Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luật Cư trú được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 @^- đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quy định về quy*k% và nghĩa vụ của công dân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức @^- lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.

Để nâng cao nhận thức pháp %30%#j= và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảm bảo Luật Cư trú được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo ?/??\yển biến @^- công tác quản lý cư trú tr^*n địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế %z/%%\c, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn %z/%%\c ở Thủ đô, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

a. Thường trực giúp UBND Thành phố hướng dẫn theo dõi việc thực hiện Luật Cư trú của các ngành, các cấp chính quy*k% và nhân dân Thủ đô, đảm bảo thực hiện nghi^*m quy định của pháp %30%#j=, kiểm soát được tình hình dân cư.

b. Tổ chức tập huấn quán triệt Luật Cư trú, Nghị định của Chính phủ, Quy định của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Luật Cư trú tới toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý cư trú, @^- đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chỉ huy Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú; phối hợp với các cơ quan li^*n quan tổ chức tuy^*n truy*k% Luật Cư trú tr^*n phương tiện thông tin đại chúng và các tổ dân phố, đội sản xuất.

c. Củng cố đủ số lượng cán bộ làm công tác đăng ký quản lý cư trú ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn (Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã) đảm bảo là những cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn nghiệp vụ, có văn hóa ứng xử, có ý thức phục vụ nhân dân.

d. Nghi^*n cứu cải tiến lề lối phương pháp đăng ký quản lý cư trú theo tinh thần cải cách hành chính đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai minh bạch, không gây phi*k% hà ti^*u cực, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cư trú, phối hợp với các ngành xây dựng Đề án quản lý dân cư của Thành phố.

e. Chỉnh trang lại trụ sở tiếp dân nơi làm thủ tục đăng ký hộ khẩu của Công an các quận, huyện; Chỉ đạo Công an các phường, xã, thị trấn tham mưu giúp UBND các phường, xã, thị trấn củng cố trụ sở khai báo tạm trú, tạm vắng ở các cụm dân cư, trang bị đầy đủ các điều kiện phương tiện làm việc, hồ sơ biểu mẫu, sổ sách phục vụ đăng ký quản lý cư trú.

f. Tổ chức đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú theo quy định hạn chế phát sinh phức tạp về dân cư (đăng ký danh nghĩa, KT2, tranh chấp mâu thuẫn, đảm bảo diện tích tối thiểu).

g. Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= của Thành phố về hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú có li^*n quan đến Luật Cư trú, để đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ.

2. Sở Tư pháp:

a. Phối hợp với Công an Thành phố và cơ quan có li^*n quan rà soát các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= của HĐND, UBND Thành phố có quy định không phù hợp với Luật Cư trú để đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ.

b. Hướng dẫn UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, phòng Công chứng nhà nước, Văn phòng Công chứng tư nhân thực hiện đúng các quy định về việc cấp lại, đính chính các giấy tờ về hộ tịch, công chứng các giấy tờ mua bán, ?/??\yển nhượng nhà đất, xác nhận giấy tờ nhà cho thu^*, ở nhờ, cho mượn.

c. Phối hợp với Công an Thành phố xây dựng Đề án quản lý dân cư của Thành phố.

d. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp %30%#j= (do Sở Tư pháp là Thường trực) phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa thông tin và cơ quan li^*n quan có kế hoạch tuy^*n truy*k% phổ biến nội dung Luật Cư trú đến tập thể, cá nhân tr^*n địa bàn Thành phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp %30%#j= của cán bộ, công chức và nhân dân.

3. Sở Lao động - Thương binh Xã hội: Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý số lao động tỉnh ngoài, số <#~|> làm việc theo chế độ hợp đồng @^- các cơ quan doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng <#~|> ngoại tỉnh, có biện pháp phòng ngừa việc ký hợp đồng lao động để hợp thức việc đăng ký hộ khẩu.

4. Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguy^*n môi trường, nhà đất:

a. Thông báo cụ thể kịp thời mốc giới quy hoạch, thời gian phải di dời, giải phóng mặt bằng đến UBND các quận, huyện, Công an các cấp và các ngành có li^*n quan để phục vụ giải quyết đăng ký hộ khẩu tại các khu vực này.

b. Chỉ đạo các Ban dự án các khu ?/??\ng cư, khu tái định cư đã có <#~|> đến ở, sớm bàn giao cho UBND các quận, huyện để hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở giải quyết công việc li^*n quan đến quản lý cư trú.

5. Sở Văn hóa thông tin: Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuy^*n truy*k% Luật Cư trú tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức tuy^*n truy*k% Luật Cư trú đến các tổ dân phố, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

6. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố: Phối hợp với Công an Thành phố thống nhất hướng dẫn các đơn vị công an, quân đội tổ chức cho cán bộ sỹ quan, công nhân vi^*n ?/??\y^*n nghiệp, quốc phòng, chiến sỹ nghĩa vụ đăng ký lưu trú theo quy định của pháp %30%#j=.

7. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí hỗ trợ Công an Thành phố trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ đăng ký lưu trú và chỉnh trang các trụ sở tiếp công dân nơi tiến hành thủ tục đăng ký hộ khẩu; phối hợp với Công an Thành phố đề xuất với HĐND, UBND Thành phố xem xét mức thu, chi lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp %30%#j=.

8. UBND các quận, huyện: Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn triển khai công tác đăng ký quản lý cư trú theo chức năng và thực hiện /|$\t số công tác sau:

a. Xác nhận tình trạng nhà (mua bán ?/??\yển nhượng, cho thu^*, ở nhờ, mượn) cho công dân, kể cả <#~|> tỉnh ngoài để phục vụ đăng ký cư trú (có mẫu xác nhận kèm theo).

b. Chỉnh trang các trụ sở đăng ký tạm trú ở các cụm dân cư, trang bị các phương tiện làm việc sổ sách phục vụ đăng ký cư trú đảm bảo thuận tiện nhất cho công dân.

c. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thu^* trọ, thực hiện đăng ký kinh doanh, quy định cam kết về an ninh trật tự, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội w--W--W, tệ nạn %z/%%\c.

d. Tổ chức tuy^*n truy*k% giáo dục pháp %30%#j= về cư trú, huy động các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tham gia phối hợp quản lý cư trú, vận động nhân dân tự giác thực hiện và phát hiện thông báo cho công an các trường hợp có khách không thông báo lưu trú, khách có biểu hiện nghi vấn hoạt động w--W--W pháp, tệ nạn %z/%%\c.

9. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và công dân sinh sống tr^*n địa bàn Thành phố có trách nhiệm: tự giác chấp hành các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú và thông báo lưu trú; Li^*n hệ với cơ quan Công an để trao đổi, giải quyết những vấn đề li^*n quan đến các quy định @^- quản lý cư trú; Phát hiện và tố giác <#~|> có hành vi vi w--W--W quy định về quản lý cư trú.

Y^*u cầu các Sở, Ban, Ngành, các đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân chấp hành nghi^*m Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU;
- TT. HĐNDTP; (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các tổ chức, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP, Các Phòng CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu


Văn bản mới