Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/CT-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Ngày 27/12/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thay thế Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006; để nghi^*m túc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định tr^*n, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy*k% hạn quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch tr^*n địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức bi^*n soạn các tài liệu tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= về đăng ký hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định tại nghị định số 158/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp %30%#j= khác có li^*n quan đến công tác đăng ký hộ tịch đến nhân dân.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ ?/??\y^*n môn cho cán bộ làm công tác hộ tịch cho cấp huyện; phối hợp với UBND cấp huyện để tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ tư pháp cấp xã.

b) Chỉ đạo các Phòng Tư pháp thực hiện đúng các quy định của pháp %30%#j= về đăng ký, quản lý hộ tịch

c) ^_^ dõi việc quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch và chịu trách nhiệm phát hành các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch @^- địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tư pháp.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác hộ tịch đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã để kịp thời chấn chỉnh @^- công tác này; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các quy w--W--W @^- công tác hộ tịch theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Kiện toàn và tăng cường cơ sở vật chất cho Phòng Tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác hộ tịch; bố trí cán bộ có trình độ ?/??\y^*n môn về pháp %30%#j=, có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quy*k%.

b) Bố trí kinh phí bảo đảm mua đủ các loại biểu mẫu, sổ hộ tịch để phục vụ cho công tác đăng ký và quản 1ý hộ tịch (kể cả của cấp xã); tổ chức tuy^*n truy*k% phổ biến các quy định của pháp %30%#j= về hộ tịch tr^*n địa bàn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho cán bộ tư pháp cấp xã.

c) Bố trí nơi đăng ký hộ tịch thuận lợi cho công dân, triển khai thực hiện cơ chế /|$\t cửa và thực hiện cải cách thủ tục hành chính @^- công tác đăng ký hộ tịch. Thực hiện việc lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch đúng qui định.

d) Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí nơi làm việc thuận lợi cho cán bộ tư pháp hộ tịch để tiếp công dân và nơi 1ưu trữ sổ lưu hộ tịch theo qui định; kết hợp việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính @^- lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về đăng ký và quản 1ý hộ tịch tại địa phương. Trong quá trình thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP phải gắn với việc ni^*m yết công khai hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết các công việc về hộ tịch tại trụ sở cơ quan làm việc

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truy*k% hình tỉnh xây dựng các ?/??\y^*n mục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP để Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truy*k% hình tỉnh thường xuy^*n đưa tin, bài tuy^*n truy*k% các quy định của pháp %30%#j= về đăng ký, quản lý hộ tịch đến nhân dân, đưa công tác này đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Chỉ thị số 05/2000/CT-UB ngày 29/3/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch. Ủy ban nhân dân tỉnh y^*u cầu Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có li^*n quan nghi^*m túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 

Phạm Thế Dũng


Văn bản mới