Tìm kiếm nhanh

HIỆP ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PÊ-RU VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT

Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa P^*-ru, sau đây gọi là các "B^*n ký kết",Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước,Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước,Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

1. Công dân của mỗi B^*n ký kết mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt còn giá trị, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và được tạm trú tr^*n lãnh thổ của B^*n ký kết kia không quá chín mươi (90) ngày.2. ^_^ y^*u cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của B^*n ký kết mà <#~|> mang hộ chiếu quy định tại khoản 1 Điều này là công dân, B^*n ký kết kia có thể gia hạn thời gian tạm trú cho <#~|> đó.

Điều 2

1. Công dân của mỗi B^*n ký kết mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt còn giá trị và là thành vi^*n của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc tổ chức quốc tế đóng tr^*n lãnh thổ của B^*n ký kết kia, cũng như thành vi^*n gia đình họ mang các loại hộ chiếu nói tr^*n, có thể nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh lãnh thổ B^*n ký kết kia không cần thị thực @^- suốt nhiệm kỳ công tác của họ.2. Quy chế của những <#~|> n^*u tại khoản 1 Điều này phải được thông báo bằng công hàm cho Bộ Ngoại giao nước tiếp nhận trước khi họ nhập cảnh. Trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, những <#~|> này phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu trú cần thiết tại cơ quan có thẩm quy*k% của B^*n ký kết kia.

Điều 3

Hiệp định này không ảnh hưởng đến quy*k% của cơ quan có thẩm quy*k% của /|$\t B^*n ký kết từ chối việc nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn lưu trú tr^*n lãnh thổ nước mình đối với những <#~|> là công dân của B^*n ký kết kia bị coi là không được hoan ngh^*nh, mà không cần n^*u lý do.

Điều 4

Công dân của /|$\t B^*n ký kết mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt còn giá trị, có nghĩa vụ tuân thủ pháp %30%#j= và quy định hiện hành của B^*n ký kết kia @^- thời gian lưu trú tr^*n lãnh thổ của B^*n ký kết đó.

Điều 5

Mỗi B^*n ký kết có quy*k%, vì lý do an ninh, trật tự %z/%%\c hoặc y tế, đình chỉ /|$\t phần hoặc toàn bộ việc thực hiện Hiệp định này. Việc đình chỉ nói tr^*n phải được thông báo ngay cho B^*n ký kết kia qua đường ngoại giao.

Điều 6

1. Các B^*n ký kết sẽ ?/??\yển cho nhau qua đường ngoại giao các mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu đặc biệt hiện hành và mô tả chi tiết các loại hộ chiếu này ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi Hiệp định có hiệu lực.2. Trường hợp ban hành hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt mới, các B^*n ký kết sẽ ?/??\yển cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu mới và mô tả chi tiết của hộ chiếu ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 7

Trường hợp công dân của /|$\t B^*n ký kết mất hộ chiếu tr^*n lãnh thổ của B^*n ký kết kia, <#~|> đó cần thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước mình và cơ quan li^*n quan của B^*n ký kết kia về việc mất hộ chiếu. Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự li^*n quan, phù hợp với pháp %30%#j= và quy định của nước mình, sẽ cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại mới cho <#~|> đó và thông báo cho cơ quan có thẩm quy*k% của B^*n ký kết kia về việc hủy hộ chiếu cũ và cấp mới đó.

Điều 8

Mọi vấn đề nảy sinh @^- quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua đường ngoại giao.

Điều 9

Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản của các B^*n ký kết.

Điều 10

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông báo sau cùng của các B^*n ký kết qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục nội %30%#j= để Hiệp định có hiệu lực.2. Hiệp định có hiệu lực vô thời hạn.3. Mỗi B^*n ký kết có thể chấm dứt hiệu lực của Hiệp định bất kỳ lúc nào bằng văn bản thông qua đường ngoại giao. Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ khi công hàm thông báo được trao cho B^*n ký kết kia.Làm tại Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006, thành hai bản chính, bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có cách hiểu khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng để giải thích./. 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA

PÊ-RU
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
 Oscar Maúrtua de Romana

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
 Nguyễn Dy Ni^*n


Văn bản mới