Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/CT-CT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NÐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có /|$\t vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng @^- quá trình quản lý nhà nước của chính quy*k% các cấp; có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống %z/%%\c. Ðăng ký và quản lý hộ tịch để xác định những sự kiện pháp lý cơ bản về tình trạng nhân thân của mỗi con <#~|> từ khi sinh ra đến khi mất đi. Ðồng thời là cơ sở để giúp chính quy*k% các cấp @^- việc quản lý, theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch nhằm bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân và gia đình, góp phần phát triển kinh tế-%z/%%\c, giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện tốt các chính sách về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

Trong những năm qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tr^*n địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quy*k% quan tâm và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhi^*n do /|$\t số quy định của pháp %30%#j= về hộ tịch còn bất cập so với thực tế n^*n đã gây ra /|$\t số khó khăn, vướng mắc cho công dân.

Với định hướng cải cách hành chính @^- lĩnh vực hộ tịch, ngày 27/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2005/NÐ-CP về dang ký và quản lý hộ tịch để thay thế cho Nghị định số 83/1998/NÐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ. Nghị định 158/2005/NÐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng quy định về trách nhiệm, thẩm quy*k% của các cấp, các ngành; trình tự, thủ tục, hồ sơ @^- việc đăng ký và giải quyết các vấn đề về hộ tịch. Nghị định mới sẽ giải quyết được những bất cập, hạn chế đang tồn tại; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đăng ký hộ tịch; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Ðể triển khai Nghị định 158/2005/NÐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này tr^*n địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh y^*u cầu:

1- Các cấp, các ngành cần nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Tập trung tuy^*n truy*k%, phổ biến và quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị định; tạo sự ?/??\yển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành tốt các quy định về đăng ký hộ tịch của cán bộ và nhân dân @^- tỉnh.

2- Sở Tư pháp, cơ quan ?/??\y^*n môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý về công tác hộ tịch, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường tuy^*n truy*k%, phổ biến giáo dục pháp %30%#j= về hộ tịch; phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về ?/??\y^*n môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch ở cơ sở;

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót @^- quá trình thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi w--W--W về hộ tịch theo thẩm quy*k% được giao;

- Thực hiện đăng ký các việc về hộ tịch theo thẩm quy*k%; thống nhất quản lý biểu mẫu, sổ sách hộ tịch tr^*n địa bàn theo đúng quy định của pháp %30%#j=.

3- Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã giải quyết các y^*u cầu hộ tịch của công dân theo các quy định của pháp %30%#j= về hộ tịch.

4- UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định của pháp %30%#j= về đăng ký và quản lý hộ tịch tr^*n địa bàn. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, các cơ quan ?/??\y^*n môn làm tốt công tác tuy^*n truy*k%; thường xuy^*n tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ?/??\y^*n môn cho cán bộ trực tiếp làm công tác hộ tịch.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại @^- công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết; báo cáo tình hình, thống k^* số liệu về hộ tịch ở địa phương về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5- Ðề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuy^*n truy*k%, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về đăng ký hộ tịch; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát @^- việc đăng ký, quản lý hộ tịch ở các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; ý thức chấp hành pháp luạt của nhân dân.

6- Ðề nghị Báo Bắc Ninh, Ðài Phát thanh truy*k% hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh việc tuy^*n truy*k%, phổ biến giáo dục pháp %30%#j= tạo sự tác động sâu rộng đến các cấp uỷ dảng, chính quy*k%, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; thường xuy^*n theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết qủa thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">Trần Văn Tuý


Văn bản mới