Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Số: 03/2006/NQ-HĐTP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2006%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ %30%#j= dân sự";
Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ %30%#j= dân sự năm 2005 @^- việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">QUYẾT NGHỊ:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">^_^ quy định tại Điều 604 Bộ %30%#j= dân sự năm 2005 (sau đây gọi tắt là BLDS), về nguy^*n tắc ?/??\ng thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.1. Phải có thiệt hại xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm w--W--W quy định tại Điều 608 BLDS; thiệt hại do sức khỏe bị xâm w--W--W quy định tại khoản 1 Điều 609 BLDS; thiệt hại do tính mạng bị xâm w--W--W quy định tại khoản 1 Điều 610 BLDS; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W quy định tại khoản 1 Điều 611 BLDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W mà <#~|> bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm w--W--W mà <#~|> thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phi*k%, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mấy uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm.. và cần phải được bồi thường /|$\t khoản ti*k% bù đắp tổn thất mà họ phải chịu.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân và các chủ thể khác không phải là pháp nhân (gọi ?/??\ng là tổ chức) được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm w--W--W, tổ chức đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin… vì bị hiểu nhầm và cần phải được bồi thường /|$\t khoản ti*k% bù đắp tổn thất mà tổ chức phải chịu.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.2. Phải có hành vi trái pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hành vi trái pháp %30%#j= là những xử sự cụ thể của con <#~|> được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp %30%#j=. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp %30%#j= và ngược lại hành vi trái pháp %30%#j= là nguy^*n nhân gây ra thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của <#~|> gây thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp /|$\t <#~|> nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho <#~|> khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp /|$\t <#~|> không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Cần chú ý là đối với trường hợp pháp %30%#j= có quy định việc bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, thì trách nhiệm bồi thường của <#~|> gây thiệt hại @^- trường hợp này được thực hiện theo quy định của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Nguy^*n tắc bồi thường thiệt hại

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.1. Khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cần phải thực hiện đúng nguy^*n tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 605 BLDS. Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các b^*n về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường, nếu thỏa thuận đó không trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.2. Trong trường hợp các b^*n không thỏa thuận được thì khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần chú ý:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, có nghĩa là khi có y^*u cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W phải căn cứ vào các điều %30%#j= tương ứng của BLDS quy định @^- trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao nhi^*u, mức độ lỗi của các b^*n để buộc <#~|> gây thiệt hại phải bồi thường các khoản thiệt hại tương xứng đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Để thiệt hại có thể được bồi thường kịp thời, Tòa án phải giải quyết nhanh chóng y^*u cầu đòi bồi thường thiệt hại @^- thời hạn %30%#j= định. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng /|$\t hoặc /|$\t số biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng để giải quyết y^*u cầu cấp bách của đương sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai điều kiện sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của <#~|> gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế, có nghĩa là do có sự thay đổi về tình hình kinh tế, %z/%%\c, sự biến động về giá cả mà mức bồi thường đang được thực hiện không còn phù hợp @^- điều kiện đó hoặc do có sự thay đổi về tình trạng thương tật, khả năng lao động của <#~|> bị thiệt hại cho n^*n mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với sự thay đổi đó hoặc do có sự thay đổi về khả năng kinh tế của <#~|> gây thiệt hại…

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.1. Khi thực hiện quy định tại Điều 606 BLDS về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cần phải chú ý xác định đúng tư cách đương sự @^- từng trường hợp; cụ thể như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 606 BLDS thì <#~|> gây thiệt hại là bị đơn dân sự, trừ khi họ mất năng lực hành vi dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 2 Điều 606 BLDS thì cha, mẹ của <#~|> gây thiệt hại là bị đơn dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 606 BLDS thì <#~|> gây thiệt hại là bị đơn dân sự và cha, mẹ của <#~|> gây thiệt hại là <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 606 BLDS thì cá nhân, tổ chức giám hộ là bị đơn dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.2. Việc quyết định về bồi thường (lấy tài sản để bồi thường) phải cụ thể và theo đúng quy định tại Điều 606 BLDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4. Chi phí hợp lý

