Tìm kiếm nhanh

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

 

CHỈ  THỊ 

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thi hành Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Luật Cư trú và Thông tư số 06/2007/TT-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an.

Căn cứ đặc điểm tình hình và công tác thực tế về đăng ký, quản lý cư trú của thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= của thành phố và quận - huyện:

Tổ chức tuy^*n truy*k% Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2007/TT-BCA(C11) của Bộ Công an (đã n^*u tr^*n) cho các ngành, các cấp và nhân dân thành phố thông suốt và thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp %30%#j= về cư trú tr^*n địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố:

a) Hướng dẫn và chỉ đạo Công an quận - huyện tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý cư trú thống nhất tr^*n địa bàn thành phố; không được đặt ra th^*m các quy định, thủ tục khác gây phi*k% hà đối với nhân dân.

b) Khảo sát, dự báo số lượng công dân đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú và nơi tập trung đông <#~|> lưu trú của từng quận - huyện để ?/??\ẩn bị: nơi tiếp công dân, trang bị các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng… bảo đảm cho <#~|> dân được thuận lợi và dễ dàng.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành li^*n quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú, tập huấn nghiệp vụ về Luật Cư trú và các quy định có li^*n quan cho cán bộ, chiến sỹ @^- lực lượng, nhất là lãnh đạo Công an quận - huyện, phường - xã - thị trấn, lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và những <#~|> tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu dân cư; bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp %30%#j=, ý thức phục vụ nhân dân, nhằm đáp ứng nhanh y^*u cầu cải cách hành chính, chống quan li^*u, gây phi*k% hà, sách nhiễu nhân dân @^- công tác đăng ký, quản lý cư trú.

d) Lập kế hoạch đề nghị Bộ Công an cung cấp đầy đủ các biểu mẫu về đăng ký, quản lý cư trú, sổ tiếp nhận lưu trú, các giấy tờ khác về cư trú theo quy định mới của Luật Cư trú; tổ chức in ấn các loại tài liệu biểu mẫu theo quy định của Bộ Công an về đăng ký, quản lý cư trú; thông báo rộng rãi và ni^*m yết công khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thời gian giải quyết và lệ phí @^- công tác đăng ký thường trú, tạm trú; địa điểm và số điện thoại tiếp nhận thông báo lưu trú để nhân dân biết, thực hiện.

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, ki^*n quyết xử lý nghi^*m những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có hành vi sách nhiễu, gây phi*k% hà cho cơ quan, tổ chức và nhân dân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đúng quy định, kịp thời, chính xác, công khai minh bạch; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân li^*n quan đến cư trú, quản lý cư trú theo đúng quy định của pháp %30%#j=.

e) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những <#~|> có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

g) Chủ động nghi^*n cứu, đề xuất với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về trước mắt và lâu dài.

h) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp bi^*n soạn tài liệu tuy^*n truy*k%, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện được thống nhất tr^*n toàn thành phố.

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có li^*n quan mở hội nghị triển khai Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và nội dung Chỉ thị này cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn quán triệt, thống nhất @^- việc xác nhận các y^*u cầu của công dân có li^*n quan đến đăng ký và quản lý cư trú.

3. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

Có trách nhiệm rà soát ngay các văn bản pháp %30%#j=, thủ tục hành chính có li^*n quan đến hộ khẩu thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách; đánh giá và đề xuất xử lý các quy định, thủ tục hành chính có lạm dụng về hộ khẩu làm hạn chế quy*k%, lợi ích hợp pháp của công dân, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cuối quý III năm 2007.

Phối hợp tổ chức tuy^*n truy*k%, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú, tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= và các văn bản khác @^- lĩnh vực quản lý của mình có li^*n quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quy*k% sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

4. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Công an thành phố bi^*n soạn, phát hành tài liệu tuy^*n truy*k%, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật Cư trú được thống nhất.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= hoặc các văn bản của các ngành và địa phương li^*n quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quy*k% sửa đổi hoặc bãi bỏ.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam đối với các trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài được về nước thường trú.

5. Sở Xây dựng:

Đẩy nhanh tiến độ cấp số nhà, thống nhất với Công an thành phố để giải quyết các trường hợp chỗ ở xác định hợp pháp nhưng không kịp cấp số nhà để giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú cho công dân; Hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn việc xác nhận tình trạng nhà đối với 05 loại nhà không được đăng ký thường trú.

