Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUỐC HỘI
********
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 45/2005/NQ-QH11

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT NGHỊ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Bộ %30%#j= dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bộ %30%#j= dân sự này thay thế Bộ %30%#j= dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29 tháng 9 năm 1989 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ %30%#j= dân sự có hiệu lực.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ %30%#j= dân sự có hiệu lực thì việc áp dụng pháp %30%#j= được quy định như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ %30%#j= dân sự thì áp dụng các quy định của Bộ %30%#j= dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức khác với quy định của Bộ %30%#j= dân sự hoặc giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ %30%#j= dân sự có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của Bộ %30%#j= dân sự năm 1995 và các văn bản pháp %30%#j= hướng dẫn áp dụng Bộ %30%#j= dân sự năm 1995 để giải quyết;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Thời hiệu hưởng quy*k% dân sự và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự được áp dụng theo quy định của Bộ %30%#j= dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Thời hiệu y^*u cầu Toà án tuy^*n bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với những giao dịch dân sự được xác lập sau ngày Bộ %30%#j= dân sự được công bố được áp dụng theo quy định của Bộ %30%#j= dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao @^- w--W--W vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Tự mình hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức việc rà soát các quy định của pháp %30%#j= về dân sự hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với quy định của Bộ %30%#j= dân sự, bảo đảm hiệu lực của Bộ %30%#j= dân sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành vi^*n của Mặt trận tuy^*n truy*k%, phổ biến rộng rãi Bộ %30%#j= dân sự @^- cán bộ, công chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế %z/%%\c chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ %30%#j= dân sự @^- bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quy*k% và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao @^- w--W--W vi chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CHỦ TỊCH QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
 
 
 
 
Nguyễn  Văn An


Văn bản mới