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Các khoản chi phí hợp lý quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 609, các điểm b và c khoản 1 Điều 610 và điểm a khoản 1 Điều 611 BLDS là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với gá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5. Nghĩa vụ chứng minh của các đương sự

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Người bị thiệt hại y^*u cầu bồi thường thiệt hại phải n^*u rõ từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức y^*u cầu bồi thường và phải có chứng từ hoặc giấy bi^*n nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý, về thu nhập của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Người gây thiệt hại y^*u cầu giảm mức bồi thường thiệt hại phải có tài liệu, chứng cứ về khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình không đủ để bồi thường toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đã xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Người bị thiệt hại hoặc <#~|> gây thiệt hại y^*u cầu thay đổi mức bồi thường thiệt hại phải có đơn xin thay đổi mức bồi thường thiệt hại. Kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ cho việc xin thay đổi mức bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Việc chứng minh không có lỗi thuộc nghĩa vụ của <#~|> có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6. Về thời hiệu khởi kiện y^*u cầu bồi thường thiệt hại

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Việc xác định thời hiệu khởi kiện y^*u cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh kể từ ngày 01-01-2005 (ngày Bộ %30%#j= tố tụng dân sự có hiệu lực), thì thời hiệu khởi kiện y^*u cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quy*k% và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01-01-2005, thì thời hiệu khởi kiện y^*u cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày 01-01-2005.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm w--W--W%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thiệt hại do sức khỏe bị xâm w--W--W được bồi thường bao gồm:

%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">1.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của <#~|> bị thiệt hại bao gồm: Ti*k% thu^* phương tiện đưa <#~|> bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; ti*k% thuốc và ti*k% mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, si^*u âm, xét nghiệm, mổ, truy*k% máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; ti*k% viện phí; ti*k% mua thuốc bổ, tiếp đạm, ti*k% bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho <#~|> bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho <#~|> bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ… để hỗ trợ hoặc thay thế /|$\t phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của <#~|> bị thiệt hại (nếu có).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của <#~|> bị thiệt hại. Nếu trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W <#~|> bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do sức khỏe bị xâm w--W--W họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại được xác định như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W, <#~|> bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ ti*k% lương @^- bi^*n chế, ti*k% công từ hợp đồng lao động, thì căn cứ vào mức lương, ti*k% công của tháng li*k% kề trước khi <#~|> bị xâm w--W--W sức khỏe nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W, <#~|> bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu nhập thực tế nhưng mức thu nhập của các tháng khác nhau, thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng li*k% kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W, <#~|> bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W, <#~|> bị thiệt hại chưa làm việc và chưa có thu nhập thực tế thì không được bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 609 BLDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của <#~|> bị thiệt hại được thực hiện như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bước /|$\t: %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xác định thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị có hay không. Nếu có thì tổng hợp số thu nhập là bao nhi^*u.