6. Sở Tài nguy^*n và Môi trường:

Phối hợp Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân quận - huyện thông báo các địa điểm: cấm xây dựng; mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật; mốc giới bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng; khu vực đất công mà dân đã lấn chiếm xây dựng nhà trái phép; khu vực đã có quyết định thu hồi đất; khu vực đang có tranh chấp khiếu kiện về quy*k% sử dụng chưa được giải quyết;... (các nội dung quy định nhà ở không được đăng ký hộ khẩu li^*n quan chức năng của mình).

7. Sở Văn hóa và Thông tin:

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truy*k% hình ở địa phương tuy^*n truy*k% rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú để các cơ quan, tổ chức, công dân thông hiểu và thực hiện đúng quy định.

8. Sở Giao thông - Công chính:

Phối hợp Ủy ban nhân dân quận - huyện thông báo các bến đậu của tàu, thuy*k% tr^*n địa bàn thành phố đã được cấp phép để hướng dẫn đến từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng tàu, thuy*k%, phương tiện khác nhằm mục đích để ở, sinh hoạt.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các cơ sở bảo trợ %z/%%\c thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú cho <#~|> được tiếp nhận nuôi dưỡng tại cơ sở.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với <#~|> đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân ?/??\y^*n nghiệp, công chức, công nhân cư trú tại đơn vị đóng quân; hướng xử lý số vi w--W--W Luật Nghĩa vụ quân sự (đào ngũ, chống lệnh,...) để giải quyết đăng ký thường trú theo quy định.

11. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành li^*n quan khác và Ủy ban nhân dân quận - huyện đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú @^- dự toán chi thường xuy^*n hàng năm. Ri^*ng @^- năm 2007, Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố và Sở Tư pháp có dự trù cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú tr^*n địa bàn thành phố.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành li^*n quan nghi^*n cứu đề nghị cấp có thẩm quy*k% sửa đổi, bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú; cung cấp bi^*n lai thu lệ phí, hướng dẫn và kiểm tra việc thu lệ phí theo quy định.

12. Sở Nội vụ:

Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Tổ công tác li^*n ngành theo đề nghị của Công an thành phố để khảo sát việc thực hiện /|$\t số nội dung cần thiết li^*n quan đến thực hiện Luật Cư trú.

13. Ban Tôn giáo - Dân tộc:

Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các cơ sở tôn giáo về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú tại các cơ sở.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện tổ chức tuy^*n truy*k% vận động @^- nhân dân về việc thực hiện Luật Cư trú; Giám sát việc tổ chức thực hiện Luật Cư trú.

15. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố:

Kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao xem xét hướng dẫn việc trao đổi thông tin giữa Tòa án quận - huyện với Công an quận - huyện về nhà bị k^* bi^*n, tịch thu để thi hành án; <#~|> bị Tòa án áp dụng hình phạt cấm cư trú; <#~|> bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn thi hành án phạt tù; <#~|> đang bị quản chế…

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương mình; chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn thực hiện việc chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp cho công dân theo quy định  tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, không gây phi*k% hà cho nhân dân.

b) Thông báo và hướng dẫn kịp thời Công an quận - huyện những tình hình có li^*n quan đến việc thực hiện Luật Cư trú.

c) Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú theo phân cấp.

d) Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở phường - xã - thị trấn; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

đ) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân li^*n quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp %30%#j=; kịp thời xử lý những cán bộ, công chức, vi^*n chức có hành vi sách nhiễu, gây phi*k% hà cho cơ quan, tổ chức và nhân dân.

e) Tổ chức rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= và các văn bản khác thuộc w--W--W vi quản lý li^*n quan đến quy định về hộ khẩu, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quy*k% sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

g) Không được tự ý ban hành th^*m quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không đúng quy định @^- Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

17. Tổ chức thực hiện: Trong quá trình thực hiện phải chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tích cực cải tiến thủ tục hành chính, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đăng ký và quản lý cư trú, tạo mọi thuận lợi cho <#~|> dân nắm chắc được các biến động về hộ, nhân khẩu nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn %z/%%\c, xây dựng quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - %z/%%\c của thành phố.

Y^*u cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuy^*n báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Giao Giám đốc Công an thành phố theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú thống nhất tr^*n địa bàn thành phố và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Chính phủ;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Bộ Công an;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Thường trực Thành ủy;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Các sở - ngành thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- UBND các quận - huyện;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Tòa án nhân dân thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Báo, Đài thành phố;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- VPHĐ-UB: CPVP;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Các Phòng Chuy^*n vi^*n;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- TT Lưu trữ; TT Công báo; TT Tin học;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Lưu:VT, (NC-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài   


Văn bản mới