Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO

******

 

Số: 36/2006/SL/LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Hiệp định về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-l^*, ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2006.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

VỀ DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI LÊ

Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi L^* (sau đây gọi là "hai B^*n");

Mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước;

Nhận thức được tầm quan trọng của du lịch @^- việc tăng cường nhận thức và hiểu biết giữa nhân dân hai nước và là nhân tố cần thiết @^- phát triển quan hệ kinh tế hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai B^*n cam kết thúc đẩy và phát triển hợp tác @^- lĩnh vực du lịch tr^*n cơ sở bình đẳng, hai B^*n cùng có lợi, phù hợp với pháp %30%#j= và các quy định hiện hành của mỗi nước và với các điều khoản của Hiệp định này cũng như với các điều ước quốc tế mà mỗi B^*n là thành vi^*n.

Điều 2. Hai B^*n chỉ định các cơ quan có thẩm quy*k% của mình dưới đây thi hành Hiệp định này;

Phía Việt Nam: Tổng cục Du lịch Việt Nam

Phí Chi L^*: Cục Du lịch quốc gia Chi L^*

Điều 3. Hai B^*n trao đổi những thông tin pháp lý li^*n quan đến lĩnh vực du lịch, bao gồm những thông tin li^*n quan tới việc bảo vệ và giữ gìn tài nguy^*n thi^*n nhi^*n và các giá trị văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch, hiệp hội du lịch, các công ty du lịch và bất kỳ hoạt động ?/??\y^*n ngành khác hoặc những vấn đề li^*n quan đến lĩnh vực này.

Điều 4. Hai B^*n khuyến khích việc trao đổi ?/??\y^*n gia, nhà tư vấn du lịch, kinh nghiệm và kiến thức du lịch, nghi^*n cứu những đề xuất về việc cấp học bổng tương hỗ, tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa bồi dưỡng cho những <#~|> làm việc @^- ngành du lịch.

Điều 5. Hai B^*n khuyến khích và ủng hộ những ?/??\yến thăm lẫn nhau của đại diện các phương tiện truy*k% thông đại chúng cũng như các công ty và đại lý lữ hành nhằm cung cấp cho nhân dân mỗi nước những thông tin về những điểm du lịch tại nước kia.

Điều 6. Mỗi B^*n, @^- khuôn khổ pháp %30%#j= của nước mình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho B^*n kia @^- việc tăng cường, thúc đẩy trao đổi khách du lịch, các ấn phẩm xúc tiến quảng bá và tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị về du lịch.

Điều 7. Hai B^*n trao đổi những đề xuất về khai thác các cơ sở du lịch cũng như đầu tư vào các dự án du lịch và khuyến khích công dân của mỗi B^*n tham gia những công việc này.

Điều 8. Hai B^*n sẽ thành lập Nhóm Công tác với số lượng đại diện của mỗi B^*n như nhau. Nhóm Công tác này sẽ họp hai năm /|$\t lần, luân phi^*n tại lãnh thổ của mỗi B^*n, nhằm đánh giá những hoạt động triển khai @^- khuôn khổ Hiệp định này.

Điều 9. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được Công hàm sau cùng của mỗi B^*n, thông qua con đường ngoại giao thông báo cho B^*n kia về việc hoàn thành tất cả các thủ tục nội bộ của mỗi B^*n để Hiệp định này có hiệu lực.

Hiệp định này có hiệu lực @^- thời hạn 5 năm và mặc nhi^*n được gia hạn th^*m 5 năm tiếp theo, trừ khi /|$\t @^- hai B^*n thông báo cho B^*n kia bằng văn bản về ý định từ bỏ Hiệp định ít nhất 6 tháng trước ngày dự định từ bỏ Hiệp định.

Việc từ bỏ Hiệp định sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, chương trình đang được triển khai @^- khuôn khổ của Hiệp định, những chương trình, dự án này sẽ tiếp tục được thực hiện đến khi hoàn tất, trừ khi hai B^*n có thỏa thuận khác.

Làm tại Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI LÊ
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CHI LÊ TẠI VIỆT NAM
Fernando Ayala


Văn bản mới