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bước hai: %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Lấy tổng số thu nhập thực tế mà <#~|> bị thiệt hại có được @^- thời gian điều trị so sánh với thu nhập thực tế tương ứng được xác định theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 này. Nếu không có khoản thu nhập thực tế nào của <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị thì thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại bị mất; nếu thấp hơn thì khoản ch^*nh lệch đó là thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại bị giảm sút; nếu bằng thì thu nhập thực tế của <#~|> bị thiệt hại không bị mất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ 1: A làm nghề sửa xe máy tự do. Thu nhập thực tế của A trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W là ổn định, trung bình mỗi tháng là /|$\t triệu đồng. Do sức khỏe bị xâm w--W--W, A phải điều trị n^*n không có khoản thu nhập nào. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của A bị mất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ 2: B làm công cho /|$\t công ty trách nhiệm hữu hạn. Thu nhập thực tế của B trước khi sức khỏe bị xâm w--W--W là ổn định, trung bình mỗi tháng là 600 ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm w--W--W, B phải điều trị và @^- thời gian điều trị công ty trả cho B 50% ti*k% lương là 300 ngàn đồng. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của B mỗi tháng bị giảm sút 300 ngàn đồng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ 3: C là công chức có thu nhập hàng tháng ổn định 500 ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm w--W--W, C phải điều trị và @^- thời gian điều trị cơ quan vẫn trả đủ các khoản thu nhập cho C. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của C không bị mất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.3. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Chi phí hợp lý cho <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị bao gồm: ti*k% tàu, xe đi lại, ti*k% thu^* nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho /|$\t @^- những <#~|> chăm sóc cho <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị do cần thiết hoặc theo y^*u cầu của cơ sở y tế.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Thu nhập thực tế bị mất của <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị được xác định như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại có thu nhập thực tế ổn định từ ti*k% lương @^- bi^*n chế, ti*k% công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, ti*k% công của tháng li*k% kề trước khi <#~|> đó phải đi chăm sóc <#~|> bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu nhập ổn định, nhưng có mức thu nhập khác nhau thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng li*k% kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi <#~|> đó phải đi chăm sóc <#~|> bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại không có việc làm hoặc có tháng làm việc, có tháng không và do đó không có thu nhập ổn định thì được hưởng ti*k% công chăm sóc bằng ti*k% công trung bình trả cho <#~|> chăm sóc <#~|> tàn tật tại địa phương nơi <#~|> bị thiệt hại cư trú.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu @^- thời gian chăm sóc <#~|> bị thiệt hại, <#~|> chăm sóc vẫn được cơ quan, <#~|> sử dụng lao động trả lương, trả ti*k% công lao động theo quy định của pháp %30%#j= lao động, bảo hiểm %z/%%\c thì họ không bị mất thu nhập thực tế và do đó không được bồi thường.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.4. Trong trường hợp sau khi điều trị, <#~|> bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có <#~|> thường xuy^*n chăm sóc (<#~|> bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở l^*n) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc <#~|> bị thiệt hại bao gồm: chi phí hợp lý hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị <#~|> bị thiệt hại và chi phí hợp lý cho <#~|> thường xuy^*n chăm sóc <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Chi phí hợp lý cho <#~|> thường xuy^*n chăm sóc <#~|> bị thiệt hại được tính bằng mức ti*k% công trung bình trả cho <#~|> chăm sóc <#~|> tàn tật tại địa phương nơi <#~|> bị thiệt hại cư trú. Về nguy^*n tắc, chỉ tính bồi thường thiệt hại cho /|$\t <#~|> chăm sóc <#~|> bị thiệt hại do mất khả năng lao động.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.5. Khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm w--W--W được bồi thường cho chính <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Trong mọi trường hợp, khi sức khỏe bị xâm w--W--W, <#~|> bị thiệt hại được bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của <#~|> bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp %z/%%\c, sinh hoạt gia đình và cá nhân…

