các chế độ bảo hiểm %z/%%\c và Công văn số 624/UBND-VX ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Thông tư li^*n tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ thị như sau:

1. Đối với Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn:

- Tiếp tục phối hợp các ngành có li^*n quan như: Li^*n đoàn Lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truy*k% thanh Hóc Môn đẩy mạnh công tác tuy^*n truy*k% để tất cả các cơ quan đơn vị @^- khu vực hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân, <#~|> lao động và nhân dân tr^*n địa bàn huyện quán triệt, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế của Đảng, Nhà nước.

- Hướng dẫn cụ thể và đầy đủ các thủ tục bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế cho các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm %z/%%\c, thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế… kịp thời và đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quy*k% để tăng cường công tác kiểm tra, đề nghị xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi w--W--W chính sách, pháp %30%#j= về bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế ngay từ quý II/2008.

- Hàng quý, Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn lập phiếu trao đổi thông tin cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện những cơ quan, đơn vị cố tình né tránh, thực hiện chậm trễ chế độ trích nộp bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế đối với <#~|> lao động, để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp vi w--W--W pháp %30%#j= lao động.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân huyện soạn thảo các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế tr^*n địa bàn huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cử <#~|> làm đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân tại địa phương; báo cáo công tác định kỳ hoặc đột xuất @^- các kỳ họp giao ban của Ủy ban nhân dân huyện hoặc các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

2. Phòng Nội vụ huyện:

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn rà soát và chốt lại danh sách cán bộ xã, thị trấn tham gia bảo hiểm %z/%%\c.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế đối với <#~|> lao động, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tr^*n địa bàn huyện Hóc Môn, kịp thời phát hiện những sai w--W--W và có biện pháp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xử phạt các đơn vị sai w--W--W theo quy định của Chính phủ.

- Phối hợp với Li^*n đoàn Lao động huyện và các đơn vị có li^*n quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký sử dụng lao động, ký hợp đồng lao động, quỹ ti*k% lương và thực hiện ti*k% lương đối với các doanh nghiệp, ngăn chặn việc ký hợp đồng ngắn hạn sai quy định, ghi hợp đồng lao động sai thực tế để giảm phí nộp bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế.

- Hàng quý, lập phiếu trao đổi thông tin cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội về số đơn vị và lao động đăng ký sử dụng lao động mới phát sinh @^- quý, tr^*n cơ sở đó Bảo hiểm Xã hội đối chiếu danh sách, nếu @^- số đơn vị này chưa tiến hành đăng ký tham gia bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội cử cán bộ đến tận đơn vị nhắc nhở buộc thực hiện chế độ bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế cho <#~|> lao động.

4. Phòng Kinh tế huyện:

Hàng quý, Phòng Kinh tế huyện cung cấp cho Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân mới phát sinh để Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn mở rộng đối tượng thu bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật Bảo hiểm %z/%%\c, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn /|$\t số điều của Luật Bảo hiểm %z/%%\c về bảo hiểm %z/%%\c bắt buộc.

5. Chi cục Thuế huyện:

- Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp %30%#j= về thuế, cơ quan thuế nhắc nhở các đơn vị thực hiện trích nộp bảo hiểm %z/%%\c.

- Đối với những doanh nghiệp có văn bản tạm dừng nộp bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế do đơn vị phải tạm dừng hoạt động, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, xác nhận thời gian đơn vị phải tạm dừng hoạt động. Tr^*n cơ sở đó, cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện sẽ tạm hoãn thu bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế.

6. Li^*n đoàn Lao động huyện:

- Tăng cường công tác tuy^*n truy*k% sâu rộng @^- công nhân, vi^*n chức và <#~|> lao động hiểu được quy*k% lợi và nghĩa vụ của mình về chế độ bảo hiểm %z/%%\c - bảo hiểm y tế, về hợp đồng lao động, các quy định lập sổ bảo hiểm %z/%%\c, thẻ bảo hiểm y tế cũng như thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm %z/%%\c.

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện chức năng giám sát việc thu 5% bảo hiểm %z/%%\c, 1% bảo hiểm y tế tr^*n ti*k% lương của <#~|> lao động và chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… của doanh nghiệp, bảo đảm lập hồ sơ đúng thời gian và đúng chế độ theo quy định.

- Phối hợp và tham gia giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp về bảo hiểm %z/%%\c, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động, ti*k% lương, ti*k% thưởng…

7. Bệnh viện huyện Hóc Môn:

- Bệnh viện Hóc Môn, các Trạm Y tế xã, thị trấn khám chữa bệnh cấp phiếu chứng nhận nghỉ ốm theo thẩm quy*k% để <#~|> lao động thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản đúng quy định, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện cho <#~|> lao động.

- Bệnh viện Hóc Môn tổ chức khám chữa bệnh và điều trị cho <#~|> có thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các trường học chủ động tổ chức cho học sinh mua đầy đủ bảo hiểm y tế để có nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường và chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như chăm lo sức khỏe toàn diện cho học sinh, thực hiện kể từ năm học 2008 - 2009.

9. Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn:

- Kiểm tra, giám sát các đại lý thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm %z/%%\c kịp thời, thanh toán đúng hẹn; mở sổ sách theo dõi và quản lý chặt chẽ kinh phí bảo hiểm %z/%%\c, không để xảy ra trường hợp gây thất thoát công quỹ.

- Chọn và cử <#~|> làm đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân tr^*n địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
L^* Thị Tiến


Văn bản mới