Tìm kiếm nhanh

BẢN GHI NHỚ

HỢP TÁC DU LỊCHGIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA A RẬP AI CẬP

Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập (sau đây gọi là hai B^*n);

Mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị và thúc đẩy sự hiểu biết về di sản văn hóa và lịch sử của Việt Nam và Ai Cập; Nhận thức được tầm quan trọng của du lịch @^- việc phát triển quan hệ kinh tế và thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Hai B^*n sẽ trao đổi thông tin du lịch, tài liệu ấn phẩm quảng bá và số hiệu thống k^* du lịch.

Hai B^*n sẽ tham gia các sự kiện và hội chợ du lịch được tổ chức tại mỗi B^*n.

Hai B^*n sẽ khuyến khích các doanh nghiệp du lịch và lữ hành tổ chức các chương trình du lịch với giá ưu đãi giữa hai nước và nước thứ ba.

Điều 2

Hai B^*n sẽ cùng trao đổi ?/??\yến thăm của các ?/??\y^*n gia và quan chức du lịch nhằm trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý các hoạt động du lịch và tăng cường mối quan hệ hợp tác @^- lĩnh vực du lịch giữa hai nước tr^*n các lĩnh vực khác nhau.

Hai b^*n sẽ cùng trao đổi ?/??\yến thăm của các nhà báo và phóng vi^*n phụ trách du lịch để tìm hiểu về tìm năng du lịch của mỗi nước.

Điều 3

Hai B^*n sẽ trao đổi các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= li^*n quan đến hoạt động Du lịch và Khách sạn gồm các nội dung, loại và cách phân hạng khác nhau được hai nước áp dụng.

Điều 4

Hai B^*n sẽ trao đổi thông tin và ?/??\y^*n gia @^- lĩnh vực phát triển và quy hoạch các điểm du lịch mới cũng như tạo cơ sở vật chất kỹ thuật và bảo đảm cho các nhà đầu tư @^- lĩnh vực đầu tư du lịch tại hai nước.

Điều 5

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực @^- thời gian 5 năm và mặc nhi^*n có hiệu lực th^*m từng 5 năm /|$\t nếu /|$\t @^- hai B^*n không thông báo cho B^*n kia trước bằng văn bản về ý định chấm dứt Bản ghi nhớ của mình 6 tháng trước ngày dự định chấm dứt Bản ghi nhớ.

Làm tại Cairo, ngày 06 tháng 3 năm 2006 thành hai bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng A rập và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
A RẬP AI CẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Fayza Aboulnaga

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN
VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
 Trương Đình Tuyển


Văn bản mới