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Mức bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần cho <#~|> bị thiệt hại trước hết do các b^*n thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần cho <#~|> bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm w--W--W%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc <#~|> bị thiệt hại trước khi chết bao gồm: các chi phí được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.1, 1.4 và thu nhập thực tế bị mất của <#~|> bị thiệt hại @^- thời gian điều trị được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.2. Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: các khoản ti*k% mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thu^* xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ ?/??\ng. Không chấp nhận y^*u cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây /|$\, bốc /|$\...

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.3. Khoản ti*k% cấp dưỡng cho những <#~|> mà <#~|> bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Chỉ xem xét khoản ti*k% cấp dưỡng cho những <#~|> mà <#~|> bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi tính mạng bị xâm w--W--W <#~|> bị thiệt hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những <#~|> đang được <#~|> bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản ti*k% cấp dưỡng, tương ứng đó. Đối với những <#~|> mà <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng sau khi <#~|> bị thiệt hại bị xâm w--W--W tính mạng, thì những <#~|> này được bồi thường khoản ti*k% cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của <#~|> phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của <#~|> được bồi thường.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thời điểm cấp dưỡng được xác định kể từ thời điểm tính mạng bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Đối tượng được bồi thường khoản ti*k% cấp dưỡng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và được chồng hoặc vợ là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Con chưa thành ni^*n hoặc con đã thành ni^*n nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Cha, mẹ là <#~|> không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà con là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đang được b^*n kia (chồng hoặc vợ trước khi ly hôn) là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Con chưa thành ni^*n hoặc con đã thành ni^*n không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Em chưa thành ni^*n không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành ni^*n không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình @^- trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động không có tài sản để cấp dưỡng cho con được anh, chị đã thành ni^*n không sống ?/??\ng với em là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà em đã thành ni^*n không sống ?/??\ng với anh, chị là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Cháu chưa thành ni^*n hoặc cháu đã thành ni^*n không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không còn <#~|> khác cấp dưỡng mà ông bà nội, ông bà ngoại không sống ?/??\ng với cháu là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có <#~|> khác cấp dưỡng mà cháu đã thành ni^*n không sống ?/??\ng với ông bà nội, ông bà ngoại là <#~|> bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.4. Khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Người được nhận khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần @^- trường hợp này là những <#~|> thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của <#~|> bị thiệt hại bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Trường hợp không có những <#~|> được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 2.4 mục 2 này, thì <#~|> được nhận khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần là <#~|> mà <#~|> bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và <#~|> đã trực tiếp nuôi dưỡng <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Trong mọi trường hợp, khi tính mạng bị xâm w--W--W, những <#~|> thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc <#~|> mà <#~|> bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và <#~|> đã trực tiếp nuôi dưỡng <#~|> bị thiệt hại (sau đây gọi ?/??\ng là <#~|> thân thích) của <#~|> bị thiệt hại được bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của những <#~|> thân thích của <#~|> bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào địa vị của <#~|> bị thiệt hại @^- gia đình, mối quan hệ @^- cuộc sống giữa <#~|> bị thiệt hại và những <#~|> thân thích của <#~|> bị thiệt hại...

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Mức bồi thường ?/??\ng khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần trước hết do các b^*n thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần cho tất cả những <#~|> thân thích của <#~|> bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, số lượng <#~|> thân thích của họ, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm w--W--W; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc w--W--W danh dự, nhân phẩm, uy tín của <#~|> bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W; ti*k% tàu, xe đi lại, thu^* nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để y^*u cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của <#~|> bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W, <#~|> bị xâm w--W--W có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W <#~|> bị xâm w--W--W phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, n^*n khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Việc xác định thu nhập thực tế của <#~|> bị xâm w--W--W và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của <#~|> bị xâm w--W--W được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.3. Khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W được bồi thường cho chính <#~|> bị xâm w--W--W.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm w--W--W, <#~|> bị xâm w--W--W được bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của <#~|> bị xâm hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm w--W--W (bằng lời nói hay đăng tr^*n báo viết hay báo hình…), hành vi xâm w--W--W, mức độ lan truy*k% thông tin xúc w--W--W…

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Mức bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần cho <#~|> bị xâm w--W--W trước hết do các b^*n thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản ti*k% bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường".

%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm w--W--W (Điều 612 BLDS)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Trong trường hợp <#~|> bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động, thì <#~|> bị thiệt hại được hưởng khoản ti*k% bồi thường được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.4 mục 1 Phần II này cho đến khi chết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Đối với việc cấp dưỡng được hướng dẫn tại tiểu mục 2.3 mục 2 Phần II này chấm dứt khi thuộc /|$\t @^- các trường hợp quy định tại Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 623 BLDS)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Khi có phương tiện giao thông, công trình, vật chất hoặc loại thú nào đó gây ra thiệt hại, để có căn cứ áp dụng các khoản 2, 3 và 4 Điều 623 BLDS xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì phải xác định nguồn gây ra thiệt hại có phải là nguồn nguy hiểm cao độ hay không.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Để xác định nguồn nguy hiểm cao độ cần phải căn cứ vào khoản 1 Điều 623 BLDS và văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác có li^*n quan hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quy*k% về lĩnh vực cụ thể đó. Ví dụ: Để xác định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ. ^_^ quy định tại điểm 13 Điều 13 Luật giao thông đường bộ thì phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho <#~|> tàn tật.

