Tìm kiếm nhanh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 19/2007/CT-UBND

Vinh, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Luật Cư trú được Quốc hội Khoá XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/03/2007 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Cư trú. Đây là những văn bản pháp quy quan trọng li^*n quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cũng như quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký quản lý nhân, hộ khẩu.

Để triển khai thực hiện tốt Luật Cư trú, nhằm nâng cao nhận thức pháp %30%#j= và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo sự ?/??\yển biến @^- hoạt động quản lý cư trú nói ri^*ng và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nói ?/??\ng. UBND tỉnh y^*u cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn ?/??\y^*n sâu Luật Cư trú cho báo cáo vi^*n pháp %30%#j=, cán bộ chủ chốt, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở Công an các đơn vị, địa phương và những <#~|> làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã, thị trấn, những <#~|> tham gia công tác tiếp nhận, thông báo lưu trú tại khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức pháp %30%#j=, ý thức phục vụ nhân dân gắn với y^*u cầu cải cách hành chính, chống quan li^*u, gây phi*k% hà, sách nhiễu cho nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ?/??\ẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, giảm bớt các khâu phi*k% hà cho nhân dân đảm bảo công tác đăng ký, quản lý cư trú thuận tiện, đúng trình tự, thủ tục đơn giản dễ thực hiện @^- việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật @^- công tác đăng ký, quản lý dữ liệu về cư trú, quản lý nhân hộ khẩu gắn với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính @^- công tác quản lý cư trú.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= li^*n quan đến công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trái với Luật Cư trú để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi hoặc bãi bỏ.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuy^*n truy*k%, phổ biến rộng rãi, đầy đủ các nội dung của Luật Cư trú để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Nội vụ, bố trí đủ kinh phí để triển khai thi hành Luật Cư trú.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về phí, lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Bi^*n phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp, công nhân vi^*n quốc phòng, <#~|> đang làm nghĩa vụ quân sự cư trú tại đơn vị của <#~|> đó đóng quân.

6. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Thực hiện tốt các quy định của Luật Cư trú, tổ chức tuy^*n truy*k% phổ biến, các nội dung của Luật Cư trú cho cán bộ, công nhân vi^*n của ngành, đơn vị mình. Không được tự ý ban hành th^*m quy định, thủ tục trái với Luật Cư trú.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Triển khai thực hiện nghi^*m túc việc quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản có li^*n quan. Chỉ đạo các phòng, ban li^*n quan; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuy^*n truy*k% sâu rộng Luật Cư trú tới các tầng lớp nhân dân tr^*n địa bàn. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân li^*n quan đến cư trú, hộ tịch. Ki^*n quyết xử lý nghi^*m những cán bộ thoái hoá, biến chất, gây phi*k% hà, sách nhiễu nhân dân @^- công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu.

- Chỉ đạo phòng Lao động thương binh - %z/%%\c và Nội vụ phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn bố trí đủ cán bộ có năng lực ?/??\y^*n môn, phẩm chất chính trị tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở địa bàn theo quy định của pháp %30%#j=.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, phối hợp với các đơn vị li^*n quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= li^*n quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu trái với Luật Cư trú để kiến nghị UBND huyện, thành, thị sửa đổi, bãi bỏ.

Nhận được Chỉ thị  này, y^*u cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hành


Văn bản mới