Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 30/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 

 

Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan về hợp tác @^- lĩnh vực giáo phổ thông và đại học @^- những năm; 2005 - 2008 có hiệu lực, từ ngày 17 tháng 01 năm 2005 ./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Anh

 

THỎA THUẬN

GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ THỂ THAO NƯỚC CỘNG HÒA BA LAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC TRONG NHỮNG NĂM 2005 - 2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước Cộng hòa Ba Lan, dưới đây gọi là "hai B^*n";

Nhằm mục đích phát triển và tăng cường hợp tác toàn diện @^- lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học, đồng thời tuân thủ các nguy^*n tắc bình đẳng, cùng có lợi và tăng cường hiệu quả hợp tác, phù hợp với pháp %30%#j= của hai nước;

Căn cứ vào các quy định của Hiệp định hợp tác văn hóa và khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan, ký ngày 28 tháng 5 năm 1992 tại Vác-sa-va;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai b^*n sẽ phát triển hợp tác @^- những lĩnh vực sau:

a) Trao đổi kinh nghiệm, tài liệu thông tin và giảng dạy li^*n quan đến quy hoạch, phát triển và quản lý giáo dục phổ thông, đào tạo đại học và các vấn đề khác li^*n quan tới giáo dục;

b) Đào tạo cán bộ;

c) Nghi^*n cứu và phát triển việc dạy tiếng Việt và tiếng Ba Lan.

Điều 2.

1. Hai B^*n sẽ ủng hộ sự hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học và các cơ sở nghi^*n cứu khoa học của hai nước @^- các lĩnh vực sau:

a) Thực hiện các nghi^*n cứu khoa học ?/??\ng;

b) Trao đổi giảng vi^*n đại học và cán bộ khoa học của các cơ sở nghi^*n cứu khoa học để tham gia giảng dạy và dự hội thảo, hội nghị khoa học;

c) Trao đổi các ấn phẩm và thông tin khoa học.

2. Phạm vi cụ thể và các điều kiện về tài chính của quan hệ hợp tác này sẽ được thỏa thuận giữa các trường đại học và các cơ sở nghi^*n cứu khoa học có nhu cầu.

Điều 3.

1. Hàng năm, B^*n Ba Lan sẽ nhận đến 10 <#~|> sang học các ch­ương trình đại học, nghi^*n cứu sinh và thực tập sinh khoa học tại các trường đại học công lập của Ba Lan.

2. Hàng năm, B^*n Việt Nam sẽ nhận đến 10 <#~|> gồm sinh vi^*n, nghi^*n cứu sinh và giảng vi^*n đại học, cán bộ khoa học của các cơ sở nghi^*n cứu khoa học sang thực tập không quá 10 tháng tại Việt Nam.

3. Thời hạn học tập của sinh vi^*n đại học và nghi^*n cứu sinh sẽ được xác định theo quy định của B^*n nhận.

4. B^*n nhận sẽ đài thọ kinh phí đào tạo (thực tập) và tạo điều kiện tìm chỗ ở phải trả ti*k% @^- các ký túc xá.

5. B^*n nhận không cung cấp chi phí đi lại cho những <#~|> được B^*n cử gửi tới nơi học hoặc thực tập và quay trở lại.

6. Trong những trường hợp hợp lý, B^*n nhận sẽ tổ chức các khóa học tiếng cho những <#~|> được cấp học bổng không biết tiếng B^*n nhận. Các sinh vi^*n đại học, cao học, nghi^*n cứu sinh và thực tập sinh, nếu được B^*n nhận cho phép, có thể học tập, nghi^*n cứu bằng các thứ tiếng khác ngoài các ngôn ngữ chính thức của hai B^*n.

7. B^*n cử chịu trách nhiệm cấp học bổng để trả ti*k% thu^* nhà và sinh hoạt.

8. B^*n cử ?/??\yển cho B^*n nhận danh sách t^*n các ứng vi^*n và các hồ sơ cần thiết chậm nhất là ngày 30 tháng 4 hàng năm.

9. B^*n nhận thông báo cho B^*n cử về các quyết định đối với những ứng vi^*n tr^*n chậm nhất là ngày 15 tháng 7 hàng năm.

Điều 4. B^*n Ba Lan bày tỏ sẵn sàng nhận đào tạo th^*m các công dân Việt Nam ngoài giới hạn đã xác định, theo các điều kiện của các trường đại học hoặc các cơ Bở nghi^*n cứu khoa học của Ba Lan.

Điều 5.

1. Hai B^*n sẽ nhận con của các thành vi^*n cơ quan ngoại giao và lãnh sự của hai nước vào học miễn phí tại tất cả các trường công lập nếu đủ điều kiện nhập học.

2. Các công dân khác có thể được nhận vào học theo những quy định @^- nước của B^*n nhận.

Điều 6. Hai b^*n sẽ công nhận lẫn nhau đối với các giấy tờ cho phép học hoặc tiếp tục học tại các trường đại học của B^*n kia tuân theo những quy định hiện hành có li^*n quan.

Điều 7. B^*n cử bảo đảm rằng những <#~|> tham gia ch­ương trình trao đổi theo Thỏa thuận này được bảo hiểm @^- các trường hợp ốm bệnh hoặc tai nạn bất ngờ, trừ khi quy định của B^*n nhận cho phép hưởng quy*k% sử dụng dịch vụ y tế.

Điều 8. Thỏa thuận này không hạn chế việc thực hiện những thỏa thuận khác đã được cam kết trước đó giữa hai B^*n.

Điều 9.

1. Thỏa thuận này có giá trị @^- thời hạn (03) năm và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hai B^*n ký.

2. Thỏa thuận sẽ được mặc nhi^*n gia hạn th^*m @^- từng thời hạn ba (03) năm /|$\t, nếu không B^*n nào thông báo chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận, chậm nhất là sáu (06) tháng trước ngày kết thúc từng thời hạn hiệu lực.

3. Việc chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến những hoạt động đã bắt đầu được tiến hành và thực hiện đúng theo Thỏa thuận @^- suốt thời gian có hiệu lực cho đến khi kết thúc.

Làm tại Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005 thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ba Lan và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau.

Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ./.

THAY MẶT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC QUỐC DÂN
VÀ THỂ THAO NƯỚC CỘNG HÒA BA LAN
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA BA LAN TẠI VIỆT NAM
 
 

 
 
Miraslaw Gajewski
 

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

 
 
 
Nguyễn Minh Hiển


Văn bản mới