%%0%#. http*%!%40%"mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Chủ sở hữu đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm là đang thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ nhưng không được trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c; khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Người được chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp %30%#j= phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và <#~|> được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Các thỏa thuận sau đây là không trái pháp %30%#j=, đạo đức %z/%%\c hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Thỏa thuận cùng nhau li^*n đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Thỏa thuận chủ sở hữu bồi thường thiệt hại trước, sau đó <#~|> được giao chiếm hữu, sử dụng sẽ hoàn trả cho chủ sở hữu khoản ti*k% đã bồi thường;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Ai có điều kiện về kinh tế hơn thì <#~|> đó thực hiện việc bồi thường thiệt hại trước.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trong trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao cho <#~|> khác chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không theo đúng quy định của pháp %30%#j= mà gây thiệt hại, thì chủ sỡ hữu phải bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Chủ sở hữu biết <#~|> đó không có bằng lái xe ô tô, nhưng vẫn giao quy*k% chiếm hữu, sử dụng cho họ mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Về nguy^*n tắc ?/??\ng chủ sở hữu, <#~|> được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Thiệt hại xảy ra là hoàn toàn do lỗi cố ý của <#~|> bị thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Xe ô tô đang tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp %30%#j=, thì bất ngờ có <#~|> lao vào xe để tự tử và hậu quả là <#~|> này bị thương nặng hoặc bị chết. Trong trường hợp này chủ sở hữu, <#~|> được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô đó không phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ (xe ô tô) gây ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Thiệt hại xảy ra @^- trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp %30%#j= có quy định khác. Cần chú ý là @^- trường hợp pháp %30%#j= có quy định khác về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra @^- trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Người chiếm hữu, sử dụng trái pháp %30%#j= nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nếu chủ sở hữu, <#~|> được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp không có lỗi @^- việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp %30%#j= (đã tuân thủ các quy định về bảo quản, trông giữ, vận ?/??\yển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp %30%#j=).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nếu chủ sở hữu, <#~|> được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp có lỗi @^- việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp %30%#j= (không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về bảo quản, trông giữ, vận ?/??\yển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp %30%#j=) thì phải li^*n đới cùng với <#~|> chiếm hữu, sử dụng trái pháp %30%#j= bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">đ) Nếu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã giao nguồn nguy hiểm cao độ cho <#~|> khác mà gây thiệt hại thì phải xác định @^- trường hợp cụ thể đó <#~|> được giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải là <#~|> chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: A là chủ sở hữu xe ô tô đã giao xe ô tô đó cho B. B lái xe ô tô tham gia giao thông đã gây tai nạn và gây thiệt hại thì cần phải phân biệt:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu B chỉ được A thu^* lái xe ô tô và được trả ti*k% công, có nghĩa B không phải là <#~|> chiếm hữu, sử dụng xe ô tô đó mà A vẫn chiếm hữu, sử dụng; do đó, A phải bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu B được A giao xe ô tô thông qua hợp đồng thu^* tài sản, có nghĩa A không còn chiếm hữu, sử dụng xe ô tô đó mà B là <#~|> chiếm hữu, sử dụng hợp pháp; do đó, B phải bồi thường thiệt hại. Nếu @^- trường hợp này được sự đồng ý của A, B giao xe ô tô cho C thông qua hợp đồng cho thu^* lại tài sản, thì C là <#~|> chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô đó; do đó, C phải bồi thường thiệt hại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">IV. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà có văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= quy định cụ thể về bồi thường, thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> Đối với những trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trước ngày 01-01-2006 (ngày Bộ %30%#j= dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ %30%#j= dân sự năm 1995, các văn bản pháp %30%#j= hướng dẫn áp dụng Bộ %30%#j= dân sự năm 1995 và hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> Đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp %30%#j= trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà @^- đó có quyết định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hướng dẫn @^- Nghị quyết này, thì không áp dụng Nghị quyết này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết định có căn cứ khác.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">để phối hp

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">để giám sát

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-style: italic">- Ủy ban thường vụ Quốc hội%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">   

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">để báo cáo

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-style: italic">- Ủy ban pháp %30%#j= của Quốc hội;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">để

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">tc

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 10pt">hiện

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-style: italic">- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
- Các thẩm phán và các đơn vị TANDTC;
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Hiện


Văn bản mới